Czy roboty zastąpią człowieka?

Ta notka to je­st eks­pe­ry­ment my­ślo­wy, po­zwa­la­ją­cy zro­zu­mieć, że na­wet je­śli ro­bo­ty cał­ko­wi­cie za­stą­pią lu­dzi we wszyst­ki­ch dzie­dzi­na­ch i pra­ca­ch, to nic złe­go się nie sta­nie, nie bę­dzie to do­ty­czyć nie­licz­ny­ch, ale wszyst­ki­ch. Na­stą­pi bez­ro­bo­cie, któ­re ra­czej na­le­ża­ło­by na­zy­wać wszech­ro­bo­ciem.

  Kie­dyś lu­dzie zbu­du­ją ro­bo­ty, któ­re wszyst­ko bę­dą ro­bić za dar­mo, na do­da­tek sa­me sie­bie też za dar­mo wy­pro­du­ku­ją, na­pra­wia­ją, od­ku­rzą, za­pro­gra­mu­ją, za­pro­jek­tu­ją, umy­ją i bę­dą się ser­wi­so­wać. Pro­gra­my kom­pu­te­ro­we bę­dę sie­bie pi­sać na­wza­jem, do­my się bę­dą sa­me bu­do­wać, fa­bry­ki bę­dą się sa­me pro­du­ko­wać. Ża­den czło­wiek nic nie bę­dzie mu­siał ro­bić. No ale dla ko­go bę­dą te wszyst­kie dar­mo­we do­bra?

  Tu ma­my dwie skraj­no­ści: al­bo ro­bo­ty bę­dą to, co zro­bią, da­wać wszyst­kim, bez ogra­ni­czeń, al­bo tyl­ko nie­licz­nym. Jak wszyst­kim, to nie ma pro­ble­mu. A jak nie­licz­nym, tyl­ko ich wła­ści­cie­lom, czy ja­kimś nad­zor­com lub urzęd­ni­kom, to zna­czy, że więk­szo­ść nie bę­dzie mieć do­stę­pu do żad­ny­ch dó­br wy­ko­ny­wa­ny­ch przez ro­bo­ty. A za­tem oni sa­mi wzglę­dem sie­bie bę­dą żyć tak jak my dzi­siaj — my też nie ma­my jesz­cze do­stę­pu do dar­mo­wy­ch dó­br wy­twa­rza­ny­ch przez sa­mo­bu­du­ją­ce się ro­bo­ty. No to też nie ma pro­ble­mu — w każ­dym ra­zie więk­sze­go niż dziś. Ci bez do­stę­pu do ro­bo­tów, bę­dą so­bie swo­ją pra­cą coś ro­bić i wy­mie­niać się z in­ny­mi, któ­rzy też nie będą mieć do­stę­pu do ro­bo­tów.

  Dzi­ki ka­pi­ta­li­zm do­pro­wa­dzi do te­go, że nie­licz­ni ka­pi­ta­li­ści bę­dą mieć ro­bo­ty. Te ro­bo­ty po­wsta­ną na sku­tek po­stę­pu tech­no­lo­gii. No i ci strasz­ni ka­pi­ta­li­ści, ci mi­lio­ne­rzy, od­dzie­lą się od spo­łe­czeń­stwa, stwo­rzą so­bie swo­je get­ta, w któ­ry­ch nic nie bę­dą ro­bić, bo wszyst­ko im zro­bią ro­bo­ty. Daj­my na to, 1% lu­dzi bę­dzie ty­mi mi­lio­ne­ra­mi, a resz­ta, czy­li 99% lu­dzi, bę­dzie po­zba­wio­na ro­bo­tów, czy­li bę­dą jak my dzi­siaj. Ci mi­lio­ne­rzy nie bę­dą w spra­wy ty­ch bie­da­ków in­ge­ro­wać — bo i po co? Prze­cież bę­dą mie­li wszyst­ko za dar­mo — sa­mo­lo­ty, jach­ty, ra­kie­ty ko­smicz­ne — nie bę­dą mu­sie­li bie­da­ków okra­dać, wy­zy­ski­wać, czy znie­wa­lać, bo i tak ro­bo­ty im da­dzą wię­cej, niż wy­ci­sną z ty­ch bie­da­ków.

  No ale ci bie­da­cy w swo­ich get­ta­ch bez ro­bo­tów też bę­dą roz­wi­jać tech­no­lo­gie i też w koń­cu zbu­du­ją swo­je ro­bo­ty, tak jak się to sta­ło wcze­śniej, w po­przed­nie tu­rze — i też wy­two­rzą wśród sie­bie ten je­den pro­cent mi­lio­ne­rów, któ­rzy bę­dą żyć z ro­bo­tów. No i tak da­lej, i tak da­lej, cią­gle bę­dzie się od bie­da­ków odłą­czał 1% bo­ga­czy z nie­ogra­ni­czo­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi, więc bę­dzie ich 2%, po­tem 5%, 19%, 83% aż wszy­scy bę­dą mieć ro­bo­ty, któ­re im zro­bią wszyst­ko, a sa­mi nie bę­dą mu­sie­li pra­co­wać.

