Okopy nieświętej trójcy czyli KRS, SN i totalna opozycja

Zasada jiu-jitsu "Ustąp aby zwyciężyć" jest zasadą generalną i - wbrew pozorom - niekoniecznie dotyczy jedynie prostego czy też bardziej wymyślnego mordobicia.

Niejaki Sun-Tze (choć różnie jego miano piszą) już ponad dwa i pół tysiąca lat temu zauważył w swojej genialnej "Sztuce wojny", że podstawową sprawą jest omotanie przeciwnika siecią niekompletnych informacji, na podstawie których wytwarza sobie fałszywy obraz sytuacji. Całkowitym sukcesem jest taki ich dobór, aby można z nich było utworzyć kilka, w miarę możliwości sprzecznych ze sobą narracji, bo wtedy - zamiast szykować się do zadania nam łupnia - próbuje się zorientować co właściwie jest grane i w efekcie zaczyna się kręcić jak pies za własnym ogonem i tracić czas.

Jak to ładnie ujął: "...Jeżeli przeciwnik sądzi, że jesteś tam, ty bądź tu, jeżeli szuka cię blisko, bądź daleko...", jednym słowem należy doprowadzić do tego, że jakiekolwiek skuteczne działanie stanie się bardziej kwestią przypadku niż planowania, a jeszcze lepiej jak o tej przypadkowej skuteczności przeciwnik nie będzie się miał jak dowiedzieć.

Skoro mi się już tak na Azjatów zebrało, to chciałbym przy okazji przytoczyć chińskie przysłowie: "...Wszyscy ludzie są mądrzy. Jedni wcześniej, drudzy później...". I dobrze by było, gdybyśmy tak sprawy prowadzili, żeby jednak należeć do tych "mądrych wcześniej", a przynajmniej wyciągać wnioski z porażek, bo zupełną katastrofą bywa, gdy: "...Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi...".

Jak pokazało doświadczenie, pod pretekstem obrony niezależności wymiaru sprawiedliwości udało się poruszyć dość sporo ludzi dobrej woli i słabego rozeznania, którzy - jak się wydaje - zupełnie na serio myśleli że obecny aparat sądowniczy jest niezależny, bo z braku kontaktów z wyżej wymienionym nie wiedzą, że owszem, jest niezależny, ale głównie od rozumu i przyzwoitości (zupełnie nie rozumiem szlachetnego milczenia prokuratury odnośnie takiej jednej rozmowy jednego z sędziów Sądu Najwyższego a propos nieletnich w Tajlandii, ktoś się tym jeszcze zajmuje, czy czekamy aż wiek zrobi swoje?) oraz oczywiście od przepisów prawa. Rzecz bowiem w tym, że sędzia ma przepisy znać i stosować, a nie na ich podstawie tworzyć sobie swobodne i dowolne konstrukty myślowe (nazywane "interpretacją" oraz - w późniejszym etapie - "ugruntowanym orzecznictwem"), stosownie do których wybiera pasujące mu dowody, rzecz jasna odrzucając - jego zdaniem - nieodpowiednie. Ten proceder dla odmiany, nosi miano "swobodnej oceny dowodów" i powoduje często konfuzję u uczestników procesu, kiedy nagle przy ogłoszeniu wyroku kluczowy argument strony wskazujący na fakt potwierdzony w piśmie procesowym przez przeciwników w sporze oraz przyznany w trakcie przesłuchania przez odpowiednią osobę również ze strony przeciwnej, uznany zostaje przez sędziego za "nieudowodniony" wbrew k.p.c., który w artykule 229 wyraźnie mówi, że: "...Nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości..." (z życia wzięte), lub też kluczowy dowód w postaci pisma strony przeciwnej, potwierdzający argumentację strony, jest odrzucony jako: "...zgłoszony zbyt późno...", no bo zasada prekluzji dowodowej co prawda mówi, że można wskazać nowe dowody jeżeli potrzeba ich przywołania pojawiła się później, ale ocena tej potrzeby należy do sędziego, a ten zrobi co zechce (również z życia wzięte).

