Czy niepełnosprawność to narzędzie polityczne?

W dzi­siej­szy­ch cza­sa­ch wie­lu lu­dzi wal­czy o pra­wa osób trans­pł­cio­wy­ch, nie­bi­nar­ny­ch i ho­mo­sek­su­al­ny­ch. Jed­nak­że ist­nie­je ry­zy­ko, że nie­peł­no­spraw­no­ść mo­że stać się na­rzę­dziem w po­li­ty­ce. Dla­cze­go to nie je­st wła­ści­we?

  Oso­by trans­pł­cio­we, nie­bi­nar­ne czy ho­mo­sek­su­al­ne nie­jed­no­krot­nie bar­dzo cier­pią i dla­te­go za­słu­gu­ją na szcze­gól­ne wspar­cie. Wszyst­kim lu­dziom zbo­czo­nym, cho­rym czy za­bu­rzo­nym, na­le­ży po­ma­gać, współ­czuć im, i uła­twiać im co­dzien­ne ży­cie za­kłó­co­ne przez ich ułom­no­ści. Nie­mniej bez sen­su je­st uży­wać ja­kich­kol­wiek wad ja­ko pro­gra­mów po­li­tycz­ny­ch, bez sen­su je­st gło­so­wać na ko­goś, tyl­ko dla­te­go, że ma ja­kieś nie­do­sko­na­ło­ści. Przed­sta­wi­cie­le po­li­tycz­ni po­win­ni być w peł­ni zdro­wi psy­chicz­nie.

  Ce­lem ar­ty­ku­łu je­st wy­ja­śnie­nie, dla­cze­go nie je­st wła­ści­we uży­wa­nie ce­ch nie­peł­no­spraw­no­ści ja­ko atry­bu­tów po­li­tycz­ny­ch i dla­cze­go przed­sta­wi­cie­le po­li­tycz­ni po­win­ni być zdro­wi psy­chicz­nie. Tek­st bę­dzie się sku­piał na przy­kła­da­ch osób trans­pł­cio­wy­ch, nie­bi­nar­ny­ch i ho­mo­sek­su­al­ny­ch, ale bę­dzie do­ty­czyć rów­nież osób z in­ny­mi ro­dza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści.

Przy­pi­sy­wa­nie war­to­ści po­li­tycz­nej lu­dziom ze wzglę­du na ich wa­dy

  To nie­ste­ty po­wszech­ny pro­blem. Czę­sto oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, a w szcze­gól­no­ści oso­by trans­pł­cio­we, nie­bi­nar­ne czy ho­mo­sek­su­al­ne są trak­to­wa­ne jak obiek­ty po­li­tycz­nej ma­ni­pu­la­cji. Przy­kła­do­wo, kan­dy­da­ci na sta­no­wi­ska po­li­tycz­ne mo­gą wy­ko­rzy­sty­wać swo­je wa­dy lub cho­ro­by ja­ko na­rzę­dzia do zdo­by­cia po­par­cia i wy­gra­nej w wy­bo­ra­ch.

  Jed­nak­że nie­peł­no­spraw­no­ść nie po­win­na być de­fi­niu­ją­cą ce­chą oso­by i nie po­win­na sta­no­wić pod­sta­wy do oce­ny jej war­to­ści po­li­tycz­nej. Każ­dy czło­wiek, nie­za­leż­nie od swo­je­go zdro­wia czy orien­ta­cji sek­su­al­nej, za­słu­gu­je na sza­cu­nek i rów­no­ść wo­bec pra­wa.

  War­to za­uwa­żyć, że nie­peł­no­spraw­no­ść nie po­win­na być po­strze­ga­na ja­ko ce­cha de­fi­niu­ją­ca oso­bę, ale ja­ko jed­na z wie­lu ce­ch, któ­re ją cha­rak­te­ry­zu­ją. Lu­dzie z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, po­dob­nie jak in­ni lu­dzie, ma­ją swo­je ma­rze­nia, ce­le i pa­sje, któ­re wy­kra­cza­ją po­za ich stan zdro­wia czy orien­ta­cję sek­su­al­ną.

