Ratujmy Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przed likwidacją!

Ratujmy Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przed likwidacją!  Rządzący niszczą Nasze korzenie, naszą historię... Nie możemy na to pozwolić!!!

LIST OTWARTY

do Hierarchów Kościoła, do Elit Politycznych,
do Autorytetów Intelektualnych, do Ludzi Biznesu, do Ludzi Kultury i Nauki, 

a nade wszystko do Mieszkańców Województwa Śląskiego.
 
Katowice, 24.03.2014r.
 
Niniejszym składam zdecydowany protest przeciwko likwidacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, którą zaplanowano przypieczętować podczas obrad  Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 25.02.2014 r. /źródło BIP/

Nie można zlikwidować Muzeum, którego tradycja jest prawie stuletnia. Początek Muzeum Górnośląskiego sięga roku  1910, gdzie Niemcy powołali  Bytomskie Towarzystwo Historyczno-Muzealne.

Zbiory Towarzystwa  (1928) przejmuje miasto, a  po pięciu latach  powstaje czteropiętrowy  gmach muzealny, gdzie  znajdują miejsce wszystkie  do tej pory zebrane bezcenne eksponaty. To część historii należąca  do Niemców. Zebrali, zagospodarowali i znaleźli sposób na finansowanie liderskiej placówki Regionu Śląskiego. 

Polska część historii muzeum zaczyna się w 1945 roku, gdy ocalone resztki po  Muzeum Śląskim wracają do Bytomia. Od 70 lat muzealna placówka wykonuje swoje zadania: zbiera, przechowuje i opracowuje zbiory. Ma milion eksponatów /koszt utrzymania eksponatu 3 zł- najtańszy w Polsce/.

Za to, że Muzeum Górnośląskie robiło to solidnie i merytorycznie ma  zostać w nagrodę zlikwidowane przez obecny Zarząd Województwa Śląskiego!
Stawiam pytanie: kto im dał prawo bezpowrotnego niszczenia Naszego Dziedzictwa!!!

Muzeum przetrwało faszyzm, zawieruchę wojenną i komunizm. Wszystko wskazuje, że nie przetrwa rządów obecnej władzy demokratycznie wybranej, czasów  wolności i  panującego liberalizmu.     

Budzi moje  zdumienie i zaniepokojenie, że  te ogromne zbiory: zbiory przyrodnicze, etnograficzne, zbiory dzieł sztuki, mają znaleźć swoje miejsce poza Bytomiem w rozproszeniu.

To jedno z  największych muzeów na południu kraju i  rodzaj zaplecza dla pracy naukowej dla ościennych muzeów. Rola edukacyjna Muzeum Górnośląskiego jest  bezsprzeczna. Likwidację uważam  za zamach na dobro publiczne.    

Likwidacja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,  to  sprowadzenie miasta do parteru, sprowadzenie jego  kulturotwórczej roli do przechowalni i  sypialni.

Obrona  Muzeum jest  obroną ciągłości zachowanego  dziedzictwa kulturowego, a jego  likwidacja  grozi rozrzuceniem bezcennych zbiorów po różnych kątach i  zmarnowaniem pracy ludzi o wysokich kwalifikacjach, którzy są powołani do ochrony dziedzictwa narodowego.

Likwidacja  Muzeum przyniesie  wstyd tym wszystkim, którzy dziś  chcą się  afiszować swoim europejskim podejściem do życia.

Europejczycy cenią swoją historię. Nikt nie marnuje pracy. Ani swojej, ani cudzej.

Z powodu krótkowzroczności, braku planów rozwoju kultury na Śląsku i  braku planów finansowych szuka się rozwiązań na krótką metę Likwidację Muzeum w Bytomiu władze tłumaczą dziurą budżetową i planami wobec Unii Europejskiej.  

Czy to  Unia Europejska  nakazała  zwolnić zespół, zniszczyć dorobek pokoleń, żeby przyjąć nowych ludzi do pracy?  Czy  Unia Europejska coś o tym wie? Może  trzeba się ich zapytać?