Tak więc realnym problemem jest nie tylko jakość składu sędziowskiego, ale również sposobu traktowania przez sądy przepisów prawa. Jeżeli k.p.c. w art. 126(2) § 1 wyraźnie mówi, że: "...Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata...", a jednocześnie w ustawie o opłatach sądowych definiuje pojęcie "należnej opłaty", to oznacza - zgodnie z zasadą legalizmu, mówiącą że wszelka władza państwowa (a więc również władza sądownicza) działa wyłącznie w ramach i na podstawie prawa - że suweren (czyli obywatele, a nie żadna "konstytucja") poprzez władzę ustawodawczą zażyczył sobie, żeby sąd nie podejmował żadnych czynności na skutek nieopłaconego należycie pisma i wstrzymanie się od jakichkolwiek czynności jest nie tylko sądu psim obowiązkiem, ale też NAKAZEM PRAWA, a więc jeżeli referendarz przegapi, sekretarka wydziału puści sprawę dalej, przewodniczący klepnie i przydzieli a sędzia przyjdzie na salę, TO ZGODNIE Z ZASADĄ LEGALIZMU NIE JEST TO DZIAŁANIE SĄDU (no bo prawo mówi wprost, że: "...Sąd nie podejmie żadnej czynności...") tylko "travail privé" gościa w todze na torsie i łańcuchu na karku w państwowym lokalu w godzinach pracy i w efekcie nie mamy do czynienia z wyrokiem sądu w imieniu Rzeczpospolitej, tylko prywatną opinią danego sędziego, bo przecież prawo nie zezwala Sądowi na podjęcie żadnych działań, a sędzia w ramach czasu wolnego może sobie chodzić gdzie chce, nie tylko na obiady do "Sowa i Przyjaciele", ale nawet do wolnej chwilowo sali sądowej. I co? I nic, sprawa przechodzi gładko przez apelację, z kuriozalnym argumentem o "powadze rzeczy osądzonej" (też z życia).

Clou problemu od strony strukturalnej leży w wymieszaniu w przepisach dwóch odmiennych logik postępowania i pozostawieniu sędziemu możliwości swobodnego kluczenia pomiędzy nimi. Jak się Jan Maria Rokita zachwycał wprowadzeniem zasad kontradyktoryjności postępowania i prekluzji dowodowej (czyli że sąd nie dąży do ustalenia prawdy obiektywnej tylko porównuje dowody, zaś dowody te strony mają dostarczyć na początku procesu i koniec), to dopiero jak go Niemcy pobili w samolocie i zetknął się był na własnej skórze z tą właśnie logiką postępowania (tyle że nie u nas), zaczął się robić jakoś dziwnie rozsądny - jak widać, okrężna droga prowadzi nie tylko "...do serca..." (bo: "...przez żołądek..."), ale i do rozumu, co praszczury odkryły już wieki temu.

I tego bajzla mentalnego cała "nadzwyczajna kasta" (swoją drogą mamy pecha do coraz to nowych "nadludzi") będzie bronić jak Castro socjalizmu, bo może najbezczelniej robić co chce I ZAWSZE BĘDZIE W STANIE ZNALEŹĆ ARGUMENT PRAWNY, NAWET ŁAMIĄC PRAWO - no bo kto ma to oceniać (!!!)

Ale spróbujmy się zastanowić, jak (wykorzystując wspomnianą na początku zasadę jiu-jitsu "Ustąp aby zwyciężyć"), skonstruować taką reformę sądownictwa, która uniemożliwi protesty, a jednocześnie pozwoli na masowe powołanie nowych sędziów. A jak? Ano - oczywiście - bardzo prosto

Należy podnieść i przedłożyć pod dyskurs publiczny kwestię wykorzystania szansy stwarzanej przez obecny kryzys wokół KRS i SN, do zaproponowania rozwiązania, którego ta "nadzwyczajna kasta" nie jest sobie po prostu w stanie wyobrazić, a które z jednej strony w zasadzie uniemożliwi dalsze podsycanie atmosfery zagrożenia sądów, a z drugiej strony pozwoli na dobudowanie całkowicie nowego systemu sprawiedliwości w obszarze przede wszystkim prawa cywilnego (a być może również karnego) i to zarówno od strony kadrowej jak i funkcjonalnej.
 
Punktem wyjścia koncepcji jest konstatacja, że obecnie funkcjonująca zasada kontradyktoryjności postępowania jest fundamentalnie sprzeczna z zasadą prawdy obiektywnej ze względu na odmienne ujęcie cywilizacyjnotwórcze, gdyż sytuuje kryterium prawdy w innych obszarach - zasada kontradyktoryjności w ogóle może funkcjonować w oderwaniu od zasady prawdy materialnej, lokując kryterium prawdziwości osądu w tworzonym dla potrzeb danej sprawy modelu danej relacji prawnej, budowanym w oparciu o dobrane dowody oraz sytuując rację w przepisach (prymat prawa nad sprawiedliwością ze względu na sytuowanie kryterium sprawiedliwości w przepisach prawa), podczas gdy zasada prawdy materialnej sytuuje kryterium prawdy w rzeczywistości obiektywnej (prymat sprawiedliwości nad prawem ze względu na sytuowanie kryterium sprawiedliwości w realnych uprawnieniach osób i związane z tym dążenie do oddania każdemu co mu jest należne).
 
