Staniszkis Kaczyński był uznawany za wizjonera

Profesor Jadwiga Staniszkis”Mściwość i małostkowość Tuska”....” Kaczyński jest zdolny zjednoczyć prawicę. Gorzej jest z ludźmi, którzy go otaczają. „....”Mówię o starych działaczach, którzy wycinali lepszych od siebie i manipulowali prezesem. Oni wszyscy nie chcą zjednoczenia prawicy. Kaczyński już nad tym nie panuje. Obawiam się, że powrót Adama Hofmana na stanowisko rzecznika partii jeszcze bardziej zabetonuje PiS „....”PiS powinno dążyć do zjednoczenia całej prawicy. To jest dla nich kluczowa sprawa. A jeżeli to jest niemożliwe, to przynajmniej powinna paść zapowiedź współpracy z Gowinem po wyborach. PiS pokazałoby w ten sposób swoją otwartość, a Gowin miałby perspektywę powrotu do układu rządzącego. „...”Gdyby doszło do przesunięcia na scenie politycznej, gdyby PiS jeszcze przed wyborami europejskimi zrobiło krok w kierunku Solidarnej Polski i Polski Razem, to dałoby to impuls do wzrostu poparcia. To kosztowałoby Kaczyńskiego kilka mandatów europejskich, ale w przeciwnym wypadku PiS grozi stagnacja na poziomie 30 proc. Dla tej partii to za mało. A bez tego PO, manipulując mediami, może uzyskać dobry wynik i rządzić z SLD. „...”Kaczyński kiedyś był uważany za wizjonera. Stracił ten dar? Trudno powiedzieć. Kaczyński jest otoczony przez tak ścisły kordon, że mało kto ma do niego dostęp. Być może on nawet nie zdaje sobie sprawy z realiów politycznych. Może nie wiedzieć, że konieczny jest strategiczny skok, nawet kosztem większego radykalizmu. I nie chodzi o takie działania jak sięganie po Piotra Glińskiego. Ta karta jest już zgrana. Wygrana wymaga dynamiki personalnej, programowej, wizerunkowej i wyciągnięcia ręki do polityków z młodszego pokolenia, jak np. Kowal, których się odepchnęło.”...(źródło)

Konsensus Waszyngtońskidokument, będący podstawą poprawnie prowadzonej i zalecanej polityki gospodarczej USA, przedstawiony przez amerykańskiego ekonomistę Johna Williamsona pod koniec lat 80. XX wieku. Obecnie jest kanonem polityki gospodarczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego.Początkowo był opracowany w celu zastosowania w krajach Ameryki Łacińskiej, jednak później rozciągnięto go na inne kraje, przechodzące trudności gospodarcze lub znajdujące się w procesie transformacji systemowej. Również Polska, przechodząc transformację, korzystała z jego założeń np. podczas opracowywania planu Balcerowicza.Dokument ten stał się teoretyczną podstawą poprawnie prowadzonej i zalecanej polityki gospodarczej państwa. Konsensus do dnia dzisiejszego jest kanonem polityki gospodarczej propagowanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy. Co więcej, jest on zgodny z Paktem Stabilności i Wzrostu uchwalonym w 1997 roku.”...”Dokument opierał się na 10 podstawowych punktach, które powinny być realizowane w celu zapewnienia stabilnego i zrównoważonego wzrostu i rozwoju gospodarczego.

 1. Utrzymanie dyscypliny finansowej
 2. Ukierunkowanie wydatków publicznych na dziedziny, które gwarantują wysoką efektywność poniesionych nakładów i przyczyniają się do poprawy struktury podziału dochodów
 3. Reformy podatkowe ukierunkowane na obniżanie krańcowych stóp podatkowych i poszerzanie bazy podatkowej
 4. Liberalizacja rynków finansowych w celu ujednolicenia stóp procentowych
 5. Utrzymywanie jednolitego kursu walutowego na poziomie gwarantującym konkurencyjność
 6. Liberalizacja handlu
 7. Likwidacja barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich
 8. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
 9. Deregulacja rynków w zakresie wchodzenia na rynek i wspierania konkurencji
 10. Gwarancja praw własności

