Podaj dalej

Ludzka wyobraźnia, w tym temacie skutecznie niszczona przez 70 lat, nie jest w stanie pojąć ogromu zbrodni dokonanej na Polsce i narodzie. Dzisiaj historię piszą zbrodniarze. Więc wołajmy na cały świat.

 Kto tylko może powinien poniższe wyliczenia rozpowszechniać. To są same czyste fakty. Agentura wpływu ulokowana w naszym kraju bardzo dba, by Polacy nie zaczęli gremialnie o tym mówić, ba... nawet myśleć.
A gdy tylko pokazuje sie publicznie informacja o domaganiu się odszkodowań, to kręcą, relatywizują i manipulują opinią publiczną. Byleby tylko nie odpowiadać za zbrodnie.
 
...................
 Autor:  cccp.ue
 

O niemieckich i rosyjskich odszkodowaniach dla Polski - 
za II wojnę światową
Dnia 23 VII 1939 r. III Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow, pakt przesądzający o napaści na Polskę i o jej likwidacji. W dniu 1 IX Niemcy dokonały zbrojnej inwazji, a 17 IX inwazji dokonał CCCP. W ciągu 5 i pół roku wojny oba kraje  dopuściły się gigantycznych zbrodni ludobójstwa i dokonały ogromnych zniszczeń materialnych. Aby wiedzieć, co spotkało Polskę i Polaków podczas II WS, należy wyobrazić sobie, że każdego dnia – spośród ponad 2000 dni, kiedy Polska była okupowana – zabijano  3000 ludzi, głównie Polaków i Żydów. Codziennie   wysadzano w powietrze World Trade Center i życie traciło ca 3000 ludzi, I tak przez 5 i pół roku. Codziennie World Trade Center. Do tego Polacy byli mordowani na bezkresnych, nieludzkich obszarach  Związku Sowieckiego.
  Wystawić rachunek
  Należy wystawić Niemcom i państwu niemieckiemu (i państwu rosyjskiemu) rachunek za II wojnę światową, za zbombardowane polskie miasta i wsie, za zniszczone fabryki, ograbione muzea i banki, za narzucony nam komunizm, za utracone 60 lat i przepadłe szanse rozwoju (w makroekonomii
nosi to nazwę kosztu alternatywnego).  Skoncentrujmy się nie na zniszczeniach materialnych (wg cen dzisiejszych ca 750-1000 miliardów / bilionów USD), a na odpowiedzialności za ludobójstwo. Otóż Niemcy wymordowali (w  bombardowaniach miast, publicznych i tajnych egzekucjach, w komorach obozów koncentracyjnych ponad 3 miliony etnicznych Polaków i prawie 3 miliony polskich Żydów). W tym tekście pominiemy straty materialne i moralne ludności wysiedlanej przez Niemców z Wielkopolski, Sląska i Pomorza oraz ludności polskiej wysiedlanej na Syberię, przez Sowietów, ze Wschodniej Polski. Wysiedlanej, by tam za pomocą głodu i mrozu, dokonać jej eksterminacji. Pamiętajmy, że w okresie 1917 – 1956, w tym w latach 1939-1945, Związek Sowiecki wymordował ca 2 miliony Polaków.
  Oszacować należne odszkodowania
  Pojawia się trudność, jak wycenić życie ludzkie? Czy życie Polaka warte jest tyle samo, mniej czy więcej, od życia Niemca, Francuza, Anglika lub Amerykanina? Przyjmując, że życie Polaka warte jest tyle samo, ile warte jest życie przedstawiciela jednego z wymienionych narodów, można tę wartość określić np. przy pomocy precedensów. Libia zgodziła się wypłacić 33.000.000 USD rodzinom 170 ofiar, które zginęły w samolocie linii UTA nad Nigrem, w zamachu zorganizowanym przez agentów libijskich w 1989 r. Daje to kwotę 194.000 dolarów odszkodowania za 1 życie ludzkie. Za zamach na berlińską dyskotekę La Belle – 1986 r., ten sam rząd zapłacił 35.000.000 USD. Trzeba jednak pamiętać, że rannych w nim zostało 229 osób,
