Drugi list do CBA w sprawie defraudacji 380 tysięcy PLN.

W sobotę zamieściłem moją relację ze spotkania w siedzibie CBA. Zostałem poinformowany że CBA zajmuje się tylko korupcją urzędników państwowych, uwierzyłem.
W piątek, trzy dni temu dowiedziałem się że CBA działa na podstawie ustawy o CBA. Spędziłem pracowicie weekend, niepokoiłem moich znajomych, czytałem. W rezultacie napisałem kolejny list do CBA, wysłałem go dziś rano pocztą e-mail i upewniłem się że doszedł. Pani sekretarka poinformowała mnie że wydrukowała. Fragmenty cytowanego tekstu ustawy były napisane niebieską czcionką, moje uwagi czarną. Tutaj niestety nie jest to widoczne. Pogrubienia tekstu tutaj, w liście były podkreślone.

Leszek Smyrski                                                                                                                Rzeszów 1 XII 2014
Powstańców Listopadowych 23
35-606 Rzeszów
 
Do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie
 
W związku z moim pismem z dnia 17 XI 2014 i późniejszą komunikacją, z której wynikało że CBA zajmuje się wyłącznie przestępstwami dokonanymi przez urzędników państwowych, pozwalam sobie zwrócić uwagę na poniższe fragmenty ustawy o CBA.
 
Art. 1. 1. Tworzy się Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej „CBA”, jako służbę specjalną do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
 
Defraudacja 380 000  PLN jest działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa.
 
3a. Korupcją, w rozumieniu ustawy, jest czyn:
3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
 
Andrzej P. prowadził działalność gospodarczą, która miała być realizacją zobowiązań wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Proponując mi korzyść majątkową w zamian za zaniechanie dochodzenia stanu faktycznego spółdzielni, jako socjologowi zatrudnionemu w tejże spółdzielni, dopuścił się korupcji.
 
4) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.
 
Pani M. Ł. oraz pani B. S. w ramach stowarzyszenia „B-4” realizowały działalność gospodarczą, która była realizacją zobowiązania względem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Andrzej P. miał zrealizować biznes plan, zatwierdzony przy udzielaniu dotacji. Korzyścią stowarzyszenia B-4 było ułatwienie sobie pracy przez stworzenie innego podmiotu niż przewidziany w regulaminie. Korzyścią Andrzeja P. było przeznaczenie funduszy publicznych na remont domu i wybudowanie kominka. Jest to szkodliwe społecznie odwzajemnienie.
 
4. Działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa, w rozumieniu ustawy, jest każde zachowanie mogące spowodować w mieniu:
2) jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne,

znaczną szkodę w rozumieniu art. 115 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)).

Kwota 380 000 PLN przekracza najniższe miesięczne wynagrodzenie ponad 300-krotnie, natomiast mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość przekracza wartość najniższego miesięcznego wynagrodzenia 200 razy. Stowarzyszenie „B-4” oraz spółdzielnia socjalna „Akacja” są jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych, otrzymującymi środki publiczne.
 
Art. 2. 1. Do zadań CBA, w zakresie właściwości określonej w art. 1 ust. 1, należy:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko:
d) obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.4)), jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa,
 
Działalność stowarzyszenia B-4 oraz zarządu spółdzielni socjalnej „Akacja” godzi w interesy ekonomiczne państwa, ponieważ nie zostały zrealizowane cele  utworzonej spółdzielni socjalnej, która miała zapewnić pracę 10 osobom, na której utworzenie zostały przeznaczone środki publiczne. Środki te zostały przeznaczone na prywatne działania członków zarządu.
 
3) dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255, z późn. zm.6));
 
Kwota 380 tysięcy to tylko część pieniędzy wydanych niezgodnie z prawem. Druga cześć została wydana przez stowarzyszenie „B-4”. Są to pieniądze, które „B-4” przeznaczyło na obsługę projektu. Spółdzielnia socjalna „Akacja”  nie otrzymała tych pieniędzy, więc w rzeczywistości nie powstała. Oznacza to że pieniądze powinny być zwrócone i przeznaczone na cel, jaki miał być zrealizowany, czyli utworzenie spółdzielni.
 
4) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;
 
Stowarzyszenie „B-4” ciągle realizuje projekty z pieniędzy publicznych, zamierza również zagospodarowywać pieniądze przeznaczone na tworzenie spółdzielni socjalnych. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo że może dojść do kolejnych nieprawidłowości, godzących w interesy ekonomiczne państwa.
 
 
Po raz kolejny zwracam się z prośbą o poważne potraktowanie sprawy defraudacji 380 000 PLN.
 
Z poważaniem.
 
Leszek Smyrski.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika andzia

02-12-2014 [09:06] - andzia | Link:

Gratuluję wytrwałości i ogromny szacunek za odwagę.Tak działają Mężczyźni,a nie tylko "jojczenie",że źle się dzieje.Ufam równocześnie,że marszałek Ortyl zwróci wreszcie uwagę na tę sprawę.
Pozdrawiam serdecznie.
andzia z Podkarpacia

Obrazek użytkownika Leszek Smyrski

02-12-2014 [12:09] - Leszek Smyrski | Link:

Dziękuję serdecznie. :)