Konsensus Waszyngtoński zakładał dyscyplinę monetarną, reformę i uproszczenie systemu podatkowego, liberalizację handlu zagranicznego, ułatwienia w zakładaniu firm.
W następnych latach wprowadzano zmiany do Konsensusu. Początkowo uzupełniono go o dwubiegunowe – bipolarne założenia dotyczące systemu kursów walutowych, które powinny być bądź całkowicie sztywne, bądź całkowicie płynne. Następna zmiana wprowadzała pełną liberalizację rynku kapitałowego. Postulowano utworzenie niezależnego banku centralnego, silnego aparatu skarbowego, niezależnego sądownictwa. Zmodyfikowana wersja Konsensusu Waszyngtońskiego jest dzisiaj synonimem rynkowego fundamentalizmu i neoliberalizmu.
Uzupełnienia do konsensusu:

 1. Wzmacnianie systemu finansowego poprzez zwiększenie odporności kraju na kryzysy walutowe
 2. Dbałość o system zabezpieczenia społecznego
 3. Wzmacnianie instytucjonalnych ram funkcjonowania gospodarki
 4. Zwiększenie nakładów na edukację ….(więcej )

Profesor Niall Ferguson „ Od roku 1975 do roku 1982 Ameryka Łacińska czterokrotnie zwiększyła swoje zadłużenie z 75 miliardów dolarów do ponad 315 miliardów ( także kraje Europy Wschodniej zaciągały wysokie długi , co było nieomylnym znakiem nadciągającej klęski bloku komunistycznego ) . Tymczasem w sierpniu 1982 roku Meksyk ogłosił ,że stracił zdolność obsługi swojego zadłużenia .Praktycznie cała Ameryka Łacińska znalazła się na krawędzi bankructwa .Minęły jednak czasy , gdy inwestorzy mieli prawo sądzić ,że ich władze wyślą do boju kanonierki , jeśli tylko któryś z obcych rządów zachowa się niewłaściwie . Teraz w role policji finansowej mieli się wcielić nieuzbrojeni bankierzy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banu Światowego . Ich nową dewiza stała się warunkowość , bez reform nie ma pieniędzy , a ich ulubionym narzędziem program reform strukturalnych . Politykę gospodarczą , którą musiały wprowadzić zadłużone kraje , zwykło się nazywać Konsensusem Waszyngtońskim . Była to lista życzeń składająca się z dziesięciu punktów .oto krótka prezentacja tych dziesięciu punktów , oparta na oryginalnych założeniach sformułowanych przez Johna Williamsona w 1989 roku 1. Utrzymanie dyscypliny fiskalnej 2 Reforma podatkowa, 3 Liberalizacja stóp procentowych 4 Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i edukację 5 Zagwarantowanie praw własności 6 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 7 Deregulacja rynków 8 Utrzymanie kursu walutowego na poziomie gwarantującym konkurencyjność 9 Zniesienie barier handlowych 10 Zniesienie barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich „....” John Perkins twierdzi ,że jako główny ekonomista bostońskiej firmy konsultingowej Chas. T. Main , Inc. Miał czuwać nad tym , aby pieniądze pożyczone przez MFW i Bank Światowy takim krajom jak Panama czy Ekwador zostały prze nie wydane na towary dostarczane przez firmy Amerykańskie ,” Ekonomiści od brudnej roboty” tacy jak Perkins mieli „budować amerykańskie imperium […] doprowadzając do tego,aby możliwie jak najwięcej środków trafiało do Ameryki , do amerykańskich korporacji, do amerykańskiego rządu „....” to imperium w odróżnieniu od wszystkich innych imperiów znanych nam z historii , zbudowano głównie dzięki manipulacjom gospodarczym , oszustwo, przekupstwom, kuszeniu zachodnim stylem życia , atakże dzięki ekonomistom od brudnej roboty […] Moja prawdziwa praca […] polegała na udzielaniu innym krajom olbrzymich pożyczek , zbyt dużych by mogli je kiedykolwiek spłacić […] Więc udzielamy tych wielkich pożyczek , a większość pieniędzy wraca z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Oni zostają z długiem i wysokimi odsetkami i stają się naszymi służącymi , naszymi niewolnikami . To imperium. Bez dwóch zdań . To potężne imperium”....” Zdaniem Josepha Stiglitza , laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii , który w latach 1997 – 2000 pełnił funkcję głównego ekonomisty Banku Światowego „..” Stiglitz zarzuca MFW przede wszystkim to ,że w niewłaściwy sposób zareagował na kryzys azjatycki w 1977 roku , pożyczając w sumie 95 miliardów dolarów krajom , które znalazły się w kłopotach ,ale wymagając od nich jednocześnie spełnienia warunków Konsensusu Waszyngtońskiego ( podniesienia stóp procentowych , ograniczenia deficytu rządowego ), co w istocie przyczyniło się do pogłębienia kryzysu . Pogląd ten podzielał znany ekonomista i publicysta Paul Krugman „...”Obok rozkwitu potęgi gospodarczej Chin , błyskawiczny rozwój funduszy hedgingowych jest jedną z największych zmian w gospodarce światowej od czasów II Wojny Światowej „...”Niekwestionowanym capo dei capi tej nowej generacji ekonomicznych gangsterów jest George Soros . To nie przypadek ,że kiedy premier Malezji . Mahathir bin Mohamad chciał zrzucić winę za kryzys , który dotknął malezyjską walutę rinngita w sierpniu 2007 roku , zaatakował nie MFW , ale właśnie Sorosa nazywając go draniem „..źródło ..Niall Ferguson „ Potęga pieniądza”...strona 311- 317 .