a zginęły zaledwie 3 osoby. Rekordowe zobowiązanie rządu Kadafiego dotyczyło zamachu w 1988 r. na samolot PanAm, w którym   zginęło 270 pasażerów samolotu  i mieszkańców                  szkockiego miasteczka Lockerbie. Wyniosło ono ni mniej,  ni więcej tylko 2,7 miliarda (biliona) USD,  to jest  10 mln dolarów za jedno odebrane ludzkie życie. Ile się należy? Gdyby posłużyć się precedensowymi odszkodowaniami za zabójstwo pasażerów samolotów, trzeba by stwierdzić, że Polsce i rodzinom ofiar przysługiwałyby odpowiednio kwoty: od Niemiec:
  1. 6 mln zamordowanych x 194.000 USD = 1164 miliardy (biliony) USD,
  2. 6 mln zamordowanych x 10.000.000 USD = 60 000 miliardów (bilionów) USD
Od Rosji (prawnej spadkobierczyni CCCP):
  1. 2  mln zamordowanych x 10.000.000 USD= 20 000 miliardów (bilionów) USD
Pamiętajmy, że  podczas  WW II  ginęli nie tylko Polacy i Żydzi ale także obywatele polscy pochodzenia białoruskiego, ukraińskiego itd. Pamiętajmy, że co 22 sekundy mordowano obywatela  państwa polskiego ( dokładnie: co 30 kilka sek. zabijano etnicznego Polaka, a co 50 kilka sek. obywatela polskiego innej narodowości, co daje średnią 1 obywatel co 22 sek.).Na dodatek Polska straciła na wschodzie  ca 180 000 km2 swojego terytorium,
tylko częściowo zrekompensowano nam to tzw. Ziemiami Odzyskanymi. .
Pamiętajmy, że przez ca 2040 dni okupacji niemieckiej i sowieckiej,   codziennie dokonywano u nas gigantycznych strat materialnych i codziennie  straty ludzkie  nieco przerastające straty w zamachu na World Trade Center w NY. Codziennie.
  Rozwiązanie  kwestii odszkodowań
  Niewątpliwie Niemcy powinny – i stać je na to – winny  wypłacić nam odszkodowania za zniszczenia materialne, w kwocie ca 1.000 miliardów (bilionów) USD, oczywiście rozłożone na raty. Co innego z odszkodowaniami za wymordowanie ponad        6 milionów obywateli polskich.    Kwota 60 000 miliardów (bilionów) USD, rozłożona np. na coroczne raty po 60 miliardów (bilionów) USD, powoduje, że Niemcy musieliby spłacać zobowiązania przez 1000 lat, a więc  tyle, ile lat miała trwać III Rzesza Adolfa Hitlera. To niemożliwe. Co w zamian? Możliwy jest traktat pokojowy – najlepiej pod przewodnictwem USA (PREZYDENT DONALD TRUMP ? ? ?) lub ONZ, w którym państwo i naród niemiecki, zobowiążą się do bezterminowej rezygnacji z jakiejkolwiek agresji: militarnej, handlowej, propagandowej przeciw Polsce i polskiemu narodowi. Traktat po wsze czasy uznający polską granicę zachodnią. Pod powyższymi warunkami Polska mogłaby zrezygnować z odszkodowań za  zamordowanie 6 milionów obywateli polskich ale nie z reparacji za zniszczone polskie mienie – ca 1 000 miliardów (bilionów) USD.
 

