13% Polaków żyje poniżej granicy skrajnej biedy

Minimum egzystencji zwane też minimum biologicznym wyz­nacza poziom zaspoko­je­nia potrzeb kon­sump­cyjnych, poniżej którego wys­tępuje bio­log­iczne zagroże­nie życia i roz­woju psy­chofizy­cznego człowieka Zas­paka­janie potrzeb na tym poziomie i zakre­sie rzec­zowym umożli­wia jedynie przeży­cie. Oznacza to, że kat­e­go­ria ta może być uznana za dolną granicę obszaru ubóstwa. Potocznie nazywane jest ono granicą skrajnej biedy.
Wysokość minimum egzystencji wyznacza w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Za rok 2012 wynosi ono 
521,11 zł dla gospodarstwa 1-osobowego 
442,99 zł na osobę dla gospodarstwa 4-osobowego (w tym dwoje dzieci)  

Wg wyników badań GUS opublikowanych pod nazwą "Ubóstwo w Polsce w 2012" z maja br, w roku 2012 podobnie jak w roku poprzednim poniżej tego poziomu wydatków żyło 13% mieszkańców polskich gospodarstw domowych.

13% społeczeństwa to najwyższy wskaźnik osób żyjących poniżej skrajnej biedy od 1994r., czyli od czasu gdy rozpoczęto nad nią badania. 

************************************

Inna kwestia to sposób prezentacji przez GUS tych badań. Otóż wg. zaprezentowanej w raporcie grafiki poniżej skrajnej biedy żyje 6,7% społeczeństwa.Różnica w liczbach wynika jednak z faktu, iż GUS w tym badaniu przyjął własne "oryginalne" mnożniki po zastosowaniu których spadła granica minimum egzystencji dla gospodarstw wieloosobowych (1401 zł dla rodziny 4-osobowej w stosunku do 1772 wg IPiSS). W innym miejscu raportu czytamy jednak:

W przypadku, gdyby stopa ubóstwa ustawowego dla całego roku 2012 liczona była według progu wprowadzonego w IV kwartale, odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej ustawowej granicy ubóstwa wyniósłby nie 7%, a ok. 13%

Te ustawowe stawki to:
542 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
456 zł dla gospodarstwa wieloosobowego

Jest to pierwsza nowelizacja stawek od 6 lat. Jak widzimy zbliżona do stawek IPiSS.

W tej sytuacji głębszego wymiaru nabiera krążąca po kraju anegdota:
- Kto jest największym polskim wieszczem?
- Donald Tusk
- Dlaczego?
- Bo stworzył więcej Dziadów niż Mickiewicz i więcej Ludzi Bezdomnych niż Żeromski.

13% to ok 5 mln Polaków. Najbardziej zagrożone egzystencją poniżej progu ubóstwa są rodziny z czwórką dzieci (24%), gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł dochodów (22%) rolnicy (13%), renciści (13%). 
30% zagrożonych skrajnym ubóstwem to dzieci i młodzież do 18 roku życia.

http://www.stat.gov.pl/cps/rde...
https://www.ipiss.com.pl/?zakl...