Uważam chęć  likwidacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu za dewastację  regionu, jego dorobku, jego osiągnięć. Stawianie tezy przez decydentów, że dwa miliony złotych rocznie  dla  ratowania Muzeum Śląskiego  jest absurdalnym argumentem.

Likwidacja zasobnego Muzeum Górnośląskiego  tworzy precedens – każde inne  muzeum może się  okazać   za drogie dla  władz kolejnych  miast na  Śląsku. Jest to  przyzwolenie na zło i niszczenie wszystkiego, co śląskie i co na Śląsku ma jakąkolwiek wartość. Pamiętamy - w ten sposób zniszczono sieć bibliotek i kin  w naszym regionie. Czy taki jest plan? Patrząc na  rozdział dotacji na kulturę na poszczególne  województwa w Polsce nie mam złudzeń.

Nasze władze Województwa Śląskiego nie robią nic, żeby ten stan zmienić.           
Likwidacja Muzeum Górnośląskiego to  uderzenie w gospodarkę Bytomia. Instytucja daje pracę różnym  firmom. Straty w  dziedzinie gospodarki są łatwe  do oszacowania.  Matematyka jest królową nauk. Straty z tytułu zlikwidowania jednego miejsca pracy skutkują realną  likwidacją  kilku  stanowisk  (wliczając w to zasiłki i  zapomogi itp.).

Nie zgadzam się na zlikwidowanie Muzeum Górnośląskiego. Należy zmienić złą politykę finansową    i kulturalną w województwie. Wypracować plan rozwoju i finansowania placówek.

My, Ślązacy, lubimy ład i porządek. Sprzątania nie zaczynamy od wyrzucania i niszczenia.

My sprzątanie  zaczynamy od naprawiania tego, co użyteczne. Jeśli nie  stać nas na utrzymanie mercedesa (Muzeum Śląskie), to go nie kupujemy na kredyt.
 
Decyzja  o likwidacji Muzeum Górnośląskiego   jest fatalną decyzją, i na pewno dobry gospodarz tej Śląskiej Ziemi, nie podjąłby się zlikwidowania tego, co  dla niej jest najcenniejsze. Ktoś  kto podejmuje  decyzje tak doraźne, musi mieć świadomość, że niszczy bezpowrotnie dorobek Ślązaków, marnuje nasze pieniądze i skazuje się na polityczny niebyt w śląskiej świadomości.
 
Likwidacja Muzeum Górnośląskiego  w Bytomiu jest  decyzją polityczną. Lektura budżetów placówek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wskazuje na polityczny charakter kolejnej decyzji dewastacji zasobów kultury.
 
Powtórzę: jestem przeciwko zlikwidowaniu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jestem przeciwko marnowaniu dziedzictwa narodowego, zasobów ludzkich, degradacji miasta i regionu.

Muzea, parki, szkoły są naszym wspólnym dobrem.
Razem ponad podziałami społecznymi i politycznymi zadbajmy o dziedzictwo Naszej Ziemi.
 
Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”  bł. JPII
    
Barbara Dziuk

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sz.P.
Mirosław Sekuła
Marszałek
Województwa Śląskiego
 
10/03/2014
 
INTERPELACJA
 
Proszę o podjęcie działań zapobiegawczych likwidacji dotyczących Muzeum Górnośląskiego, ponieważ w rozmowach wielu znaczących środowisk, jak i w doniesieniach prasowych czytamy, że: Zarząd Sejmiku podjął bez udziału Sejmiku Województwa Śląskiego decyzje o likwidacji Muzeum Górnośląskiego.
Moje zatroskanie o region bytomski wynika z tego, że niestety przez ostanie lata decydenci nie chcieli zauważyć liderskiej pozycji w regionie w/w placówki, w związku z powyższym pozwalam sobie na zaprezentowanie historyczności liderskiej instytucji jaką je Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 
100 lat Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
 
Krótki rys historyczny

1. Wątek niemiecki
1910 - początki bytomskiego - grupa miłośników dziejów Bytomia założyła Bytomskie Towarzystwo Historyczno-Muzealne (Beuthener Geschichts- und Museumsverein) i utworzyła lokalne muzeum
1928 roku- muzeum zostało przejęte przez samorząd Bytomia.
 