„Przed swoim odejściem Stiglitz zabrał z Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego sporą liczbę tajnych dokumentów . Dokument te pokazują ,że MFW żądał od państw ubiegających się o szybka pomoc podpisania tajnej umowy składającej się z 111 artykułów . Wśród nich znajdowały się zobowiązania do wyprzedaży kluczowych aktywów takich jak instalacje wody pitnej , elektrownie, gaz, linie kolejowe , firmy telekomunikacyjne ,ropa naftowa , banki itd. Kraje otrzymujące pomoc musiały zobowiązać się do przeprowadzenia serii radykalnych i niszczycielskich działań gospodarczych . Równocześnie w Banku Szwajcarii otwierano konta dla polityków ,na które transferuje się setki milionów dolarów tytułem odwzajemnienia się Gdyby politycy krajów rozwijających się odrzucili ta umowę , oznaczałoby to całkowite zamkniecie dla ich kraju kredytów na międzynarodowym rynku finansowym .” ...” Przywódcy państw odbiorców pomocy muszą jedynie wyrazić zgodę na wyprzedaż po niskich cenach aktywów państwowych , by w ten sposób otrzymać dziesięcioprocentowa prowizję , która w całości jest przelewana na ich tajne konta w bankach szwajcarskich . Użyjmy słów samego Stiglitza : „można zobaczyć , jak szeroko otwierają im się oczy” na widok gigantycznych przelewów wartości kilkuset milionów dolarów. „...(więcej)

Historyk Uniwersytetu Georgetown, profesor Carroll Quigley: „Elity kapitału finansowego posiadają długoterminowy plan realizacji ostatecznego celu, którym jest kontrola nad światem poprzez ustanowienie jednego systemu finansowego. Ta machina ma być nadzorowana przez małą grupkę, która będzie zdolna rządzić strukturami politycznymi i światową gospodarką „ ....(więcej )

Song Hongbing w swoje książce Wojna o pieniądz przytacza analizę  historyk Carroll Quigley  z 1966 roku  „ Elity kapitału  finansowego posiadają długoterminowy plan realizacji ostatecznego celu , którym jest kontrola nad światem ustanowienie jednego systemu finansowego .Ta machana ma być nadzorowana przez mała grupkę , która będzie w stanie rządzić strukturami politycznymi  i gospodarką światową . System kontroli dział na wzór feudalnego autokratyzmu kontrolowanego przez bankierów z prywatnego banku centralnego , a sterowany jest za pomocą częstych uzgodnień osiąganych w trakcie tajnych konferencji.  Jego rdzeniem jest szwajcarski Bank for International Settlements  w Bazylei  .Znajduje się on w rękach prywatnych  , a kontrolujące go centralne banki również są  własnością prywatną. Każdy bank centralny poprzez pełną kontrolę nad pożyczkami dal skarbu państwa sterowanie kursami walut w wymianie międzynarodowej , wpływ na poziom i aktywność gospodarczą kraju , gwarantowanie nagród dal współpracujących polityków w sferze handlowej itd. egzekwuje pełną kontrolę na rządami  państw „ ...(więcej )