German and Russian reparations for Poland
for World War II

 

 
  On July 23, 1939, the Third Reich and the Soviet Union signed the Molotov-Ribbentrop Pact, which played a major role in the invasion of Poland and incorporation of its territory. On September 1, Germany launched a military invasion, and on September 17, the Soviet Union followed suit. During the five and a half years of war, both countries committed atrocities of genocide, destruction and material losses.
In order to comprehend the scale of horror inflicted on Poland and the Polish nation during World War II, one should imagine that every single day out of the more than 2 000 days when Poland was occupied, 3 000 people were killed, mostly Poles and Jews. Every single day, a World Trade Center was blown up and around 3 000 people lost their lives. Every single day over five and a half years. A World Trade Center a day. In addition, Poles were also murdered in godforsaken, remote places in the Soviet Union. Settling the account  
Germans and the German state (as well as Russia) should be held accountable and pay reparations for World War II: for bombed Polish cities and villages, for destroyed factories, looted museums and banks, for the communist regime imposed on us, for wasted 60 years and lost opportunities of development ("opportunity costs" as defined in macroeconomics). But let us put aside the material damage (equal to around 750-1000 billion USD at present), and focus instead on the German responsibility for genocide. The number of people murdered by the Germans in city bombings, public and secret executions and concentration camp gas chambers amounts to over 3 million ethnic Poles and almost 3 million Polish Jews. For the purposes of this estimation, we will not take into account the material and moral losses of the people displaced by the Germans from the regions of Greater Poland, Silesia and Pomerania, as well as the Poles from Eastern Poland exiled by the Soviets to Siberia to their death from hunger and cold. It ought to be remembered that in the period from 1917 to 1956, including the times of war between 1939 and 1945, the Soviet Union murdered around 2 million Poles.  
Estimating the value of reparations  
Estimating the value of human life is no easy task. Is the life of a Pole equal to, more or less valuable than the life of a German, Frenchman, Englishman or American? Assuming that the life of a Pole is worth the same as the life of a representative of one of these nations, this value can be determined, for example, using precedents.
The State of Libya agreed to pay 33 000 000 USD to the families of 170 victims who died on a UTA plane over Niger in an attack organized by Libyan agents in 1989. That gives a total of 194 000 USD as compensation for one human life. In turn, for the terrorist attack on Berlin discotheque La Belle in 1986, the Libyan government paid out 35 000 000 USD. However, it has to be taken into account that 229 people were injured and only 3 were actually killed. Record compensation was paid by the Gaddafi government for the 1988 attack on the PanAm plane, which killed 270 passengers on the plane as well as residents of the Scottish town of Lockerbie. The compensation amounted to as much as 2.7 billion USD, which makes 10 million USD for one human life.
How much is due?

If one were to base the calculations on the above-mentioned precedents, Poland and the families of the victims would be entitled to claim:
From Germany:
  1. 6 million murdered x 194 000 USD = 1 164 billion USD,
  2. 6 million murdered x 10 000 000 USD = 60 000 billion USD.
From Russia (the legal successor of the USSR):
  1. 2 million murdered x 194 000 USD = 384 billion USD,
  2. 2 million murdered x 10 000 000 USD= 20 000 billion USD
We should also remember that during World War II not only Poles and Jews were killed, but also Polish citizens of other ethnic origins: Belarusians, Ukrainians, etc. We should remember that every 22 seconds a citizen of Poland was murdered (to be precise: every 30 seconds, an ethnic Pole was killed, and every 50 seconds – a Polish citizen of other ethnic group, which gives an average of 1 citizen every 22 seconds). On top of that, Poland lost approximately 180 000 km2 of its territory in the east, which was only partially compensated for by the so-called Recovered Territories.
We should remember that throughout the 2,040 days of German and Soviet occupation, every day we suffered tremendous material and human losses exceeding those during the attack on the World Trade Center in NY. Every day.  
Solution to the issue of war reparations  
It is beyond doubt that Germany should pay us war reparations for material damage in the amount of around 1 000 billion USD, naturally split into installments. It can easily afford it.
A different issue is compensation for the murder of over 6 million Polish citizens. The amount of 60 000 billion USD, split into annual installments of 60 billion USD, means that Germany would have to pay this for 1000 years, which is as long as the Third Reich of Adolf Hitler was supposed to last. It is impossible.
How about something else in exchange? Perhaps a peace treaty, preferably drawn and signed under the supervision of the US (PRESIDENT DONALD TRUMP ? ? ?) or UN, in which the German state and German people will commit to perpetual non-aggression, be it military, commercial or hostile propaganda against Poland and the Polish nation. The treaty should also recognize the western border of Poland once and for all.
Under the above mentioned conditions, Poland could waive its right to compensation for the murder of 6 million Polish citizens, but not to war reparations for damaged Polish property amounting to around 1 000 billion USD. Hiroshima, Nagasaki? Not, this is Warsaw 1945 https://www.youtube.com/watch?v=Vx3aGiurRbQ

