Ostatnio komentowane wpisy

Data Tytuł komentarza Autor komentarza Tytuł wpisu
24-06-2017 [20:20] Ja też serdecznie Pana izabela Pacta non servanda
24-06-2017 [20:19] Aby ludzie szanowali prawo izabela Pacta non servanda
24-06-2017 [17:35] Przed rewolucją francuską Mikołaj Kwibuzda Pacta non servanda
24-06-2017 [17:33] Pani Izabelo ,kocham Panią za zbieracz śmieci Pacta non servanda
24-06-2017 [17:29] Tak czy owak w cywilizowanym izabela Pacta non servanda
24-06-2017 [17:10] Ja też serdecznie pozdrawiam. izabela Pacta non servanda
24-06-2017 [15:03] Co nas obchodzą umowy zawarte michnikuremek Pacta non servanda
24-06-2017 [14:50] Opierając się na greckim jazgdyni Pacta non servanda
24-06-2017 [14:02] Pozostaje problem czy izabela Pacta non servanda
24-06-2017 [13:41] Ja nie mówię o etykietkach ( izabela Pacta non servanda
24-06-2017 [13:34] Jeżeli siadamy do gry izabela Pacta non servanda
24-06-2017 [12:01] Profesor Górski  na cyborg59 Pacta non servanda
24-06-2017 [10:53] Jest coś takiego jak Komisja Jabe Pacta non servanda
24-06-2017 [10:50] negocjacje potencjalnych Kazimierz Koziorowski Pacta non servanda
21-06-2017 [21:21] Ja tam się nie wstydzę. To, Czarny Vlad Paździerz i popelina
19-06-2017 [10:52] Nie znam stosunków w Krakowie izabela Paździerz i popelina
18-06-2017 [23:24] że też Pani chciało się lala Paździerz i popelina
18-06-2017 [22:28] Oczywiście, że nie byli wielkopolskizdzichu Paździerz i popelina
18-06-2017 [16:57] "Pokazywano go w kinach Valdi Paździerz i popelina
18-06-2017 [00:27] Ruchy kontestatorskie są maks jamnicki Paździerz i popelina
17-06-2017 [23:10] Wydaje mi się, że poważny izabela Paździerz i popelina
17-06-2017 [21:56] Ach, te "przypadki historii" maks jamnicki Paździerz i popelina
17-06-2017 [21:51] "...mówił kiedyś  publicznie, maks jamnicki Paździerz i popelina
17-06-2017 [20:54] Nie wiem jak to wyglądało maks jamnicki Paździerz i popelina
17-06-2017 [20:04] "zawsze byli patriotami"??? - manko1492 Paździerz i popelina
17-06-2017 [19:55] Przyganial kociol garnkowi. RobertJerzy Paździerz i popelina
17-06-2017 [19:53] "Na wszelki słuczaj"? Es Paździerz i popelina
17-06-2017 [19:19] Marne toto jest jakieś Es Paździerz i popelina
17-06-2017 [19:16] I to już wszystko?Tylko tyle Es Paździerz i popelina
17-06-2017 [18:50] Żdzisiu, smuga cienia padla Domasuł Paździerz i popelina
17-06-2017 [18:47] "Hera Koka". Nie dziwi teraz, Domasuł Paździerz i popelina
17-06-2017 [18:36] Forman, a nie Foreman, wielkopolskizdzichu Paździerz i popelina
17-06-2017 [18:18] No i Wielkopolski Ździchu Es Paździerz i popelina
17-06-2017 [16:43] " wstydzi swojej głupoty w wielkopolskizdzichu Paździerz i popelina
17-06-2017 [16:23] Nie wywoływałam nikogo po izabela Paździerz i popelina
17-06-2017 [15:08] Co za emocje. I czymże Pani maks jamnicki Paździerz i popelina
17-06-2017 [14:15] I nie zawiodlem sie! Swietna RobertJerzy Paździerz i popelina
17-06-2017 [13:27] To Pani podobnie jak wielkopolskizdzichu Paździerz i popelina
17-06-2017 [13:08] Karoliny Czarneckiej ani jej izabela Paździerz i popelina
17-06-2017 [12:03] Hair to jak pozostałe filmy wielkopolskizdzichu Paździerz i popelina
17-06-2017 [11:34] Premia za czujność. Nad Steve Paździerz i popelina
17-06-2017 [10:14] Z niecierpliwością czekam na RobertJerzy Paździerz i popelina
17-06-2017 [10:02] I kto tu jest "zadaniowany"? RobertJerzy Paździerz i popelina
17-06-2017 [09:51] "Nasza historia współczesna szara_komórka Paździerz i popelina
17-06-2017 [08:31] Tiiia. Taki wyjazd na wielkopolskizdzichu Paździerz i popelina
11-06-2017 [15:14] "Polacy są najbardziej rolnik z mazur Opcja zero, czyli najnowsze reguły gry w palanta
11-06-2017 [14:22] Zaplanowali transformację MFW Opcja zero, czyli najnowsze reguły gry w palanta
11-06-2017 [13:53] Tak, zgadzam się z konkluzją. Imć Waszeć Opcja zero, czyli najnowsze reguły gry w palanta
11-06-2017 [13:36] no to nieda się ukryć, ze gorylisko Opcja zero, czyli najnowsze reguły gry w palanta
11-06-2017 [11:56]  " Transformacją ustrojową rolnik z mazur Opcja zero, czyli najnowsze reguły gry w palanta

Strony