W latach 1929-1930 zbudowano nowy gmach muzeum. Muzeum było utrzymywane przez magistrat bytomski i Miejską Kasę Oszczędności. Oficjalne otwarcie Górnośląskiego Muzeum Krajowego (Oberschlesisches Landesmuseum) -24 października 1932 roku.
 
Na początku XX w., Muzeum utrzymywała Miejska Kasa Oszczędności i samorząd miasta - dziś się okazuje, że 4,5 milionowego województwa nie stać na utrzymanie placówki!
 
2. Skrzyżowanie - historia dwóch muzeów: niemieckiego i polskiego
1927 w Katowicach, będących stolicą polskiej części Górnego Śląska (autonomiczne Województwo Śląskie) rozpoczęto organizację Muzeum Śląskiego –
1939 - powstała stała siedziba, nowy gmach Niemcy wkrótce rozebrali.
Eksponaty powędrowały do Bytomia.
1943-1944 - najcenniejsze zbiory (również katowickie) ewakuowano do zachodniej części Górnego Śląska, budynek ulega uszkodzeniu, a część zbiorów zniszczeniu.
1945 - prace zabezpieczające i akcja rewindykacyjna pozwoliły na uratowanie i odzyskanie części kolekcji katowickich i bytomskich. Kolekcje te stały się podstawą do reaktywowania w Bytomiu placówki muzealnej, mającej kontynuować tradycje i program przedwojennego Muzeum Śląskiego.
 
Po wojnie Muzeum Górnośląskie w Bytomiu było muzeum okręgowym, sprawującym nadzór merytoryczny nad muzeami miejskimi - współpraca polegała na przekazywaniu wystaw czasowych, nadzorze merytorycznym, czyli sprawdzaniu wiarygodności pokazywanych eksponatów i dozorze nad merytorycznością pozyskiwanych pracowników. Z szacownych murów tej instytucji wyszły pokolenia muzealników.

Do dziś są zasłużonymi dyrektorami placówek miejskich: Irena Białas – Muzeum w Chorzowie, Zbigniew Studencki – Muzeum w Sosnowcu, Zofia Krzykowska - Muzeum w Tarnowskich Górach, i pracownikami naukowymi - wspomnieć należy m.in. o prof. Barbarze Bazielich (etnograf) czy prof. Jerzym Lisie (biolog Kierownik Zakładu w Katedrze Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego )

Wracamy do wątku katowickiego - swojej restytucji Muzeum Śląskie doczekało się w grudniu 1984 roku , w 1986 ogłoszono pierwszy konkurs na wybudowanie nowego gmachu . Muzeum Śląskie jest budowane od 27 lat ( dane za wikipedią, autoryzowane przez MŚK)). I od 1984 roku Muzeum Górnośląskie sukcesywnie miało obcinane dotacje właśnie ze względu na budowę gmachu Muzeum Śląskiego i ciągle obniżano jego rangę poprzez najpierw odebranie placówce charakteru muzeum okręgowego, a potem przez ciągłe niedofinansowanie.
 
Atuty MGB
 
Wiodące działy merytoryczne, wykwalifikowani pracownicy i zbiory liczące 1 000 000 eksponatów
 
Dział Przyrody –500 000 okazów, jest największym takim działem w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolekcje zoologiczne, botaniczne i geologiczne.
 
Dział Sztuki - Kolekcje Działu Sztuki zabytki od średniowiecza po współczesność, zbiory sztuki polskiej - malarstwo, rysunek i grafika XVIII – XX wieku, rzemiosło artystyczne, eksponaty sztuki zachodnioeuropejskiej - głównie grafika obca XVI – XX wieku,
 
Sławne dzieła sławnych twórców : Brandt, Wyczółkowski, Malczewski, Wyspiański , Boznańska, Kossak , Szukalski, Michałowski
Kolekcja sztuki współczesnej, dzieła o pierwszorzędnym znaczeniu dla kultury polskiej - Tarasewicz, Grzyb, Ciecierski, Tatarczyk, Nowosielski, Rydet, Modzelewski, Dwurnik
 
Dział Archeologii - zbiór zabytków archeologicznych liczący ponad 350 000 eksponatów. Jest to najliczniejsza kolekcja na Górnym Śląsku.
 
