Kto zmienia Prawo o zgromadzeniach???

Kto zmienia Prawo o zgromadzeniach???

"Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach projekt dotyczy wprowadzenia zakazu uczestniczenia w zgromadzeniach osób, których identyfikacja z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany wyglądu nie jest możliwa, chyba, że istnieje związek pomiędzy celem zgromadzenia a uczestniczeniem w nim tych osób."

Projekt wpłynął do Sejmu RP w dniu 18 listopada 2013 r.

U S T A W A  z dnia 2013 r.  o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach
 
Art. 1
 
W ustawie z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2013 r. poz.  397) wprowadza się następujące zmiany:

 1) w art. 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby, których identyfikacja  z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie jest możliwa, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 pkt 2a.”;

 2) w art. 7 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) wskazanie związku pomiędzy celem zgromadzenia  a uczestniczeniem w nim osób, których identyfikacja z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie jest możliwa,  o ile organizator przewiduje uczestnictwo takich osób w  zgromadzeniu,”;

 3) w art. 7a:
 a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

 „2a. Jeżeli brak jest związku pomiędzy celem zgromadzenia a niemożnością  identyfikacji jego uczestników, a ponadto niemożność identyfikacji może  spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, organ  gminy niezwłocznie wzywa organizatora do odstąpienia od planowanego  uczestnictwa w zgromadzeniu osób, o których mowa w art. 3 ust. 3.”,

 b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
 „3a. Organizator, o którym mowa w ust. 2a, odstępuje albo podtrzymuje zamiar  uczestnictwa w zgromadzeniu osób, o których mowa w art. 3 ust. 3, w taki  sposób, aby informacja o jego decyzji dotarła do organu gminy nie później  niż na 2 dni przed datą zgromadzenia.”;

 4) w art. 8 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
 „1a) brak jest związku pomiędzy celem zgromadzenia i niemożnością  identyfikacji jego uczestników, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2a,  a ponadto niemożność identyfikacji może spowodować zagrożenie dla  bezpieczeństwa i porządku publicznego;”; 2

 5) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 „4. Przewodniczący żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim  zachowaniem narusza przepisy ustawy, w szczególności wbrew ustawie  uniemożliwia swoją identyfikację ubiorem, zakryciem twarzy lub zmianą  jej wyglądu albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie.  W razie niepodporządkowania się żądaniu, przewodniczący zwraca się  o pomoc do policji lub straży miejskiej.”.

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

(…)
W uzasadnieniu Prezydent napisał m.in.

„Projektowana nowelizacja przepisów powinna wzmocnić gwarancje dla wolności pokojowych zgromadzeń poprzez eliminację realnych zagrożeń ze strony  osób, których nie można zidentyfikować i dla których cel zgromadzenia jest obojętny  lub wrogi, a ponadto które uniemożliwiają odbycie zgromadzenia albo zmierzają do  zakłócenia jego przebiegu.”
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7...
 
W dniu 24 stycznia 2014 r.  odbyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu nr 59. Skierowano do: Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n...
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n...
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n...

Głosowanie nr 30 - posiedzenie 59. Dnia 24-01-2014 godz. 09:53:44.

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach, zawartego w druku nr 2023

Głosowało - 444  Za - 185  Przeciw - 258  Wstrzymało się - 1  Nie głosowało - 16   

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n...
http://orka.sejm.gov.pl/Glos7....$file/glos_59_30.pdf
 
Opracował:

© Roman Andrzej Śniady, Wrocław, dnia 01.03.2014 r.

Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)