Skom­pli­ko­wa­ne za­leż­no­ści mię­dzy zdro­wiem psy­chicz­nym a po­li­ty­ką

  Te za­leż­no­ści ma­ją róż­ne aspek­ty i wy­ma­ga­ją głęb­szej ana­li­zy. Z jed­nej stro­ny, po­li­ty­ka mo­że mieć wpływ na zdro­wie psy­chicz­ne lu­dzi po­przez wpro­wa­dze­nie róż­ny­ch roz­wią­zań i re­gu­la­cji. Z dru­giej stro­ny, zdro­wie psy­chicz­ne po­li­ty­ków mo­że wpły­nąć na ich de­cy­zje i dzia­ła­nia, co z ko­lei mo­że mieć wpływ na ca­łe spo­łe­czeń­stwo.

  Zdro­wie psy­chicz­ne po­li­ty­ków je­st bar­dzo istot­ne dla po­li­ty­ki ja­ko ca­ło­ści. Z jed­nej stro­ny, po­li­ty­cy mu­szą ra­dzić so­bie z pre­sją, stre­su­ją­cy­mi sy­tu­acja­mi i ry­zy­kiem wy­pa­le­nia za­wo­do­we­go. Z dru­giej stro­ny, zdro­wie psy­chicz­ne po­li­ty­ków mo­że wpły­nąć na ich de­cy­zje i dzia­ła­nia. Na przy­kład, po­li­tyk z ułom­no­ścią psy­chicz­ną mo­że po­dej­mo­wać de­cy­zje opar­te na nie­pra­wi­dło­wy­ch prze­ko­na­nia­ch lub nie­wła­ści­wej oce­nie sy­tu­acji, co mo­że mieć ne­ga­tyw­ny wpływ na po­li­ty­kę i ca­łe spo­łe­czeń­stwo.

  W ce­lu zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia ne­ga­tyw­ny­ch skut­ków zwią­za­ny­ch ze skom­pli­ko­wa­ny­mi za­leż­no­ścia­mi mię­dzy zdro­wiem psy­chicz­nym a po­li­ty­ką waż­ne je­st, aby po­li­ty­cy by­li cał­ko­wi­cie zdro­wi psy­chicz­nie i by nie mie­li za­bu­rzo­nej sek­su­al­no­ści czy toż­sa­mo­ści płcio­wej.

Współ­czu­cie i wspar­cie wo­bec osób nie­peł­no­spraw­ny­ch i cho­ry­ch

  To waż­ny ele­ment na­sze­go ży­cia spo­łecz­ne­go. Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i cho­ro­ba­mi ma­ją róż­ne po­trze­by, a ich co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie mo­że być utrud­nio­ne. Mo­gą do­świad­czać dys­kry­mi­na­cji, bra­ku zro­zu­mie­nia ze stro­ny in­ny­ch lu­dzi oraz ogra­ni­czeń w do­stę­pie do róż­ny­ch usług i do­bra pu­blicz­ne­go. Dla­te­go ta­kie oso­by kom­plet­nie nie na­da­ją się na dy­plo­ma­tów czy ne­go­cja­to­rów po­li­tycz­ny­ch.

  Waż­ne je­st, aby­śmy ja­ko spo­łe­czeń­stwo wy­ka­zy­wa­li em­pa­tię i zro­zu­mie­nie dla po­trzeb ty­ch osób. Współ­czu­cie to umie­jęt­no­ść współ­od­czu­wa­nia emo­cji dru­giej oso­by, a wspar­cie to dzia­ła­nie na rze­cz za­spo­ko­je­nia po­trzeb in­ny­ch. Dzia­ła­nia te mo­gą po­móc oso­bom nie­peł­no­spraw­nym i cho­rym w osią­gnię­ciu rów­ny­ch szans i praw w spo­łe­czeń­stwie. One wy­ma­ga­ją opie­ki, a nie by­cia opie­ku­na­mi.