Dział Etnografii - 20 000 muzealiów etnograficznych : kolekcja strojów ludowych całego Górnego Śląska: tkanin, haftów, koronek, srebrnych ozdób kobiecego stroju cieszyńskiego, XIX-wieczna drewniana rzeźba sakralna, malarstwo na płótnie, szkle, desce i papierze z ludowymi wyobrażeniami ikonograficznymi.
 
Oprócz eksponatów:
1. budynek – perła architektury Bauhausu, największy, czterokondygnacyjny budynek muzealny na południu kraju, i trzy inne:
2. łączna kubatura wszystkich budynków MGB – gmachu głównego (pl. Jana III Sobieskiego 2, gmachu przy ul. W. Korfantego 34 i Ul-a - to 60 704 m³,
3. A tym samym olbrzymie sale wystawiennicze, o powierzchni 600 i 800, 1200 metrów kwadratowych pozwalające na rozmach przy tworzeniu wystaw , a także sala koncertowa na 130 osób i magazyny
 
Inne atuty:
A) MGB pozyskuje, chroni zabytki i opracowuje zabytki. Bez tej pracy żadna wystawa nie powstanie , to dla przypomnienia tym, którzy chcieliby wystaw z …niczego.
B) Edukuje – wszystkich. Młodzież i dorosłych. Podczas lekcji i oprowadzania, W Muzeum odbywają się koncerty, spotkania, odczyty.
C)Muzeum pozyskuje sponsorów i współpracuje z wieloma firmami
D)Jest biorcą i dawcą pracy . Każde miejsce pracy daje pracę kilku firmom. Od zamówień na szafy, po farby, zakup materiałów biurowych czy budowlanych. Zamkniecie Muzeum to strata finansowa dla całego miasta, strata edukacyjna dla szkół z Bytomia i okolicznych miast.
 
Fakty
 
1. Od 1984 obcinane dotacje, restytucja MŚK i sukcesywnie obniżana ranga Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
 
2. Ogłoszenie konkursu na dyrektora Muzeum Górnośląskiego
Konkurs wygrywa pracownik Muzeum Śląskiego ( naturalna konkurencja MGB) dr Dominik Abłamowicz z 20 –letnim stażem w katowickim Muzeum.
 
3. Wedle prasy Muzeum Śląskie chce z Bytomia zabrać zbiory sztuki współczesnej i dawnej (informują w wywiadach do prasy dyr. Abłamowicz i ówczesny dyr. MŚK -Jodliński)
 
4. Czego Muzeum Śląskie nie chce – zbiorów archeologii i zbiorów przyrody
Tak wygląda sytuacja do momentu pożegnania z marszałkiem Adamem Matusiewiczem.
 
5. Awantury związane z konkursami. Na stanowisko dyrektora MŚK wygrywa poeta Nowara. Nagonka prasy. Prasa pisze: marszałek Sekuła chciał Abłamowicza. W konkursie na dyr. MŚK nie wystartował i dyrektorem został, na dyr. MGB wystartował ( w konkursie na dyr. MGB miał tę sama liczbę głosów, co Dariusz Waleriański) i objął dwa równorzędne stanowiska. Marszałek postawił na swoim.
 
6. Awantura w związku ze zlikwidowaniem Muzeum Górnośląskiego - aferę wykrywa małe miejskie pisemko i strona internetowa bytomski.pl – Kompromitacja prowadzi do szybkiego zaklepania gafy pisemkiem propozycją do urzędu miasta o współfinansowanie Muzeum Górnośląskiego. Pytania:
 
7. Co Muzeum Śląskie obiecało, w zamian za dotacje, Unii Europejskiej i czym uzasadniono wniosek – 50 tysiącami zabytków MŚK czy Muzeum Górnośląskiego liczącymi ok. 750 tysięcy?
 
