Unia Europejska chce tęczowej rewolucji w Polsce

Zaprotestuj! To nie żarty! Jeszcze masz czas! Potem przyjdą i po Ciebie, jak będziesz niegrzeczny i dla przykładu będziesz się obnosił z teologią ciała św. Jana Pawła II, czyli z tym co jest naturalne. Masz jeszcze możliwości powiedzieć w sposób wolny: stop ofensywie prawnej LGBT. Nie zgadzam się na to! Nie zgadzam się na cywilizację śmierci. Razem możemy naprawdę więcej! Z Twoją pomocą skutecznie bądzie można chronić polskie małżeństwa, rodziny, dzieci, jeszcze przez wiele lat.
Otóż Unia Europejska (UE) chce tęczowej rewolucji w Polsce. W świetle nowego unijnego dokumentu: „Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25”, w perspektywie najbliższych lat Komisja Europejska (KE) będzie dążyła do zmuszenia wszystkich państw członkowskich do uznawania związków jednopłciowych zawartych w innych krajach Unii.
Naturalnie jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, Polska będzie musiała uznać związki homoseksualne zawierane za granicą. Ale to nie wszystko: będzie zmuszona zaakceptować adopcje dzieci przeprowadzone w innych krajach przez takie pary. De facto będzie oznaczało to zrównanie statusu związków homoseksualnych z rodzinami.

Z kolei osiągnięcie tych celów przez Komisję Europejską będzie oznaczać dla Polski całkowity demontaż polskiego prawa rodzinnego, zapisanego w Konstytucji oraz rozwiniętego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Nie wolno do tego dopuścić! Potrzebny jest zatem zdecydowany ruch wyprzedzający presję Komisji Europejskiej. W tej sytuacji trzeba koniecznie zaapelować do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, aby polski rząd przedstawił jasne stanowisko wobec takiego uderzenia w tożsamość małżeństwa. [1]
I właśnie w tym kierunku idą prace i starania Centrum Życia i Rodziny, które zorganizowało petycję do Premiera Mateusza Morawieckiego. Ja już podpisałem w czwartek 18 lutego, ale i Ty jesteś zaproszony, by swój cenny, obywatelski podpis, złożyć pod poniższym apelem. Możesz to zrobić pod tym adesem: https://wobronierodzin.pl/

 
Apel w obronie polskich rodzin!

 
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Premier RP
 
Szanowny Panie Premierze,
 
Opublikowana niedawno przez Komisję Europejską „Strategia na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” jest próbą podważenia pozycji i roli małżeństwa i rodziny w polskim systemie prawnym. Dlatego apeluję o jednoznaczną odpowiedź na ten dokument!
Komisja Europejska już nie po raz pierwszy dąży do zagwarantowania tzw. mniejszościom seksualnym statusu równego rodzinom opartym na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Autorzy „Strategii” żądają wprowadzenia mechanizmu wzajemnego uznawania, a zatem dążą do tego, aby: związek partnerski lub „małżeństwo” osób tej samej płci, adopcja dzieci przez pary osób tej samej płci, zmiana płci dokonane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, były uznawane przez wszystkich jej członków.
Ponadto domagają się równości związków osób określających się jako LGBTIQ w ustawodawstwie praw państw członkowskich i podkreślają, że będzie to temat w negocjacjach z państwami kandydującymi.
Osiągnięcie tych celów przez Komisję Europejską będzie oznaczać dla Polski całkowity demontaż kluczowych instytucji polskiego prawa rodzinnego, mającego swoje fundamenty w Konstytucji RP,  a rozwiniętego m.in. w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Wartości, na których jest ono oparte: małżeństwo będącego związkiem kobiety i mężczyzny, rodzina, rodzicielstwo i macierzyństwo, zostaną pozbawione należytej ochrony, a w przyszłości zastąpione tezami zaczerpniętymi z lewackiej, oderwanej od prawa naturalnego, ideologii.
Dlatego stanowczo domagam się, aby polski rząd w sposób jednoznaczny poinformował Komisję Europejską, że cele zawarte w „Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” są nie do pogodzenia z wartościami leżącymi u podstaw polskiego ustroju!
Jest to szczególnie ważne w kontekście gróźb unijnych urzędników, deklarujących podjęcie kroków prawnych, jeśli dialog w tym zakresie nie przyniesie oczekiwanych przez nich skutków.
Państwa, które bronią porządku naturalnego tzn. małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny – a które stanowią mniejszość – mogą zatem stać się przedmiotem bezpardonowego nacisku, a może nawet i szantażu politycznego ze strony Komisji Europejskiej.
Tym bardziej liczę na Pański ruch wyprzedzający tę presję i zajęcie przez polski rząd jednoznacznego stanowiska wobec takich deklaracji.
[2]

 
Kwas faryzeuszów i Heroda

 
A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli Mu: Dwanaście. A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli: Siedem. I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie? (Mk 8,14-21).