Tomasz Tokarski „Joseph Stiglitz, były główny ekonomista Banku Światowego w 2000 r. stwierdził: „Mówi się o nadzwyczajnej arogancji Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Powiada się, że MFW nigdy nie próbował nawet wsłuchać się w głos szukających jego pomocy państw rozwijających się; że polityka MFW jest tajna i niedemokratyczna. Mówi się, że stosowana przez Fundusz gospodarcza „metoda leczenia” bardzo często prowadzi dozaostrzenia istniejących problemów: od rozwoju do stagnacji, od stagnacji do recesji. To wszystko prawda”....”Z ujawnionych przez Stiglitza dokumentów, a także z wydanej w 2004 r. książki Johna Perkinsa „Confessions of an Economic Hit Man”(wydanie polskie „Hit Man. Wyznania ekonomisty od brudnej roboty”,Warszawa 2006) wynika, że MFW żądał od państw ubiegających się o pomoc podpisania umowy zawierającej ponad sto artykułów.Należały do nich zobowiązania sprzedaży kluczowych dla państwa aktywów, jak instalacje wody pitnej, linie kolejowe, elektrownie, firmy telekomunikacyjne, itd. W zamierzeniu miał to być prywatyzacja, choć w praktyce często była przeprowadzana podobnie, jak w Polsce dobry transformacji – majątek państwowy sprzedawany był za bezcen lub po bardzo niskich cenach w zamian za wysokie łapówki dla polityków. Efekty „pomocy” ze strony międzynarodowych instytucji finansowych, w tym MFW, w przypadku Rosji były opłakane – gigantyczna korupcja oraz spadekPKB o połowę wciągnął kraj w głęboką recesję. MFW żądał także narzucenia twardych warunków na rozwijające się rynki finansowe, wymuszał podwyżki cen żywności, czy paliwa oraz powodował gigantyczne zadłużenie państw ubiegających się o pomoc.”.....(więcej )

Jan Piński „Podobno Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy walczą z kryzysem. Dwanaście lat temu Joseph Stiglitz,główny ekonomista BŚ oskarżył swoją instytucję o grabież krajów, którym rzekomo miała pomagać.„....”Stiglitz, to osoba, którą trudno dyskredytować. W 2002 r. dostał nagrodę Nobla z ekonomii. Gdy publicznie skrytykował Bank Światowy i MFW został zmuszony do rezygnacji.Dziś Polska i inne kraje mają przekazać fundusze do MFW, za które będzie on "walczyć" z kryzysem.Zobaczmy jak wyglądała ta "walka" pod koniec ubiegłego wieku.Odchodząc Stiglitz zabrał ze sobą dużo dokumentów. Wynika z nich, że MFW uzależniał pomoc dla znajdujących się w kryzysie państw od podpisania tajnego protokołu złożonego ze 111 artykułów, w których znajdowały się zobowiązania do wyprzedaży narodowego majątku (surowce naturalne, infrastruktura, banki itp.). Aby "pomóc" klasie politycznej w podejmowaniu decyzji część z pieniędzy ze sprzedaży dóbr była transferowana na tajne konta z przeznaczeniem na łapówki.”....”Teraz przykład z ostatnich tygodni. Gdy Węgry poprosiły w grudniu ubiegłego roku o pomoc, to MFW i UE nie zgodziły się, bo ich zdaniem rząd dopuścił się zamachu na niezależny bank centralny. Zamach ów miał polegać na zwiększeniu liczby członków rady banku wybieranych przez parlament.Nie chodzi oczywiście o niezależność. W polskim systemie bankowym dziś jest pełna jedność działań rządu i Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o to, aby kontroli nad bankiem centralnym nie otrzymały osoby, które mogą zachwiać pseudorynkową polityką takich instytucji jak MFW czy Bank Światowy. Marek Belka został nominowany przez Platformę Obywatelską na funkcję szefa NBP, chociaż w czerwcu 2005 r. Donald Tusk w liście do Aleksandra Kwaśniewskiego zarzucał Belce kłamstwo przed komisją ds. PKN Orlen, gdzie premier zeznał iż nie współpracował z SB. Zdaniem Tuska (z czerwca 2005 r.) to członkowie komisji śledczej ds. PKN Orlen, a nie premier mówili prawdę na temat jego współpracy z tajnymi służbami PRL.W sprawie współpracy Belki z SB. Niedźwiedzią przysługę zrobiła Belce "Gazeta Wyborcza" publikując w internecie całość jego teczki, łącznie z instrukcją wyjazdową, w której zgodził się współpracować z wywiadem na zasadach konspiracji. Co ciekawe teksty te od blisko roku nie są dostępne na stronach gazeta.pl (proszę wpisać w google "Belka nie współpracował z SB" i spróbować otworzyć tekst) Warto uważnie obserwować przekazywanie pieniędzy z Polski do instytucji finansowych, które oskarżane są o przestępczą działalność przez byłych pracowników, laureatów Nagrody Nobla. „...(więcej )