8. Czy zamiar likwidacji Muzeum Górnośląskiego i tylko likwidacja pozwoli uniknąć kompromitacji w postaci pustych sal wystawowych podczas otwarcia nowego gmachu Muzeum Śląskiego ? Czy stąd pilne zabiegi i mocno ukrywane, do jak najszybszego zlikwidowania Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu ?
 
9. Pieniądze są pretekstem, a nie powodem zamknięcia MGB. A jeśli nie, to w jaki sposób są przyznawane dotacje? Ze względu na ilość zbiorów? W MGB jest ich milion czyli najwięcej na Śląsku. Ze względu na ilość budynków - tych są 4.
Na marginesie - koszt utrzymania jednego eksponatu w MGB – ok. 3 złotych. Najniższy w Polsce, a może i na świecie.
 
10. Czy jest możliwe, żeby dyrektor Muzeum Górnośląskiego nie wiedział, że likwiduje mu się stanowisko pracy i miejsce pracy?
 
11. Dlaczego Urząd Marszałkowski traktuje 60 –osobową załogę MGB z całkowita dezynwolturą i ukrywa przed nią fakt zlikwidowania placówki?
 
12. Dlaczego zamiar likwidacji przebiega pod fałszywym hasłem braku pieniędzy - gdy tymczasem pobieżny przegląd dotacji dla 20 placówek UM pokazuje, że znacznie mniejsze placówki zostały bardzo hojnie obdarowane i nikt im nie proponował przejścia na miejski garnuszek? .
 
13. Dlaczego pieniędzy nie brakuje dla pani marszałkowej Kleszczewskiej czy obrony doktoratu wojewody?
Na marginesie: dotacja na MGB w 2014 roku została uszczuplona o 500 tys., pani Kleszczewska wzięła 300 tys. Czy jeśli odda, to zamiar zamknięcia placówki zostanie poniechany?
 
14. Dlaczego 60 osób ma odejść z odprawami i poszukać sobie etatów, a te etaty nie są dla nich zastrzeżone po otwarciu MŚK? Osoby pracujące w MGB są specjalistami w swoich dziedzinach. Rozumiem, że to taka ukryta reklama rządowego programu 50 + ?
 
15) Finanse: – w 2013 powstała pracownia digitalizacji i konserwatorska, wybudowano windy na ekspozycjach – za pieniądze UM Czy są jakieś ukryte plany tyczące budynków i ich przeznaczenia po likwidacji placówki? Po co to wszystko, skoro zamiarem władz jest zamknięcie placówki? Wydawano olbrzymie pieniądze dla zabawy?
 
Na marginesie: windy się przydadzą, bo ten szklany budynek aż się prosi, żeby go przerobić na kolejny supermarket.
 
Na początku XX w., niemieckie Muzeum utrzymywała Miejska Kasa Oszczędności i samorząd miasta Beutyn, dziś ię okazuje, że polskiego 4,5 milionowego województwa nie stać na utrzymanie placówki?
 
a) MGB pozyskuje, chroni zabytki i opracowuje zabytki. Bez tej pracy żadna wystawa nie powstanie.
b) Edukuje – wszystkich. Młodzież i dorosłych. Podczas lekcji i oprowadzania
c) W Muzeum odbywają się koncerty, spotkania, odczyty.
d) Jest biorcą i dawcą pracy . Każde miejsce pracy daje pracę kilku firmom. Zamkniecie Muzeum to strata finansowa dla całego miasta, strata edukacyjna dla szkół z Bytomia i okolicznych miast. Czy nas na to stać?
 
Wniosek formalny:
 
Zorganizować nadzwyczajne obrady w ramach Komisji Kultury w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu z udziałem Zarządu Województwa Śląskiego, Radnych Sejmiku oraz władz Miasta Bytomia.
 
