Staniszkis Platforma narzuca polityczną poprawność Polakom

Staniszkis „ Ostra polaryzacja dyskursu publicznego (umacniana przez medialne prowokacje i piętnowanie legalnej partii opozycyjnej jako "pozasystemowej") sztucznie stabilizuje obecną władzę, bo podnosi koszty zmiany frontu. Szczególnie w sytuacji egzekwowania przez władzę poprawności politycznej nie tylko w administracji państwowej ale i w podległych jej instytucjach (np. .systemie edukacji). „....”Nie wspominam o oczywistym fundamencie demokracji: cyklicznej weryfikacji rządzących przez wyborców i wolnych, niezależnych mediach. W obu tych sprawach (podobnie jak we wspomnianej wcześniej kwestii odpowiedzialności i przejrzystych procedur) mamy w Polsce problemy. „.....”chcę zwrócić uwagę na paradoks: w pooświeceniowej Francji setki tysięcy (jak podała Al Jazeera), a nie kilka (jak na pasku TVN24) demonstrowały przeciwko małżeństwom homoseksualnym z możliwością adopcji dzieci. Chrześcijanie ramię w ramię z muzułmanami i żydami. Być może obojętność wobec wartości (w tym religijnych), którą demonstruje, w ramach poprawności politycznej, PO okaże się nadgorliwością peryferii? Bo centrum Europa zaczyna dostrzegać, że bez wartości świat staje się zbyt niebezpieczny. A władza - zbyt arbitralna. „.....”Dialog tradycji (z odmiennie w różnych religiach pojmowanym "prawem naturalnym") mógłby stanowić początek procesu wyznaczania granic arbitralnego decyzjonizmu prawnego. Także - demokratycznego. Z godnością osoby ludzkiej jako nadrzędnym standardem. „....(źródło )

Mój postulat , aby zdefiniować przeciwnika , zdefiniować jego system wartości powoli staje się faktem . Rozszerzyłem termin polityczna poprawność na cały system ideologiczny i ekonomiczny tak zwanego eurosocjalizmu . Ponieważ socjalistyczny system ekonomiczny i ład ideologiczny III Rzeszy Hitlera nazwano nazimem , a system ekonomiczny i ideologiczny socjalizmu rosyjskiego nazwano komunizmem, tak należało jakoś nazwać system ekonomiczny i ideologiczny socjalizmu europejskiego . Zdecydowałem się na nazwanie go polityczna poprawnością . Zresztą ideologię politycznej poprawności brytyjsko – amerykański naukowiec , profesor Ferguson określił jako religię panująca w państwach europejskich . Polityczna poprawność jako ustrój jest systemem socjalistycznym . Systemy takie profesor D'Alemo nazwał „religiami politycznymi „ Tak jak kiedyś mówiliśmy o państwach komunistycznych, na przykład PRL , tak teraz mamy prawo mówić o państwach europejskich, o Unii Europejskiej jako o państwach politycznej poprawności , państwach socjalistycznych .

Tekst Staniszkis wpisuje się w powyższe obserwacje i obszar pojęciowy . Aby lepiej zrozumieć tekst chciałbym zwrócić uwagę na fakt , że z wyjątkiem okresu rządów Olszewskiego i Kaczyńskiego Polską rządzą frakcje obozu politycznej poprawności . Zarówno komuniści Millera , lewacy Palikota , czy grupa Tuska dążą do ustanowienia politycznej poprawności „religią państwową „ Polski .

Totalitarna religia politycznej poprawności reguluje każdy najdrobniejszy aspekt życia rodzinnego , gospodarczego, kulturowego ,intelektualnego. Podniesiona do rangi jedynej uznawanej religii państwa polityczna poprawność poprzez bandyckie podatki sprowadziła ludzi do pozycji chłopstwa pańszczyźnianego całkowicie zależnego od socjalistycznej oligarchii . Dzięki totalitarnej kontroli nad szkolnictwem, nauką , rozrywką , kulturą modeluje i kontroluje mózgi niewolników .

Na swoim blogu , w swoich tekstach o tym złożonym problemie politycznej poprawności , wolnosci ekonomicznej , politycznej i osobistej pisze fragmentarycznie . Ci którzy go czytają systematycznie zapewne złożyli z tych kawałków bardziej całościowy obraz .