Krótko mówiąc, zasada kontradyktoryjności postępowania jest rozwiązaniem rodem z Cywilizacji Bizantyńskiej, natomiast zasada prawdy materialnej rodem z Cywilizacji Łacińskiej. Nie jest więc możliwe stworzenie rozwiązania kompromisowego (aczkolwiek można je mieszać, jak w obecnym KC i KPC), natomiast jest możliwe stworzenie rozwiązania sankcjonującego obydwa te ujęcia, pod warunkiem wypracowania kryterium rozróżniającego obydwa porządki.
 
 
Istotą koncepcji jest to, aby obecnie funkcjonujący porządek prawny wraz z aparatem sędziowskim pozostawić dla rozstrzygnięć pomiędzy osobami prawnymi (sama koncepcja "osoby prawnej" jest obca Cywilizacji Łacińskiej, która jest cywilizacją stricte personalistyczną), natomiast stworzyć równolegle podstawy porządku przywracającego zasadę prawdy materialnej dla wszelkich spraw z obszaru prawa cywilnego i karnego w których choć jedną stroną jest osoba fizyczna lub Skarb Państwa (nawet funkcjonująca jako podmiot gospodarczy) - przy czym na zgodne żądanie obydwu stron (w tym reprezentanta Skarbu Państwa jako strony, o ile jest stroną) sprawa może być rozpatrywana w porządku prawnym opierającym się o zasadę kontradyktoryjności - poprzez (w telegraficznym skrócie) następujące działania ustawowe:
 
a) utworzenie w SN osobnej, równoległej struktury (z osobną Izbą Cywilną, Karną i Wojskową), powołanej do rozpatrywania spraw w porządku prawnym opartym o zasadę prawdy materialnej - Konstytucja "Kwaśniewskiego" nie zabrania;
b) podobnie w Sądach Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych;
c) powołanie Izby Dyscyplinarnej przy SN - siłą rzeczy prowadzącej postępowania w oparciu o zasadę prawdy materialnej, ze względu na to że każdy sędzia jest osobą fizyczną
d) dla potrzeb rozpatrywania spraw na poziomie sądów okręgowych i rejonowych w oparciu o zasadę prawdy materialnej zmianę systemu wyboru ławników (ustawa o ławnikach i ich wybór w wyborach lokalnych - szersze zagadnienie) i wzmocnienie ich roli w Sądach Rejonowych poprzez zmianę charakteru zadań sędziego zawodowego z orzekającego na proceduralne i porządkowe oraz doradcze w trakcie narady sędziowskiej z prawem veta, kierującym sprawę do wyższej instancji w trybie pozaapelacyjnym (w sądach II instancji dla odmiany rozstrzygnięć dokonują sędziowie zawodowi, zaś ławnik pełni rolę doradczą i tam on z kolei ma prawo veta, co kieruje sprawę do wyższej instancji też w trybie pozaapelacyjnym - a właściwie pozakasacyjnym);
e) zmianę wymogów ustawowych dotyczących postępowania dyscyplinarnego adwokatów pod kątem utrudniania dotarcia sądowi do prawdy materialnej.
 
Rozwiązanie to z jednej strony nie narusza istniejących przywilejów sędziowskich (utrąca się argument o "ataku na sądownictwo" etc.), z drugiej pozwala w ramach istniejącego porządku konstytucyjnego na stworzenie od podstaw (w tym również w obszarze kadrowym) zupełnie nowego systemu sprawiedliwości, aczkolwiek przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury materialnej oraz częściowo administracji.

A jak strony chcą być sądzone przez kumpli Rzeplińskiego, no to droga wolna.

Stwórzmy sobie przynajmniej możliwość wyboru...
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika mmisiek

11-08-2017 [05:30] - mmisiek | Link:

Ja się nie znam, ale brzmi rozsądnie.
Od dawna też mam przeświadczenie, że w rzeczywistości nie ma u nas żadnego prawa, a tylko dowolne sądowo-urzędowe "interpretacje".
 

Obrazek użytkownika Marek1taki

11-08-2017 [13:51] - Marek1taki | Link:

Bardzo przekonywujący wywód. Nie uwzględnia kwestii wpływu cywilizacji socjalistycznej w formie marksizmu, nie tylko kulturowego, który wprowadzany jest drogą legislacyjną i administracyjną i drogą szkoleń zawodowych. Bizantynizm jest tu konstrukcją, prawo rzymskie tradycyjnym odniesieniem, talmudyzacja prawa jest krwią.
Czy to ten to przed marksistami mamy się ugiąć, bo nie jest określone przed kim się uginamy. A trzeba to określić, bo jeszcze się źle wygniemy i nadstawimy co nie trzeba.
Poza tym Prezydent już się ugiął i jest jak jest. Chyba mu żaden intelektualny pomiot nie każe zerwać z ciągłością sądownictwa od czasów stalinowskich.