  Współ­czu­cie i wspar­cie wo­bec osób nie­peł­no­spraw­ny­ch i cho­ry­ch mo­gą przy­bie­rać róż­ne for­my. Mo­że­my na przy­kład wy­ka­zy­wać za­in­te­re­so­wa­nie, słu­chać ich hi­sto­rii i do­świad­czeń oraz oka­zy­wać sza­cu­nek dla ich in­dy­wi­du­al­no­ści. Waż­ne je­st, aby nie trak­to­wać osób nie­peł­no­spraw­ny­ch i cho­ry­ch ja­ko gru­py jed­no­rod­nej, le­cz sza­no­wać ich in­dy­wi­du­al­no­ść, po­trze­by i zdol­no­ści. To są lu­dzie spe­cjal­nej tro­ski i na­le­ży się o nie trosz­czyć. Po­li­tyk nie po­wi­nien wy­ma­gać ta­kiej po­mo­cy dla nie­go sa­me­go.

Od­po­wie­dzial­no­ść przed­sta­wi­cie­li po­li­tycz­ny­ch za stan ich zdro­wia psy­chicz­ne­go

  Ten te­mat zy­sku­je co­raz więk­sze za­in­te­re­so­wa­nie w dzi­siej­szy­ch cza­sa­ch. Po­li­ty­cy ma­ją ogrom­ny wpływ na na­sze spo­łe­czeń­stwo, de­cy­du­ją o na­szej po­li­ty­ce, usta­wa­ch i pro­gra­ma­ch, któ­re wpły­wa­ją na na­sze co­dzien­ne ży­cie. Dla­te­go waż­ne je­st, aby by­li zdro­wi psy­chicz­nie i by­li w sta­nie po­dej­mo­wać ra­cjo­nal­ne i od­po­wie­dzial­ne de­cy­zje.

  Oczy­wi­ście, po­li­ty­cy, tak sa­mo, jak każ­dy czło­wiek, mo­gą cier­pieć z po­wo­du pro­ble­mów zwią­za­ny­ch ze zdro­wiem psy­chicz­nym. Jed­nak, ze wzglę­du na to, że ich de­cy­zje ma­ją wpływ na ca­łe spo­łe­czeń­stwo, mu­szą być w sta­nie wy­ko­ny­wać swo­je obo­wiąz­ki na wy­so­kim po­zio­mie i po­dej­mo­wać ra­cjo­nal­ne de­cy­zje. Dla­te­go od­po­wie­dzial­no­ść za ich zdro­wie psy­chicz­ne je­st waż­na i po­win­na być bra­na pod uwa­gę. Naj­le­piej nie wy­bie­rać na po­li­ty­ków osób, któ­rzy wy­ka­zu­ją ja­kie­kol­wiek, na­wet naj­drob­niej­sze za­bu­rze­nia zwią­za­ne ze swo­ją płcią czy sek­su­al­no­ścią.

  Ist­nie­je wie­le spo­so­bów, w ja­ki stan zdro­wia psy­chicz­ne­go po­li­ty­ków mo­że wpły­nąć na ich pra­cę. Na przy­kład, oso­by z za­bu­rze­nia­mi na­stro­ju lub lę­ko­wy­mi mo­gą mieć trud­no­ści w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji, co mo­że pro­wa­dzić do nie­prze­my­śla­ny­ch dzia­łań lub de­cy­zji.

  Po­li­ty­cy, któ­rzy cier­pią z po­wo­du za­bu­rzeń psy­chicz­ny­ch, mo­gą rów­nież do­świad­czać stre­su i zmę­cze­nia, któ­re mo­gą wpły­nąć na ich pra­cę. W skraj­ny­ch przy­pad­ka­ch oso­by te mo­gą do­świad­czyć za­ła­mań ner­wo­wy­ch lub za­cho­wań im­pul­syw­ny­ch, któ­re mo­gą za­szko­dzić spo­łe­czeń­stwu i kra­ju ja­ko ca­ło­ści.

  Dla­te­go waż­ne je­st, aby po­li­ty­cy nie mu­sie­li szu­kać po­mo­cy psy­cho­lo­gów w ra­zie po­trze­by. Spo­łe­czeń­stwo po­win­no mieć pra­wo i obo­wią­zek ocze­ki­wać od swo­ich przed­sta­wi­cie­li po­li­tycz­ny­ch, że bę­dą zdro­wi psy­chicz­nie i zdol­ni do po­dej­mo­wa­nia ra­cjo­nal­ny­ch de­cy­zji. W koń­cu to spo­łe­czeń­stwo pła­ci po­li­ty­kom, a więc ma pra­wo ocze­ki­wać, że bę­dą oni od­po­wie­dzial­ni i zdol­ni do wy­ko­ny­wa­nia swo­ich obo­wiąz­ków w spo­sób od­po­wie­dzial­ny i sku­tecz­ny, nie­za­bu­rzo­ny ja­ki­mi­kol­wiek aber­ra­cja­mi sek­su­al­ny­mi.