Aby na przykład zrozumieć postulat Staniszkis ( „Bo centrum Europa zaczyna dostrzegać, że bez wartości świat staje się zbyt niebezpieczny. A władza - zbyt arbitralna. „.....”Dialog tradycji (z odmiennie w różnych religiach pojmowanym "prawem naturalnym") mógłby stanowić początek procesu wyznaczania granic arbitralnego decyzjonizmu prawnego. Także - demokratycznego. Z godnością osoby ludzkiej jako nadrzędnym standardem. ) warto by zapoznać się z moimi tekstami, w których przytoczyłem i omówiłem koncepcje Fukuyamy dotyczące różnicy pomiędzy prawem , a prawodawstwem . Państwa politycznej poprawności , podobnie jak ich pierwowzór, czyli socjalistyczna III Rzesza Hitlera oparły się na legizmie , które są ze swej natury totalitarne.

Stąd Staniszkis postuluje, aby fundamentem ładu prawnego była godność istoty ludzkiej , co pozwoliłby położyć tamę fanatykom ideologicznym i przemocy prawnej państwa w stosunku do człowieka , bo do tego się sprowadza działalność ustawodawcza państw politycznej poprawności oparta na legiźmie .

Warto również uzupełnić tezy Staniszkis bardzo interesującymi , w pewnym sensie szokującymi informacjami Fergusona ,że najwyżsi przywódcy Chin rozważają wsparcie rozwoju protestanckiego chrześcijaństwa jako warunku budowy i rozwoju imperium ( więcej )

Zwycięstwo socjalizmu w Europie , ustanowienie politycznej poprawności religią państwową Europy doprowadziło do spektakularnej zapaści gospodarczej, intelektualnej , społecznej, etycznej, generalnie cywilizacyjnej Europy . Racjonalni ludzie zadali sobie sprawę , że bez etyki opartej na religii nie może istnieć żadne nowoczesne społeczeństwo .

Bardzo interesująco ujął to Orban

Orban „„Chrześcijańska Europa nie pozwoliłaby całym krajom utonąć w niewolniczych długach” ..."Zanim jakiekolwiek odrodzenie gospodarcze będzie możliwe, Europa musi wrócić do chrześcijaństwa" …...”powiększający się kryzys w Europie ma swoje źródła duchowe, a nie ekonomiczne. „...”aby przezwyciężyć kryzys i ocalić Stary Kontynent od zapaści gospodarczej, moralnej i społecznej, potrzebna jest odnowa kultury i polityki w oparciu o wartości chrześcijańskie „...”wartościami, które zawsze napędzały gospodarkę europejską były spójność, rodzina, praca i zaufanie. „....”Europa zarządzana zgodnie w wartościami chrześcijańskimi odrodzi się „....(więcej )

Video „ Wywiad Pospieszalskiego z Orbanem )

Pod spodem video „ jak działa polityczna poprawność. Eksperyment Asch'a „

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

tezy Fukuyamy. „Wczesne państwa europejskie sprawowały sądy, ale nie dyktowały praw. Źródła praw tkwiły gdzie indziej :,albo w religii ...albo w zwyczajach plemion lub innych społeczności lokalnych . Wczesne państwa europejskie ustanawiały niekiedy nowe prawa , ale ich władza i prawomocność wynikały raczej ze zdolności do do bezstronnego egzekwowania praw niekoniecznie będących ich własnym wytworem. „...”To rozróżnienie pomiędzy prawem i prawodawstwem jest kluczowe dla zrozumienia samych rządów prawa „....”...prawo to zbiór abstrakcyjnych zasad sprawiedliwości , pełniących funkcję spoiwa określonej społeczności . W społeczeństwach przednowoczesnych uważano ,że prawo ustanowione zostało przez władzę wyższą niż jakikolwiek ludzki prawodawca :bóstwo , odwieczny zwyczaj lub naturę . Prawodawstwo natomiast odpowiada temu , co dziś nazywamy prawem pozytywnym , i stanowi pochodną władzy politycznej , to znaczy zdolności króla, barona, prezydenta, ciała ustawodawczego lub dyktatora wojskowego do tworzenia i wprowadzania wżycie nowych reguł wyłącznie na mocy takiej , czy innej kombinacji siły i autorytetu . O rządach prawa można można mówić jedynie tam , gdzie istniejący uprzednio zbiór praw ma wyższość nad prawodawstwem , co oznacza , że jednostka sprawująca władzę polityczną czuje się związana prawem . Nie chce przez to powiedzieć, że sprawujący władzę prawodawczą nie mogą tworzyć nowych praw . Jeśli jednak mają one funkcjonować w ramach rządów prawa , ich rozporządzenia muszą być zgodne z istniejącym prawem , a nie dyktowane wyłącznie widzimisię. „.....” Odpowiednikiem różnicy między prawem a prawodawstwem jest różnica ustawą konstytucyjną, a zwykłą , z których pierwsza dla wejścia w życie wymaga spełnienia bardziej rygorystycznych warunków , takich jak zatwierdzenie kwalifikowaną większością głosów . W dzisiejszych Stanach Zjednoczonych oznacza to ,że każda nowa ustawa uchwalona przez Kongres musi być zgodna z wcześniejszym i nadrzędnym zbiorem praw , Konstytucją , w wykładni ustalonej przez Sąd Najwyższy „.....” Rządy prawa stanowią odrębny składnik ładu politycznego nakładający ograniczenia na władzę państwa „...(więcej )