 
Lenistwo i tchórzliwość drogą do piekła gender

 
W kontekście powyższego jawią się b. klarownie błędy współczesności, zalewanej demoniczną ideologią gender. Sumienie prawego człowieka wzywa do nawrócenia, pokuty i czynnego działania! Jeszcze wszyscy mamy trochę czasu, lecz jak długo?! Jeśli katolicy pozostaną leniwi i tchórzliwi, egoistycznie zapatrzeni wyłącznie w to co posiadają: dzieci, majątki, stanowska rządowe i inne. To zostanie nam katolikom ino sznur zdrajców judaszowych, lub śmierć męczeńska w obronie podstawowych prawd wiary. To się naprawdę już dzieje, teraz za pontyfikatu papieża Franciszka..... .
Cenne, warte zauważenia jest i to naukowe, teologiczne spojrzenie OO. Jezuitów na słowo Chrystusa Pana, przytoczone przez ewangelistę Marka: „[...] Faryzeusze i Herod to wrogowie nauczania Jezusa. To ludzie, którzy mają swój własny interes i próbują go obronić przed Jezusem, który im zagraża. Faryzeusze dzierżą władzę duchową. Mają własną wizję religijności polegającej na przestrzeganiu zasad. Nie ma w niej miejsca na Boga Dobrego Ojca. Nie ma w niej miejsca na usprawiedliwienie płynące od Boga: na bezinteresowne przebaczenie i uzdrowienie. Upatrują sens religijności w samousprawiedliwieniu płynącym z doskonałego zachowywania przykazań. Są zamknięci na Boga łaski.
Herod jest przykładem człowieka światowego zainteresowanego władzą, wpływami i przyjemnościami. Jezus jest dla niego zagrożeniem, bo prostota Jego życia i stawianie Boga na pierwszym miejscu podważa system Heroda, w którym on sam zajmuje pierwsze miejsce. [...]”
[3]
Dziś bowiem pokutuje w społecznościach pobłażanie Herodom! Oferują oni łatwe życie, pełne wygód i przyjemności i wielu tego pragnie, chce i popiera taki styl życia. Jako niemodny, staroświecki, zacofany, ukazywany jest natomiast z premedytacją tradycyjny model małżeństwa i rodziny. To odwieczny cel komunistów, maksistów i nihilistów. To dlatego Matka Boża ukazała dzieciom w Fatimie, iż ostatnia walka rozegra się właśnie o rodzinę.

 
Tak dla rodziny nie dla demonicznej ideologii gender

 
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała wreszcie do pierwszego czytania obywatelski projekt ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”. W miejsce konwencji stambulskiej ustawa zobowiązuje rząd do pracy nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. To b. potrzebny dokument, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny. Oficjalna zbiórka podpisów  pod tym projektem ruszyła natomiast w październiku 2020 r. . Do 28 grudnia ub. roku pod projektem mającym na celu ochronę praw polskich rodzin udało się zgromadzić 150 tys. podpisów. Akcję zainicjował Instytut Ordo Iuris wraz z Chrześcijańskim Kongresem Społecznym, a włączyły się w nią liczne środowiska i organizacje prorodzinne.
Konwencja Stambulska (pięć lat od jej ratyfikacji), budzi b. liczne kontrowersje i powszechny sprzeciw. Dokument opiera się na ideologii gender, która kobiecość i męskość postrzega wyłącznie jako konstrukty społeczne, w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej. Zapisana w niej niejasna definicja płci jest sprzeczna z art. 18 ustawy zasadniczej, który chroni małżeństwo i rodzinę. Akt ten narusza także gwarantowane konstytucyjnie uprawnienia – do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 Konstytucji RP), do wolności sumienia (art. 53) i do ochrony praw dziecka (art. 72). Ponadto Konwencja dopatruje się źródeł przemocy w tradycyjnych rolach płciowych. Pomija przy tym faktyczne, potwierdzone badaniami, przyczyny tego zjawiska.
Do tej pory Konwencji nie ratyfikowało 13 państw Rady Europy, m.in. Czechy, Wielka Brytania i Bułgaria. Polska jest jedynym krajem Grupy Wyszehradzkiej, który zdecydował się na ratyfikację Konwencji. Obywatelski projekt ustawy wyraża zatem zgodę na wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej. Według polskiej Konstytucji umowy międzynarodowe takie, jak Konwencja, mogą bowiem zostać wypowiedziane wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.
Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris mówi jasno i klarownie: „Posłowie będą mieli obowiązek wypowiedzenia się na temat Konwencji stambulskiej i zadecydowania, czy pozostanie ona w naszym systemie prawnym. Decyzja ta jest niezwykle ważna, ponieważ od niej będzie zależało to, w którą stronę pójdzie nasz kraj - czy będziemy stać na straży fundamentalnych wartości, na straży praw człowieka, czy też pójdziemy w stronę ideologicznej inżynierii społecznej.”.
Warto podkreślić, iż w miejsce genderowego dokumentu, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej postuluje rozpoczęcie prac nad międzynarodową Konwencją o prawach rodziny. Przyjęcie tego aktu pozwoliłoby na ochronę autonomii rodziny przed zbyt daleko idącą ingerencją ze strony państwa. Zapewni też wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających przemocy domowej.
Co ciekawe, we wrześniu 2020 r. oświadczenie w sprawie Konwencji stambulskiej wydało Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Polscy hierarchowie przypomnieli w nim stanowisko biskupów Europy Środkowej wzywające do odrzucenia Konwencji. Poparli równocześnie inicjatywę obywatelską zastąpienia stambulskiego dokumentu Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. [4]

