| REJESTRACJA
Стукачам, чекистам и членам российской агентуры вход воспрещен
2017-01-23 [09:07]
Po wybuchu wojny koreańskiej Związek Sowiecki wymusił na swych satelitach forsowne zbrojenia.       W rządzonej przez komunistów Polsce w lipcu 1950 roku przyjęto 6-letni plan rozwoju gospodarczego i budowy socjalizmu na lata 1950-1955, w którym zakładano wzrost produkcji przemysłowej o 158%.       Podsumowując dokonania planu 3-letniego wskazano, iż  „Dzięki objęciu władzy przez masy ludowe i przeprowadzeniu rewolucyjnych przeobrażeń społeczno-...
odsłon: 773 | komentarzy: 1 | czytaj...
2017-01-18 [08:52]
Dopiero w końcu 1956 roku ustalono zasady stacjonowania jednostek sowieckich na terytorium PRL.       Po tzw. przełomie październikowym 1956 roku uregulowano formalnie kwestie związane z pobytem wojsk sowieckich na ziemiach polskich. Nastąpiło to na umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Sowieckim z 17 grudnia 1956 roku w sprawie statusu wojsk sowieckich przebywających w Polsce.       W postanowieniach ogólnych w art. 1 umowa przewidywała...
odsłon: 1,208 | komentarzy: | czytaj...
2017-01-16 [09:18]
Od czerwca 1945 roku w Legnicy stacjonowała Północna Grupa Wojsk Armii Sowieckiej.      Północna Grupa Wojsk Armii Sowieckiej została utworzona na mocy rozkazu Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych Związku Sowieckiego na bazie jednostek 2. Frontu Białoruskiego. Jej pierwszym dowódcą był sowiecki marszałek Konstanty Rokossowski.       W latach 1945-1949  PGW AS liczyła około 300 tysięcy żołnierzy oraz około 100 tysięcy członków rodzin.     ...
odsłon: 1,387 | komentarzy: | czytaj...
2017-01-11 [08:56]
Do wybuchu rewolucji lutowej Józef Piłsudski był zwolennikiem tworzenia armii polskiej.       Tymczasowa Rada Stanu, która 14 stycznia 1917 roku zainaugurowała swą działalność, w odezwie adresowanej do narodu sprawę wojska podniosła jako jedną z istotniejszych kwestii. Stworzenie "licznej, bitnej a karnej armii" traktowano jako "radosną i pilną konieczność". Własne wojsko uznano za "pierwszy niepodległego bytu państwowego warunek". Tworzyć je miano w oparciu o zaciąg...
odsłon: 506 | komentarzy: | czytaj...
2017-01-09 [08:59]
Sto lat temu rozpoczęła swą działalność Tymczasowa Rada Stanu.       Tymczasowa Rada Stanu została powołana rozporządzeniem gen. von Beselera z 6 grudnia 1916 roku. W jej skład wchodziło 25 mianowanych członków (15 z okupacji niemieckiej, 10 z austrowęgierskiej). Jej głównym zadaniem było opracowanie projektów rozporządzeń, "ustanawiających wspólne przedstawicielstwo części Królestwa Polskiego", a także  przygotowywanie organizacji polskiej administracji państwowej....
odsłon: 792 | komentarzy: | czytaj...
2017-01-04 [08:51]
Rokossowski doprowadził do sowietyzacji Ludowego Wojska Polskiego.      Konsekwencją podjętych przez Rokossowskiego działań było nasilenie represji wobec polskich oficerów. Aresztowano w sumie kilka tysięcy osób, spośród których kilkaset skazano na karę śmierci.  Dobrym przykładem  był  tzw. proces generałów, którego preludium było usunięcie gen. Mariana Spychalskiego ze składu Biura Politycznego i Komitetu Centralnego PZPR oraz pozbawienie go wszelkich funkcji...
odsłon: 1,200 | komentarzy: 1 | czytaj...