Państwo bierzecie odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Barbara Dziuk
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Piśmiennictwo ważne w tej sprawie:

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: Likwidacja przez połączenie. Czy to czarny scenariusz? Data dodania: 2014-03-27 07:28:33 Ostatnia aktualizacja: 2014-03-27 07:28:33Magdalena Nowacka-Goik, Dziennik Zachodni

„We wtorek podczas obrad zarządu województwa śląskiego zapadła decyzja dotycząca Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Zostanie połączone z Muzeum Śląskim. Kolejny krok w tej sprawie to dyskusja na komisji kultury 4 kwietnia. Na 7 kwietnia zaplanowano podjęcie uchwały podczas obrad sejmiku.  Oficjalnie - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu nie będzie zlikwidowane, ale ma zostać połączone z Muzeum Śląskim."
 
"O takim scenariuszu mówił w ubiegłym tygodniu Damian Bartyla, prezydent Bytomia. Podkreślał jednak, że decyzja o połączeniu będzie podejmowana w formie uchwały intencyjnej, co oznacza, iż na ostateczne rozstrzygnięcie jest trochę czasu. - Miasto chce finansować lub współfinansować Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - zapewniał prezydent Bartyla podczas konferencji w ubiegły piątek. Jednak w tym roku miasto pieniędzy na to nie ma. Postara się o nie w roku 2015. 
- Propozycja zarządu, żeby Bytom przejął Muzeum Górnośląskie lub przyłączył się do jego finansowania, jest nadal aktualna - zapewnia Przemysław Smyczek, dyrektor wydziału kultury urzędu marszałkowskiego. - Problem w tym, że poza werbalnymi deklaracjami prezydenta Bartyli niczego konkretnego, na piśmie, dotąd nie otrzymaliśmy. Ani nawet deklaracji rozmowy na ten temat - twierdzi Smyczek, zapewniając jednocześnie, że tak czy inaczej nie ma mowy o likwidacji bytomskiej placówki. 

Innego zdania jest zaangażowana w sprawę radna sejmiku, Barbara Dziuk. - Dla mnie taka decyzja, która zapadła na zarządzie, mimo że mowa o połączeniu placówek, jest jednoznaczna z likwidacją Muzeum Górnośląskiego - mówi. 
- Zrobię wszystko, aby do tego nie dopuścić. Bo wiem z pewnych źródeł, że dla Bytomia oznaczałoby to zabranie najlepszych zbiorów do Muzeum Śląskiego - twierdzi radna Dziuk. I zapowiada ostre veto i walkę w tej sprawie. Swój protest co do połączenia wyraził też poseł Wojciech Szarama, który (podobnie jak dwa lata temu) napisał w tej sprawie do marszałka. 

Odpowiedzi, jak dowiedzieliśmy się w jego biurze, jeszcze nie otrzymał."
Współpraca: TES „

Źródło:
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3379953,muzeum-gornoslaskie-w-bytomiu-likwidacja-przez-polaczenie-czy-to-czarny-scenariusz,id,t.html
 
MUZEUM  GÓRNOŚLĄSKIE  W  BYTOMIU
http://www.muzeum.bytom.pl/
 
Przewodniczący Solidarności do marszałka Sekuły: Porozmawiajmy o Muzeum Górnośląskim
Data dodania: 2014-03-31 16:20:04 Ostatnia aktualizacja: 2014-03-31 16:20:04 Teresa Semik, Dziennik Zachodni
Źródło:
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3385487,przewodniczacy-solidarnosci-do-marszalka-sekuly-porozmawiajmy-o-muzeum-gornoslaskim,id,t.html

Dyrektor Muzeum Śląskiego i Górnośląskiego: Niczego nie likwidujemy, na szczęście Data dodania: 2014-03-30 16:23:49 Ostatnia aktualizacja: 2014-03-30 18:26:27, Dominik Abłamowicz
Źródło:
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3381199,dyrektor-muzeum-slaskiego-i-gornoslaskiego-niczego-nie-likwidujemy-na-szczescie,id,t.html
 
Muzeum Górnośląskie do likwidacji? Marszałek nie chce finansować Data dodania: 2014-03-05 07:19:35 Ostatnia aktualizacja: 2014-03-05, 15:18:43, Magdalena Nowacka-Goik, Dziennik Zachodni
Źródło:
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3353967,muzeum-gornoslaskie-do-likwidacji-marszalek-nie-chce-finansowac,id,t.html
 