Krzysztof Jaw „. W latach 1989-1991 wprowadzano w Polsce tzw. Plan L. Balcerowicza (w momencie wprowadzania swojego planu jedynie doktora nauk ekonomicznych!). Plan L. Balcerowicza był wierną kopią tzw.Konsensusu Waszyngtońskiego, który początkowo miał mieć zastosowanie w krajach Ameryki Łacińskiej. Od 1986 (1987) roku (po deklaracji Gorbaczowa iż zgodzi się w przyszłości na Zjednoczenie Niemiec... a więc de facto na upadek komunizmu) plan ów (którego głównymi współtwórcami byli G. Soros i J. Sachs oraz po trosze J. Wiliamson) postanowiono zastosować go w krajach postkomunistycznych. Wybrano jako cel eksperymentu Polskę (sic!) posiadającą największy majątek do oddania ze wszystkim krajów "postkomunistycznych", będącą największym i najbardziej znienawidzonym oraz "krnąbrnym" krajem postsocjalistycznym oraz mającą służyć jako przetarcie drogi włączenia tychże krajów do planu globalizacji światowej.   Doradcami L. Balcerowicza we wdrażaniu owego planu byli m.in.: J. Sachs i... "nasz" Jan Jacek Antony Vincent-Rostowski. W tym czasie też Vincent Rostowski był też wykładowcą w UCL School of Slavonic and East European Studies, University of London, „...(źródło)

Profesor Barbara Liberska „Czy consensus Pekiński zastąpi waszyngtoński „ Noblista Robert Fogel twierdzi, że w roku 2040 wartość chińskiego Produktu Krajowego Brutto osiągnie 123 biliony USD – prawie osiem razy tyle, ile obecnie wynosi amerykańskie PKB. „....”hińscy przywódcy mają już opracowane plany, które mają do tego doprowadzić. Bo to jest kraj, który ma świetnych ekonomistów, znakomite ośrodki badawcze, które są w stanie opracować wszystkie elementy niezbędne dla kreowania najlepszej polityki gospodarczej. Na tym polega fenomen tej gospodarki. Chińczycy na każdym etapie rozwoju są świadomi wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań i szukają takich rozwiązań, które są dla nich najbardziej korzystne, niezależnie od tego, co mówią inni. „....”Bo Chiny mają nie tylko fabryki pełne niewykształconych wieśniaków, ale także armię naukowców. Jak się podróżuje po Chinach i wjeżdża nawet do średnich jak na warunki tego kraju miast, to widać przepiękne kompleksy nowych uniwersytetów technologicznych, w których w sumie kształci się prawdopodobnie więcej osób niż w całym świecie zachodnim. „....”co roku doktorów matematyki, fizyki czy informatyki w Chinach przybywa więcej niż w USA. Mało tego – wielu z nich zdobyło te doktoraty na najlepszych amerykańskich uniwersytetach. „....”Konsensus pekiński”...”Ja ten model, który przyjęły Chiny, nazywam globalizacją kontrolowaną, niektórzy mówią o globalizacji zarządzanej. To znaczy, że kraj otwiera się na globalizację, ale na swoich własnych warunkach, nie rezygnując z możliwości kontroli nad przepływami kapitału i nad działaniami inwestorów zagranicznych, przyjmując selektywnie reguły wolnorynkowej gry i otwierając się tylko w wybranych sektorach.Ten chiński model jest atrakcyjny dla wielu krajów Trzeciego Świata, które przeżywały w przeszłości rozmaite kryzysy walutowe czy finansowe w efekcie słuchania się rad MFW i otwarcia rynków finansowych. Więc przynajmniej tak długo, dopóki Chiny są w stanie nie dopuścić do podobnego kryzysu u siebie, będą one uważały, że chiński wzorzec jest rozwiązaniem pozwalającym ustrzec się kryzysowych sytuacji.
Ktoś nawet użył określenia Bejing consensus w opozycji do pojęcia Washington consensus, czyli neoliberalnego modelu, jaki Międzynarodowy Fundusz Walutowy proponował krajom słabiej rozwiniętym, które chciały wyciągnąć korzyści z globalizacji.” ….(więcej )