Dą­że­nie do rów­no­ści i wy­klu­cze­nie dys­kry­mi­na­cji ze wzglę­du na ce­chy nie­peł­no­spraw­no­ści

  To je­st bar­dzo waż­ne w spo­łe­czeń­stwie, a szcze­gól­nie w kon­tek­ście po­li­ty­ki. Oso­by nie­peł­no­spraw­ne, w tym rów­nież oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi psy­chicz­ny­mi, nie po­win­ny być trak­to­wa­ne ja­ko oby­wa­te­le dru­giej ka­te­go­rii, a ich pra­wa po­win­ny być rów­nie sza­no­wa­ne, jak pra­wa osób bez nie­peł­no­spraw­no­ści.

  Nie­ste­ty, czę­sto oso­by nie­peł­no­spraw­ne spo­ty­ka­ją się z dys­kry­mi­na­cją. Czę­sto nie są trak­to­wa­ne ja­ko oso­by, któ­re wy­ma­ga­ją szcze­gól­nej opie­ki i wspar­cia — są po­ni­ża­ne i ob­ra­ża­ne jak każ­dy in­ny zdro­wy czło­wiek. To pro­wa­dzi do ich mar­gi­na­li­za­cji i wy­klu­cze­nia z ży­cia pu­blicz­ne­go.

  W po­li­ty­ce szcze­gól­nie waż­ne je­st, aby przed­sta­wi­cie­le wła­dzy uważ­nie słu­cha­li i re­pre­zen­to­wa­li in­te­re­sy wszyst­ki­ch grup spo­łecz­ny­ch, w tym rów­nież osób nie­peł­no­spraw­ny­ch. Dla­te­go sa­mi nie po­win­ni być sil­nie zwią­za­ni z ty­mi gru­pa­mi, bo nie po­win­ni być sę­dzia­mi we wła­snej spra­wie.

  Współ­czu­cie i sza­cu­nek dla osób nie­peł­no­spraw­ny­ch po­win­ny być fun­da­men­tem każ­dej po­li­ty­ki, któ­rej ce­lem je­st rów­no­ść i wy­klu­cze­nie dys­kry­mi­na­cji. By te­go do­ko­nać, po­li­tyk po­wi­nien być cał­ko­wi­cie bez­stron­ny i nie mieć żad­ny­ch ułom­no­ści psy­chicz­ny­ch, któ­re za­bu­rza­ły­by mu obiek­tyw­ny ogląd rze­czy­wi­sto­ści. Dla­te­go ab­so­lut­nie nie na­le­ży gło­so­wać na oso­by ho­mo­sek­su­al­ne, nie­bi­nar­ne, trans­sek­su­al­ne czy trans­pł­cio­we.

  Oso­by LGBT nie po­win­ny zaj­mo­wać się po­li­ty­ką czy dy­plo­ma­cją, bo ich ułom­no­ści bę­dą bez­względ­nie wy­ko­rzy­sta­ne przez wro­gów na szko­dę spo­łe­czeń­stwa. Wy­bra­li­by­ście te oso­by ze zdję­cia wpro­wa­dza­ją­ce­go na swo­ich przed­sta­wi­cie­li czy ne­go­cja­to­rów w ja­kieś dla Was waż­nej spra­wie? Je­śli nie, to tak sa­mo nie wy­bie­raj­cie Bie­dro­nia, Śmisz­ka czy in­ny­ch śmiesz­ków z za­bu­rzo­ną sek­su­al­no­ścią, któ­rzy ze swo­ich ułom­no­ści zwią­za­ny­ch z płod­no­ścią uczy­ni­li sztan­dar po­li­tycz­ny.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, homoseksualizm, trans­pł­ciowość, niebinarność, transseksualizm, ułomności, zboczenia, zaburzenia, polityk
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

15-08-2023 [18:34] - Imć Waszeć | Link:

Nie wszystko na temat ale uzupełnienie: https://www.youtube.com/watch?...