Profesor Roberto de Mattei  w tekście zatytułowanym „Unia Europejska - banda rozbójników?„ Takie pojmowanie prawa, którego najwybitniejszym teoretykiem był w XX wieku austriacki prawnik Hans Kelsen (1881-1973), legitymizuje porządek legislacyjny jedynie "wydajnością prawną" danej normy bądź praktyką jego stosowania „....”Benedykt XVI jednak w swoim orędziu wygłoszonym w niemieckim parlamencie 22 września 2011 roku skrytykował wprost pozytywizm prawny Kelsena, wskazując, że z tej właśnie koncepcji wyrósł narodowy socjalizm„...”W Unii Europejskiej, podobnie jak w innych wielkich instytucjach międzynarodowych, nadrzędnym źródłem prawa jest norma produkowana przez prawodawcę „...(więcej )

RÓŻNE TAKIE

Chiny dane
„Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w IV kw. 2012 r. o 7,9 proc. rok do roku, po wzroście w III kw. o 7,4 proc. „.....”Rozpoczęto realizację wielkich projektów infrastrukturalnych, wprowadzono ułatwienia kredytowe, zreformowano system podatkowy i zniesiono wiele opłat skarbowych, obciążających przedsiębiorców. „....(źródło )

Waldemar Kompała „Zdaniem Jamesa Millera z kanadyjskiego Ludwig von Mises Institute idea równości wszystkich ludzi pod względem fizycznym, mentalnym czy bezpieczeństwa materialnego jest w gruncie rzeczy antyhumanistyczna. Każda osoba bowiem różni się od innych pod wieloma względami. Jedni mają talenty sportowe, inni ducha przedsiębiorczości, jeszcze inni urodę. Poza tym możliwość osiągania wyższego dochodu dzięki indywidualnemu wysiłkowi sprawia, że kapitalizm, rynek i wolne społeczeństwo funkcjonują. „Nierówności dochodowe nie są dobre czy złe – są częścią istniejącego porządku – pisze Miller. – Sztuczne wyrównywanie dochodów to rabunek majątku tych, którzy go potrafili stworzyć”. „...”współczynnik Giniego, który jest powszechnie stosowaną miarą nierówności dochodowych (im większy, tym większe nierówności, używane są skale od 0 do 100 lub od 0 do 1) wynosi w Polsce w skali 31,1 w porównaniu z 30,7 dla całej Unii Europejskiej. Jest też w Polsce niższy niż w republikach bałtyckich, Bułgarii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i wszystkich krajach południowej Europy (Włochy, Hiszpania, Portugalia i Grecja) oraz zbliżony do współczynnika Giniego dla Francji. Trudno zatem powiedzieć, by był jednym z najwyższych w Europie. Co więcej, współczynnik dla Unii wzrósł nieco w ostatnich latach lub jest stabilny, dla Polski zaś od siedmiu lat maleje (w 2005 wynosił 35,6). „....”że w Ameryce Łacińskiej gini wynosi grubo powyżej 40, a w niektórych krajach nawet 50 punktów, jest także wyższy na Bliskim Wschodzie, w Afryce i azjatyckich tygrysach niż w Polsce. „....”Wskaźnik zagrożenia ubóstwem jest w Polsce wyższy niż w większości krajów europejskich, wynosi 17,7 proc. (w Unii 16,9 proc.) '….(źródło )

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

video „ jak działa polityczna poprawność. Eksperyment Asch'a „

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Bardzo Niepokorna

19-01-2013 [01:37] - Bardzo Niepokorna | Link:

Szanowny panie.Bardzo nie podobała mi się forma w jakiej pisze pan o pani profesor. Pisze pan "Staniszkis" a powinien pan napisać prof.Staniszkis lub Jadwiga Staniszkis. Skrócona wersja jest nie elegancka lub lekceważąca. Pani profesor jest osobą, która zasługuje na grzeczne traktowanie. Pani Staniszkis zawsze wyraża się stosownie nawet jeśli ma negatywny stosunek do osoby na temat, której się wypowiada. To na początek.