Gender - tęczowa rewolucja

 
Dla tryumfu zła wystarczy zatem obojętność dobrych ludzi. Niebezpieczna ideologia, która próbuje sięgnąć po niewinność dzieci właśnie święci tryumfy w Europie, w USA, Kanadzie, Australii i wielu innych miejscach.  Już dziś każdy kto sprzeciwia się tęczowej rewolucji jest napiętnowany i atakowany. Lansuje się wszystkimi środkami, mediami nowoczesne państwo bez Kościoła, b. wczesną, brutalną seksualizację najmłodszych, świat w którym zwierzęta mają prawo do życia, a dzieci w imię wolności często są tego prawa pozbawiane. Eutanazja wspomagana! Te postępowe hasła są właśnie sztandarową wizytówką demonicznej ideologii gender. Ta precyzyjna ideologia próbuje zapanować nad nami, krok po kroku przesuwając granicę. Film opublikowany już 9 października 2019 r. przez Radio Maryja:
 
https://youtu.be/Mb-bvKtMTU0
 
 
Przypisy:
 
[1] https://wobronierodzin.pl/
[2] Jak wyżej.
[3] https://www.chwila-jezuici.pl/...
 
[4] https://www.pch24.pl/sejm-rozp...
 
 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

18-05-2021 [11:14] - Jabe | Link:

Apelować można. Jednak skoro pieniądze biorą, będą posłuszni.

Obrazek użytkownika Slawomir Tomasz Roch

18-05-2021 [12:30] - Slawomir Tomasz Roch | Link:

Szok! Hańba! Zgroza! Owi szaleńcy polityczni, którzy czynem i słowem wspierają demoniczną ideologię gender to jakieś polityczne kreatury, które tę cywilizację śmierci na dobre rozkrącają, chcą nas po prostu z wolna przyzwyczaić do poziomu piekła, jako normalności, w której mamy egzystować tak długo, jak będziemy w pełni produktywni, a potem...., no właśnie. Pozdrawiam Sław
 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

18-05-2021 [12:38] - Imć Waszeć | Link:

To szanowny pan Mateusz sam nie umie ogarnąć tematu i trzeba do niego aż petycje pisać? A czy Naczelnik rozumie w czym bierze udział, czy też należy go pouczyć pisemnie?

Obrazek użytkownika Czesław2

18-05-2021 [12:56] - Czesław2 | Link:

Właśnie tego już zwolennicy ( niektórzy byli ) PIS-u nie wiedzą.

Obrazek użytkownika Marek1taki

18-05-2021 [12:58] - Marek1taki | Link:

przeciez nie wywalil mateuszek za propagande nienormalnosci w ambasadach
normalny premier takie rzeczy zalatwiilby od reki

Obrazek użytkownika Czesław2

18-05-2021 [14:08] - Czesław2 | Link:

Ambasada USA w Polsce rozdaje granty po 20000 usd na promowanie lbtqcośtam. To już oficjalne mieszanie się w wewnętrzne sprawy Polski. Oczekuję wyrzucenia ambasadora.

Obrazek użytkownika Jabe

18-05-2021 [16:02] - Jabe | Link:

Prawdziwy koncert życzeń.