  Ten pro­sty eks­pe­ry­ment my­ślo­wy po­ka­zu­je, że nie ma moż­li­wo­ści, by bez­ro­bo­cie lu­dzi znisz­czy­ło, by umie­ra­li z gło­du z po­wo­du bra­ku pra­cy. Bez­ro­bo­cie nie ist­nie­je, przy­szło­ść to wszech­ro­bo­cie. Więc neo­lud­dy­ści to oszu­ści.

  W rze­czy­wi­sto­ści nie bę­dzie tak, że się bę­dzie po ko­lei ten je­den pro­cent od­dzie­lał. Bę­dzie tak, że je­den pro­cent bę­dzie miał wszystko, co ze­chce, za dar­mo, na­stęp­ny pro­cent w tym sa­mym cza­sie bę­dzie miał pra­wie wszyst­ko — sa­mo­lo­ty, jach­ty, ale nie ra­kie­ty — na­stęp­ny już tyl­ko mniej­sze sa­mo­lo­ty i jach­ty i tak da­lej, a bie­da­cy z ostat­nie­go pro­cen­tu bę­dą je­dli tyl­ko szczaw i mi­ra­bel­ki. No ale po­stęp tech­no­lo­gii bę­dzie cią­gle po­stę­po­wał — tak, że i ten dru­gi pro­cent do­sta­nie wszyst­ko, co za­pra­gnie, a trze­ci też wszyst­ko, opró­cz ra­kiet. I tak da­lej, aż te ra­kie­ty doj­dą to ty­ch naj­bied­niej­szy­ch. Więc nie ma żad­ne­go pro­ble­mu w tym, że czło­wiek nic nie bę­dzie mu­siał ro­bić. Czy na­praw­dę uwa­ża­cie, że w tym bę­dzie coś złe­go?

  Pro­blem je­st tyl­ko je­den: ci naj­bo­gat­si, któ­rzy bę­dą mieć wszyst­ko za dar­mo, mo­gą się nie od­cze­pić od resz­ty bie­da­ków. Mo­gą mieć sa­dy­stycz­ną przy­jem­no­ść w gwał­ce­niu ich, znie­wa­la­niu, ogra­ni­cza­niu, bę­dą się ni­mi ba­wić, a nie wy­zy­ski­wać. No ale to nie je­st pro­blem ro­bo­tów, czy po­stę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go, ale pro­blem wła­dzy. Więc to wła­dzy po­win­ni­śmy się bać, a nie tech­no­lo­gii. Ja­ko neo­lud­dy­ści nie po­win­ni­śmy nisz­czyć no­wo­cze­snej tech­no­lo­gii, ale wła­dzę, któ­ra mo­że co­kol­wiek na­rzu­cać nam si­łą. A więc trze­ba dą­żyć do li­kwi­da­cji pań­stw. Trze­ba oba­lić za­sa­dę, że kto­kol­wiek mo­że in­ne­go czło­wie­ka zmu­sić si­łą do po­słu­szeń­stwa.

  Wła­dza po­li­tycz­na co­raz bar­dziej nie ma sen­su — je­st nie­opła­cal­na. Je­dy­ne co ją mo­że utrzy­mać, to ja­kieś zbo­cze­nia, wy­na­tu­rze­nia czy ja­kiś in­stynkt sa­mo­za­gła­dy. Je­śli lu­dzie nie zwa­riu­ją, to wła­dza za­nik­nie, a za nas bę­dą pra­co­wać ro­bo­ty — za każ­de­go, a nie za nie­licz­ny­ch.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, roboty, bezrobocie, futurologia

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Ijontichy

02-04-2023 [08:26] - Ijontichy | Link:

Oby! Robota zawsze można wyłączyć,a GPS...WYWALIĆ Z NB!

Obrazek użytkownika sake3

02-04-2023 [09:20] - sake3 | Link:

,,Władza polityczna nie ma sensu-jest nieopłacalna.'' Czy swoim wpisem przedstawia pan program Konfederacji w tym Dobrej Zmiany? To po co prowadzić kampanię zmierzającą do wygranej jeśli jest to bezsensowne,a nawet zakrawa na samozagładę?

Obrazek użytkownika Czesław2

02-04-2023 [09:42] - Czesław2 | Link:

To dotyczy tylko Polski.

Obrazek użytkownika sake3

02-04-2023 [09:57] - sake3 | Link:

@Czesław2.....Nie jestem przeciwnikiem postępu technologii,ale sądzę,że swoim wpisem autor chce przykryć niemiłe wydarzenia w KOnfederacji.Nie zauważa przy tym ataków działaczy PO na swoją partię. 