 

Źródło: https://niepoprawni.pl/blog/cccpue/odszkodowania-za-ii-ws-po-polsku-i-po-angielsku#comment-1601240
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-08-2019 [07:57] - jazgdyni | Link:

Przepraszam za edycję. A le ten cholerny portal ma coś nie tak z edytorem, że na podglądzie wszystko jest OK, a jak się zapisze, to wychodzi znacznie gorzej.

Administracja powinna przeskanować skrypt w sprawie edytora.

Obrazek użytkownika kaliszanin

31-08-2019 [09:32] - kaliszanin | Link:

4 sprawy:

1. proszę się zdecydować czy pisze Pan o miliardach czy o bilionach, 
2. jaką wartość miałby dla Pana podpisany nawet w obecności PDT jakikolwiek traktat pokojowy przez tak bezwzględny, okrutny i wyrachowany naród? poza tym czarni systematycznie twierdzą, że sprawa jest zamknięta a o czerwonych nawet szkoda pisać.
3. ostatecznie jak nam szkopy policzą wartość ich ziem utraconych to na końcu się okaże, że jeszcze przyjdzie nam dopłacić. 
4. reasumując dostaniemy 0 miliardów  (bilionów) USD i tym razem to ja jestem gotów się założyć o to z panem. 

ps biegnę szybko do swojego niemieckiego auta by słuchając w nim niemieckiego polskojęzycznego radia zajechać pod niemiecki market kupić trochę ichniej trutki dla niepoznaki żywnością zwanej a jak zdążę to zadzwonię za pośrednictwem niemieckiego operatora do cioci co pod stuttgartem wyciera dupsko gościowi, z którym pan chce podpisywać traktaty pokojowe.
niemniej jednak udanego weekendu Panu życzę.

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-08-2019 [11:57] - jazgdyni | Link:

Cóż, kompleksu niższości, jak twierdzą psychiatrzy, trudno się pozbyć.

My, marynarze, mający niemiłych i przechwalających się Niemców zamykaliśmy i zawsze to skutkowało, krótkim: - Ja,ja - Volkswagen is gut!

Ad1. Zauważył Pan, że tekst jest dwujęzyczny. A Angole i Amerykanie nie tylko, że używają cale zamiast centymetrów, galony zamiast litrów i mile zamiast kilometrów, to nasze poczciwe miliardy nazywają bilionami. Oczywiście niepoprawnie, ale co im zrobimy?

Ad2. Oczywiście możliwe do realizacji, przy pomocy silnego wsparcia zewnętrznego. Ile to już lat Ameryka okupuje Niemcy? Jakoś nie słyszałem, że okupacja się skończyła. I jeszcze jedno - długo Niemiec w historii nie było. Były takie księstwa, że Bawaria wraz z Napoleonem walczyła przeciwko Prusom. A jak sobie niemiaszki popiją, a jest tam np Bawarczyk i szkop z Niedersachsen, to jest murowana kłótnia co lepsze - BMW czy Mercedes.
Ad3. To my policzymy warość utraconych kresów i co? To nie my im zabraliśmy, tylko świat nam dał, więc niech się zwrócą do świata o korektę.
Ad4. Założymy się, że nie? Oczywiście będzie to rozłożone na stulecia. Dopiero co spłacili Francję za I WŚ. Lecz przecież głównie nie o forsę chodzi. Te 100 mld euro rocznie wystarczy (no dobra, może nawet 50).

Jak byłem gówniarzem to miałem Garbusa. Potem już nigdy nie kupiłem przereklamowanego niemieckiego rzęcha. Wystarczy, że dużo byłem wożony po Europie Mercedesami i tak niewygodnych foteli nie ma w żadnych innych autach. A bardzo łatwo się obejść bez niemieckich smakołyków a w radiu słuchać sobie coraz lepszej Trójki panie Untermensch.