Piotr Woyke „W 1990 r. John Williamson po raz pierwszy użył sformułowania „Konsensus Waszyngtoński”. Analizując politykę gospodarczą państw Ameryki Łacińskiej, wyróżnił dziesięć zasad, które zostały im narzucone przez instytucje mniej lub bardziej zdominowane przez Stany Zjednoczone. Pośród nich znajdowały się m.in. dyscyplina fiskalna, liberalizacja handlu, prywatyzacja czy ochrona własności prywatna „....”W związku z trwającymi transformacjami w dawnym bloku wschodnim, również przebiegającymi wedle wymienionych reguł, określenie zrobiło zawrotną karierę. Przestało być wyłącznie terminem ekonomicznym, stało się pojemniejsze. Obok neoliberalnego członu ekonomicznego pojawił się polityczny, bazujący na zasadach liberalnej demokracji „...” W 2004 r. Joshua Cooper Ramo opublikował artykuł „The Beijing Consensus”. Wyrażał w nim przekonanie, iż Konsensus Waszyngtoński skompromitował się, zaś remedium na jego wady krystalizuje się właśnie w Pekinie. „...”„Konsensus pekiński” miałby się opierać na trzech filarach – innowacyjności i permanentnym eksperymentowaniu, zrównoważonym rozwoju gospodarczym oraz współpracy państw rozwijających się w celu zapewnienia sobie suwerenności w prowadzonej polityce gospodarczej. „...”Mało energicznie dążą Chińczycy do zwiększenia wpływu na globalne instytucje finansowe (tak ważne w Konsensusie Waszyngtońskim) i nie kwapią się do budowania własnych „....”dotychczasowy brak zainteresowania Pekinu podjęciem otwartej rywalizacji o globalne przywództwo wiąże się poniekąd ze specyfiką tradycyjnej chińskiej myśli politycznej, przechodzącej obecnie swój renesans. Jest ona ściśle państwocentryczna, skupia się zwłaszcza na zapewnieniu krajowi dobrobytu i jak najbardziej harmonijnych warunków do rozwoju. Zachodnie idee kształtowania ładu międzynarodowego, obejmowania w nim przywództwa, wreszcie, tworzenia uniwersalistycznego wzorca osiągania dobrobytu są chińskiej tradycji politycznej genetycznie obce. „....”Kryzys gospodarczy połączony z dość zachowawczą i niezręczną polityką Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach spowodował znaczne ubytki w sile oddziaływania Konsensusu Waszyngtońskiego, i tak niebędącego w najlepszej formie. Jednak, siłą rzeczy, na razie jest to wciąż dominujący konstrukt intelektualny. „....(więcej )

Maciej Marek Kamiński ..„Kryzys w Europie nie jest kryzysem kapitalizmu jak chciałaby lewica – wręcz przeciwnie, jest kryzysem socjalizmu, nadmiernej regulacji gospodarki, nadmiernych wydatków socjalnych, wieloletniego życia na kredyt oraz upadku rodziny. Konsekwencją tego ostatniego jest kryzys demograficzny a także upadek idei ubezpieczeń społecznych, które mogły się sprawdzać w strukturze społecznej w czasach Bismarcka, a nie dziś, gdy społeczeństwa europejskie starzeją się w zastraszającym tempie. Lewica kulturowa stygmatyzuje przy tym kobiety, których wyborem życiowym jest posiadanie większej ilości dzieci. Rezultaty już są dramatyczne, a w przyszłości będzie pod tym względem prawdopodobnie jeszcze gorzej. „...”Walka Unii Europejskiej ze zmianami klimatu jest w istocie walką ze wzrostem gospodarczym Państw Członkowskich i przybliża niestety upadek idei europejskiej, przesiąknięta jest bowiem lewicową utopijną ideologią. Utopijne ideologie kończyły się zaś zawsze tak samo. „...”W Polsce koniecznych reform nie widać, a Europa nie ma do nich dostatecznych narzędzi ani woli politycznej, a często pewne tendencje idą w niewłaściwym kierunku. „...”Współczesny kształt instytucji europejskich jest wynikiem zmian ewolucyjnych, począwszy od Traktatu Paryskiego i Traktatów Rzymskich, poprzez Jednolity Akt Europejski, Traktaty z Maastricht, Amsterdamu, Nicei i w końcu Lizbony. „....”Jeśli przyjąć paralelę pomiędzy ewolucyjnym rozwojem Unii Europejskiej a ewolucyjnym rozwojem polsko-litewskiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak to uczynił Jan Paweł II w słynnym zdaniu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej", to należy zauważyć, że wspólne państwo polsko-litewskie kształtowało się od końca XIV w. aż do końca wieku XVIII (a więc ok. 400 lat) i dopiero tuż przed jego upadkiem, w związku z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, podniesiony został problem zniesienie podziału na Koronę i Litwę. W świadomości szlachty polsko-litewskiej podział ten był zresztą nadal żywy jeszcze w XIX w. i na początku XX w „...(więcej )
------
Mój komentarz