Słowo  KLUCZOWE: MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE
http://www.polskatimes.pl/tag/muzeum-gornoslaskie.html?utm_medium=alz
 
Bytom: XXV Konkurs Górnośląskie Kroszonki 2014, 29/03/2014, Naszemiasto.pl, Mano
„W tym roku konkurs obchodzi swój srebrny jubileusz. Po raz pierwszy ogłoszony został w 1989 roku w Muzeum w Gliwicach. Przez te lata w sumie udział w konkursie wzięło ponad 500 osób z terenu całego województwa śląskiego.  Z tej okazji w Muzeum Górnośląskim można zobaczyć specjalną wystawę prac z poprzednich lat.”
Źródło:
http://bytom.naszemiasto.pl/artykul/galeria/bytom-xxv-konkurs-gornoslaskie-kroszonki-2014-zdjecia,2216264,t,id.html#8932b228b1a0f6ed,1,3,5
 
Wernisaż wystawy kroszonek w Muzeum Górnośląskim, Piotr A. Jeleń, Data dodania: 2014-03-14 11:23
Źródło:
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wernisaz_wystawy_kroszonek_w_muzeum_gornoslaskim_298535.html?utm_medium=alz

Górnośląskie Kroszonki 2014 - Bytom, Muzeum Górnośląskie 29.03.2014, 2014-03-28, Aktualizacja: wczoraj 10:06
Źródło:
http://bytom.naszemiasto.pl/artykul/gornoslaskie-kroszonki-2014-bytom-muzeum-gornoslaskie-29-03,2215452,t,id.html
 
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu : zbieranie podpisów przeciw likwidacji,  2014-03-16, Aktualizacja: 2014-03-17 10:30 Magdalena Nowacka-Goik
„Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - wielkie zwiedzanie. W ramach społecznej akcji "Prosto do Muzeum" , bytomianie postanowili odwiedzić w niedzielę 16 marca, budynki przy ulicy Wojciech Korfantego i na placu Jana III Sobieskiego. Pierwsi zwiedzający zjawili się o godzinie 11.”
Źródło:
http://bytom.naszemiasto.pl/artykul/galeria/muzeum-gornoslaskie-w-bytomiu-zbieranie-podpisow-przeciw,2199054,t,id.html
 
Koniec Muzeum Górnośląskiego? W poniedziałek rozmowy ostatniej szansy [WIDEO] Data dodania: 2014-03-09 14:34:53 Ostatnia aktualizacja: 2014-03-09 20:19:07 Magdalena Nowacka-Goik, Dziennik Zachodni
Źródło:
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3358987,koniec-muzeum-gornoslaskiego-w-poniedzialek-rozmowy-ostatniej-szansy-wideo,id,t.html
 
Kopa ornontowicka w Bytomiu. Muzeum Górnośląskie organizuje spotkanie i pokaz kulinarny.
2014-02-07, Aktualizacja: 2014-02-07 10:01
Źródło:
http://bytom.naszemiasto.pl/artykul/kopa-ornontowicka-w-bytomiu-muzeum-gornoslaskie-organizuje,2155423,t,id.html

Protest przeciwko likwidacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, 26/03/2014
http://www.bobrowniki.tv/aktualnosci-z-regionu/rok-2014/marzec/protest-przeciwko-likwidacji-muzeum-gornoslaskiego-w-bytomiu

 
Muzeum Górnośląskie poszukuje przedmiotów z czasów PRL. Data dodania: 2013-10-2,  13:26:44. Ostatnia aktualizacja: 2013-10-23, 13:26:44
Źródło:
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1024071,muzeum-gornoslaskie-poszukuje-przedmiotow-z-czasow-prl,id,t.html

 
Opracował:
© Roman Andrzej Śniady, Wrocław, dnia 01.04.2014 r.
Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)

 
 
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika angela

01-04-2014 [17:01] - angela | Link:

Czy zamiast walczyc i podpisywać, angażowac setki ludzi,czy nie lepiej usunąć jednego szkodnika.?