Obrazek użytkownika kaliszanin

31-08-2019 [12:28] - kaliszanin | Link:

nie mam kompleksów więc ich nie konsultowałem ale jako praktykowi wierzę panu.
ad1. skoro uważa pan, że angole czytają pański tekst po polsku to to właśnie kwalifikuje się do skonsultowania.
ad2. szczerze tego argumentu w dziaiejszej gejopolityce nie ogarniam. 
ad3. bla bla bla - to cytat zdaje się pański, bardzo głęboki.
ad4. stoi, ale proszę się już więcej nie asekurować.

jak cię cenią tak cię wożą - ja nigdy nie narzekałem.

Obrazek użytkownika Marek1taki

31-08-2019 [09:38] - Marek1taki | Link:

Problem jest, że nie tylko Niemcy są nam dłużni. W pierwszej kolejności winni tych zbrodni wojennych i strat materialnych są organizatorzy II wojny światowej.
To amerykańska finansjera inwestowała w okresie międzywojennym w hitlerowskie Niemcy i stalinowską Rosję i to ona stoi w pierwszej ławie oskarżonych.
W drugiej oczywiście Niemcy. Tyle, że nie sami. Stoją w parze, ręka w rękę z Rosją, która nie tylko się nie pokajała, nie odżegnuje ale wręcz nawiązuje do ciągłości tradycji zbrodniczej.
W trzecim rzędzie winni są sojusznicy z 1939r., którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań, na swoją zresztą szkodę.
W czwartym rzędzie są państwa reprezentowane na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.
Te siły działają również obecnie. Chowanie głowy w piasek, zamieranie w bezruchu niczego poza propagandowym ogłupieniem nie daje.
Piękną klamrą spinającą dzieje są obecne obchody wybuch II wojny światowej. Wychodzi przy tym rola i wartość naszego sojusznika jakby ktoś zapomniał o 10 IV 2010. Przypominane są powiązania światowej rewolucji. Wciąż trwałe jak za czasów obławy augustowskiej ustalającej status podbijanej Polski. Tym razem janczarzy rewolucji współpracują przez Washington Post. Ta akcja to nic innego jak szantaż polityczny, w którym dobry car z ameryki mimo złych bojarów przyjedzie jak tylko zdecydujemy się na płacenia haraczu.
Tak wygląda sprawa "naszych roszczeń".

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-08-2019 [11:59] - jazgdyni | Link:

Bla, bla, bla ... - A na początku Bóg stworzył Adama i Ewa. Więc nie do amerykańskiej finansjery tylko do Pana Boga trzeba się zwrócić.

Panie Marku - co z Panem?

Obrazek użytkownika Marek1taki

31-08-2019 [14:37] - Marek1taki | Link:

Gdyby to był problem z moją osobą to byłoby nieźle. Aż takim egocentrykiem nie jestem. Będzie wie trochę ble, ble, ble czyli niepoprawności nienawistnej politycznie.
Problem widzę w nienazywaniu rzeczy po imieniu. Potem wynikają z tego fałszywe kierunki, fałszywe flagi. Tymczasem białe jest białe a czerwone jest czerwone, a siadając do stołu z szulerami tym bardziej trzeba grać w otwarte karty, a nie udawać głupiego. To pułapka częsta i chyba leżąca w naturze ludzkiej, ale polityka to nie sprawy prywatne gdzie każdy może się mylić na własny koszt. Oczywiście doceniam trud rozwiązywania dylematu stawianego Polsce: albo damy się oszukać albo nie będzie żadnego interesu. To dylemat petenta PKO, który nie spełnił kryteriów i został frankowiczem w kolejnym banku, by w dalszej kolejności zaciągał chwilówki.
W temacie poruszonym przez Pana zwrócę uwagę na troskę o nasz rozwój, abyśmy pozostawali w konflikcie z Niemcami. Dlatego doceniam, że rocznicę wybuchu wojny upamiętniają wspólnie prezydenci Niemiec i Polski. Nie doświadczaliśmy konfliktów z Niemcami prawie przez tysiąclecie. Póki Prusy nie podbiły Niemiec. Dlatego istotne jest rozróżnienie cywilizacyjnych postaw ze strony Niemców. Tresuje się nas tymczasem w niewłaściwości sojuszu z Hitlerem, a czym innym jak nie nową pruską polityką w służbie rewolucji jest Unia Europejska? Jesteśmy w niej w sojuszu z nowym Hitlerem czy nie?
I zastanawia propagandowa dwoistość przedstawiania Rosji. Jesteśmy naturalnymi wrogami pod względem geopolitycznym i cywilizacyjnym, a mimo to 17 IX 1939 nie ma należnej rangi. Nie zyskał brakiem wypowiedzenia wojny czy stwierdzeniem tego faktu. Został przemilczany w relacjach rządu Londyńskiego - nie zawarto traktatu pokojowego. Nie wyciągnięto wniosków z mordu w Katyniu. Prowadzono wojnę na korzyść czerwonej zarazy zamiast stać z bronią u nogi, czym propagandowo tresuje się nas do dziś. Jednocześnie ubezwłasnowolniono nas w NATO, które "rotacyjnie" z Rosją się konfliktuje i godzi prowadząc politykę ponad naszymi głowami.
Nic więcej nam nie potrzeba niż przyjęcia za dobrą monetę głoszonej przez Trumpa polityki relacji dwustronnych opartych na wzajemnych korzyściach. Rozgrywanie roszczeń wobec Niemiec przez pośredników to gorzej niż naiwność.

Obrazek użytkownika mjk1

31-08-2019 [10:18] - mjk1 | Link:

„Dnia 23 VII 1939 r. III Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow, pakt przesądzający o napaści na Polskę i o jej likwidacji. W dniu 1 IX Niemcy dokonały zbrojnej inwazji, a 17 IX inwazji dokonał CCCP”.
Przede wszystkim nie CCCP a Związek Radziecki, nie sowiecki, bo po polsku sowiet to rada. To jednak mało istotny szczegół. Nie każdy przecież musi być orłem z gramatyki języka polskiego. Teraz o samej inwazji – tej radzieckiej.  O trzeciej nad ranem 17 września 1939 roku zastępca ludowego komisarza spraw zagranicznych Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Włodzimierz Potiomkin przekazał ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu notę dyplomatyczną w której zamieszczono oświadczenie, że w związku z ucieczką rządu polskiego z kraju, zachodzi konieczność obrony mienia i życia ludności ukraińskiej, białoruskiej i polskiej zamieszkującej tereny na wschód o Bugu. Dokładnie obywateli polskich tych narodowości, o których rząd polski „zapomniał”. O ludności „zapomniał”, ale o pięciu tonach złota Banku Polskiego, nie zapomniał. Na podstawie tej noty, Naczelny Wódz, który też dał nogę, wydał rozkaz, aby z ZSRR nie walczyć.
Aby ocenić, czy Związek Radziecki postąpił słusznie czy niesłusznie, musimy cofnąć się wstecz. Dokładnie do 26 stycznia 1934 roku, kiedy to Józef Lipski i Konstanty Neurath z przedrostkiem von, podpisali polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy. Na podstawie tego porozumienia 2 października 1938 roku Rzeczpospolita Polska z numerem II, dokonała zbrojnej agresji na Czechosłowację celem obrony ludności polskiej przed czeskim terrorem. Przed czeskim, nie niemieckim, bo  z zajętych terenów wysiedlano tylko Czechów. Niemców nie wysiedlano.
Nie mnie jednak oceniać, które z tych „pokojowych” zajęć było słuszne, czy niesłuszne. Każdy, nie tylko autor artykułu, powinien ocenić to sam.

Obrazek użytkownika Jabe

31-08-2019 [10:45] - Jabe | Link:

Skoro nie sowiecki, tylko radziecki, bo po polsku sowiet to rada, zapytuję: jak poprawnie powinno być po angielsku?