Staniszkis porusza problem otoczenia Kaczyńskiego . Nie kwestionuje tego ,że Kaczyński jet wizjonerem .

Lichwiarstwo i lewactwo pogodziło się z faktem ,że Kaczyński dojdzie do władzy. Dlatego dla nich tak istotne jest wspieranie „pożytecznych idiotów „ i ludzi zdemoralizowanych typu Kaczmarka w otoczeniu Kaczyńskiego .

Kim są pożyteczni idioci w otoczeniu Kaczyńskiego . To wszyscy, ci którzy wierzą ,że socjalizm , wysokie podatki , przymusowe ubezpieczenia społeczne i totalitarne , kontrolowane przez państwo szkoły do coś dobrego dla Polski i Polaków .
Nie bez powodu wszystkie te trzy elementy są wymuszane przez lichwiarstwo na słabych państwach, czynią je jeszcze słabszymi .

Orban rozpoczął demontaż Konsensusu Waszyngtońskiego, systemu kolonialnego na Węgrzech. Podporządkował sobie bank centralny, obniża podatki, wzmacnia kontrolę państwa nad korporacjami. Ale nadal daleko mu do likwidacji socjalizmu , który jest faktycznie systemem neokolonialnym .

Większość świata nie uznała Konsensusu Waszyngtońskiego i obroniła się przed jego wprowadzeniem . Ani w Chinach, ani w Indiach, ani w całej Afryce nie ma przymusowych ubezpieczeń społecznych., ani powszechnych i wysokich podatków , ani totalitarnego całkowicie kontrolowanego przez państwo systemu szkolnego . To Europa i Polska jest wynaturzeniem ze swoimi bandyckimi podatkami, chorymi nieefektywnymi przymusowymi ubezpieczeniami społecznymi czy totalnym szkolnictwem państwowym . Wynaturzeniem , które już niedługo zdechnie samo z siebie .

Miejmy nadzieję,że w wizji Kaczyńskiego Polska jest silnym krajem wolnych ludzi , a nie socjalistycznych niewolników .

video Banki i Rząd Światowy - Alex Jones (Lektor)
video Grzegorz Braun: Nie ma arystokracji ducha, jeżeli nie ma arystokracji pieniądza
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Twitte

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika kryniu

02-01-2014 [16:07] - kryniu | Link:

to pasuje do tej damy jak ulał!Jej ciągłe nawoływanie do przygarnięcia puczystów którym nie udało się przejąć władzy w PIS-e to jak wołanie ofiary zbójów aby wrócili i lepiej dokończyli dzieła podrzynania gardła bo jeszcze ofiara żyje.Pozostała część to szczególny rodzaj empatii do ludzi którym się z różnych względów nie powiodło i potrzebują opieki państwa.Wielbiciele mikusia nazywają to socjalizmem a ja nazywam solidarnością społeczną,wielbiciele myślą ,że wszystko to co maja ,maja na zawsze i im wystarczy,nie pamietają o Wielkim Krachu kiedy prawie wszyscy zostali w ciągu jednego dnia z gołą d..ą...!Bieda już była przyzwyczajona ale oni?Bismarck wielkim socjalista był,prawda czy fałsz no i nie miał za doradcę mikusia któremu mendia w szale dają nawet 9% poparcia,cel jest znany i przerabiany a skończy się jak zawsze ,na nasze szczęście.