Obrazek użytkownika Czesław2

02-04-2023 [14:36] - Czesław2 | Link:

Sake , zauważyła Pani, że nikogo to włamanie tutaj nie interesuje?
 W mediach tylko u Karnowskich było przez chwilę  , a przecież od takiej sensacji powinno huczeć.

Obrazek użytkownika sake3

02-04-2023 [16:26] - sake3 | Link:

@Czesław2......Jest na S24 nawet pod znaczącym tytułem -,,bitwa na noże'' Mnie dziwi nagły atak opozycji na Konfederację idziwne pompowanie jej sondaży.  

Obrazek użytkownika Czesław2

03-04-2023 [08:40] - Czesław2 | Link:

@sake Mnie to nie dziwi. Korwin od zawsze używany był ze względu na swoje utopijne poglady do rozbijania prawicy. Skomplikowało to się po jego towarzyskich wycieczkach do ruskiej ambasady, więc zaczęto pompowanie. Dlaczego jednak np na Niezależnej o tym ani słowa? Znamienne.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-04-2023 [14:45] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ja zwalczam program Dobrej Zmiany.

Obrazek użytkownika Czesław2

02-04-2023 [15:12] - Czesław2 | Link:

Taaa, za pomocą włamania przy zgodzie urzędników PAŃSTWOWYCH. Notatiusz i policja, która nie reagowała. Jak takie coś się załatwia?

Obrazek użytkownika sake3

02-04-2023 [16:33] - sake3 | Link:

To nader oyginalne,być w partii i jednocześnie zwalczać jej program. Jak widać już prawybory nie były szczęśliwe.W takim razie z czym i pod jakim szyldem idziecie do wyborów? Z bagażem wzajemnych kłótni,rozstań,oskarżeń? Co chcecie zaprezentować wyborcom?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-04-2023 [17:58] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nigdy w PiS-e nie byłem.

Obrazek użytkownika sake3

02-04-2023 [18:49] - sake3 | Link:

Tak wiem ,pomyliłam nazwy,ale pan nie wyjaśnia jak w świetle ostatnich wydarzeń w KOnfederacji wygląda wasz start w wyborach.Co chcecie powiedzieć przeciętnemu Kowalskiemu żyjącemu od pierwszego do pierwszego serwując mu ultraliberalny program który być może nie zna się na ideologicznych założeniach waszej partii ale widzi tarcia,odejścia,nocne włamania do siedziby innych członków partii,zabór mienia TV Mediów Narodowych kłótnie i oskarżenia? Pan dodatkowo udaje,że nie wie o co chodzi i że nic się nie stało.Przecież potencjalni wyborcy których chcecie pozyskać z pewnością o to spytają.Pan starym zwyczajem odpowiada nam,że notka jest o czym innym,ale wyborcy nie będą was pytali o notki tylko oczekiwali odpowiedzi.Kłopoty i fałszerstwa przy prawyborach,potem odejście 3 waszych działaczy,utrącanie Bąkiewicza (po co),teraz napaść nocna i przywłaszczanie cudzego mienia bez nakazu sądowego a pan twierdzi,że nic się nie dzieje i mamy rozmawiać o robotach? 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-04-2023 [20:48] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu niedawno napisałem co Konfederacja mówi przeciętnemu Kowalskiemu: https://naszeblogi.pl/65497-od...

Obrazek użytkownika Czesław2

02-04-2023 [09:20] - Czesław2 | Link:

Może wyjaśnić sprawę włamania bez nakazu sądowego?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-04-2023 [17:59] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A kto i gdzie się włamał i jaki to ma związek z notką?

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

02-04-2023 [18:32] - Imć Waszeć | Link:

Może to ci słynni luddyści?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-04-2023 [22:14] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Luddyści już nie żyją. Teraz działają neoluddyści, ale oni włamywać się nie umieją, bo do tego potrzeba inteligencji, którą właśnie zwalczają. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-04-2023 [00:52] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Myślę, że tutejsi komentatorzy są na poziomie ChatuGPT-3.5, który tak zrozumiał tę notkę:

"W notce blogowej "Czy roboty zastępują człowieka?" autor porusza temat automatyzacji i postępującej robotyzacji w różnych dziedzinach życia i pracy. Autor przytacza różne przykłady z życia codziennego, takie jak kasy samoobsługowe w sklepach, a także wskazuje na postępujące zastępowanie pracowników przez maszyny w przemyśle i usługach. Autor podkreśla, że rozwój robotyki może przynieść wiele korzyści, ale jednocześnie zwiększa niepokój związany z potencjalnymi utratami miejsc pracy i narastającą nierównością społeczną. Na końcu autor wskazuje na potrzebę odpowiedniego regulowania rozwoju robotyki i automatyzacji w celu zminimalizowania negatywnych skutków i zapewnienia równości szans dla ludzi i maszyn."