Obrazek użytkownika mjk1

31-08-2019 [15:46] - mjk1 | Link:

Jabe jesteś boski. Nie rozumiem tylko, jak można tyle razy na grabie nadepnąć i niczego się nie nauczyć. Skoro jednak prosisz, wypada ową prośbę spełnić. Sowiet to po angielsku advice. W tym momencie zapytasz, dlaczego więc Angole nie nazwali Związku Radzieckiego-Advice Union. Tu już niestety trzeba znać zasady gramatyki angielskiej a nie angielski dla klientów sieci McDonalda. Szczegółowo nie będę tłumaczył, bo i tak nie zrozumiesz, więc napiszę Ci tylko, że dla przeciętnego Angola jest różnica pomiędzy związkiem rad a radą związku. Podobnie w naszym kraju są ludzie, którzy widzą różnicę pomiędzy np. cichą lipą a licha c…ą, że Ty do nich nie należysz, to już naprawdę tylko Twoja wina.  
 

Obrazek użytkownika Zunrin

31-08-2019 [11:16] - Zunrin | Link:

Związek Radziecki to określenie narzucone nam przez agresora i okupanta.

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-08-2019 [12:01] - jazgdyni | Link:

Kolejny specjalista od dzielenia włosa na czworo, czyli gamoń, co będzie gadał, byleby tylko nie działać.

Panu się coś w życiu udaje?

Obrazek użytkownika xena2012

31-08-2019 [11:14] - xena2012 | Link:

Z ciekawości zajrzałam na portal Dziennik.pl zwłaszcza na komentarze.Co przeczytałam ?Większość komentatorów obwinia polski ówczesny rząd o wywołanie wojny swoim ,,niepotrzebnym'' heroizmem i uporem.Obecny rząd też jest obwiniany o upamietnianie takich rocznic czy za uroczystości religijne i prace IPN.Prof.Szarek z IPN został nazwany kołkiem i głupolem Czyż mozna więc się dziwić,że tacy ludzie będą ,,radośnie'' tańczyć i świętować z takimi indywiduami jak Dulkiewicz czy Grzelak? I czy możemy sobie wyobrazić,że za kilka lat nie będzie już komu o takich datach pamietać?

Obrazek użytkownika tricolour

31-08-2019 [11:17] - tricolour | Link:

Tańcowanie z Niemcem w rocznicę nie jest złe. Tańcowanie codzienne w Lidlu jest złe.

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-08-2019 [12:05] - jazgdyni | Link:

Tak jest.

I ostrzegam - już wiele osób w mojej akcji konsumenckiej się skarżyło, że kupując żywność w Lidlu przywlekli do domu mole spożywcze. Jak się w końcu ujawnią, to zaczynasz długotrwały, krwawy bój.

Obrazek użytkownika kaliszanin

31-08-2019 [11:31] - kaliszanin | Link:

proszę jeszcze pamiętać, że z tą pamięcią z każdym kilometrem od polskiej granicy jest coraz gorzej i to niezależnie od obranego kierunku podróży. a przy próbie tłumaczenia czegokolwiek wychodzi się na kosmitę.

Obrazek użytkownika anakonda

31-08-2019 [11:46] - anakonda | Link:

Super, pan z Gdyni promuje trzecia wojne swiatowa.
Cale szczescie, ze wiekszosc wie iz wybory tuz, tuz,
wiec nalezy kroliczka gonic.

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-08-2019 [18:29] - jazgdyni | Link:

Dobry Ojciec przewidział i zabezpieczył, żeby już nigdy nie było militarnej wojny światowej. Dał ludziom wiedzę, a ci zbudowali bomby atomowe. Nikt, za wyjątkiem schizofreników paranoidalnych i skrajnych fanatyków - terrorystów, nie użyje broni nuklearnej. Bo tu nie może być zwycięzców.

Wojny światowe będą się toczyć poprzez przejmowanie umysłów. W sferze ideologicznej, kulturowej, oraz oczywiście gospodarczej.