2017-01-02 [08:59]
Na jesieni 1949 roku ministrem obrony narodowej został sowiecki marszałek Konstanty Rokossowski.       W wyniku powojennej demobilizacji Ludowego Wojska Polskiego odsetek oficerów sowieckich spadł z 40% w sierpniu 1945 roku do 6% w grudniu 1948 roku. W tym samym czasie liczba sowieckich generałów w LWP spadła z 40 do 16. Pomimo tych zmian Sowieci obsadzali nadal najważniejsze stanowiska kierownicze w polskiej armii.  Sowieccy dowódcy mieli pilnować, aby LWP realizowało...
odsłon: 1,589 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-12-28 [09:09]
Wino było lubionym trunkiem polskiej szlachty od XV do XVIII wieku.    Przez wiele wieków starano się w Polsce wody nie pijać, słusznie uważając, że sprowadza choroby. Przy ówczesnym stanie higieny picie wody było istotnie niebezpiecznym zwyczajem.    Do gaszenia pragnienia służyło piwo. Było to piwo o niskiej zawartości alkoholu, nie przekraczającej 2-3%. Dopiero po przejęciu od Niemców receptur z użyciem słodu i chmielu, piwo stało się podobnie do dzisiejszego.  ...
odsłon: 1,288 | komentarzy: | czytaj...
2016-12-23 [09:22]
  "Stary czy młody, wierzący czy obojętny religijnie – gdzież jest Polak, dla którego melodie Bóg się rodzi..., Wśród nocnej ciszy..., W żłobie leży... – nie stanowiłyby części własnej duszy? Zrosły się one nierozerwalnie z polskością, której są wykwitem, a mogą być słusznie dumą" – pisała Ewa Kossak w swej książeczce o tradycjach i obyczajach "polskiego roku".     Słowo "kolęda" posiada rodowód łaciński: u starożytnych Rzymian calendae oznaczały pierwszy dzień miesiąca, a...
odsłon: 419 | komentarzy: | czytaj...
2016-12-21 [08:39]
Boże Narodzenie zawsze było najważniejszym świętem w polski roku obrzędowym. Obchodzono je bardziej uroczyście niż w jakimkolwiek państwie europejskim.     Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym, w czasie którego utrwalano więzi z bliskimi i ojczyzną. Było także święto radości i przymierza, dzień wybaczenia i zgody, ciepła i bezpieczeństwa.     W domach chłopskich przed  wieczerzą wigilijną przynoszono do izby snop zboża i umieszczano w kącie. Zwyczaj ten...
odsłon: 485 | komentarzy: | czytaj...
2016-12-19 [09:37]
Czy aktor Krzysztof Pieczyński stanie się nową siłą KOD-u?     W ostatnich czasach „prawdziwą gwiazdą” internetu oraz stałym gościem programu, znanej powszechnie z oszczędnego gospodarowania prawdą, ob. Elizy Michalik z Superwiochy, jak określają tę stację Mazurek i Zalewski, jest aktor Krzysztof Pieczyński, „lider” Partii Laickiej, głoszący konieczność likwidacji Kościoła katolickiego. Jest rzeczą charakterystyczną, iż aktor atakuje jedynie religię katolicką, o innych wyrażając...
odsłon: 2,139 | komentarzy: 3 | czytaj...
2016-12-14 [09:14]
We wrześniu 1938 roku doszło do gwałtownego pogorszenia się stosunków sowiecko-polskich.     W dniu 23 września 1938 roku o godzinie 4.00 rano polski chargé d’affaires Tadeusz Jankowski, kierujący polską ambasadą w Moskwie pod nieobecność przebywającego na urlopie ambasadora Grzybowskiego, został wezwany do Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych. Zastępca szefa tego resortu Władimir Potiomkin odczytał mu oświadczenie rządu sowieckiego, w którym stwierdzono, że w razie podjęcia...
odsłon: 1,174 | komentarzy: | czytaj...
2016-12-12 [08:33]
W czasie konfliktu z III Rzeszą Związek Sowiecki nie udzielił żadnego wsparcia swemu czechosłowackiemu sojusznikowi.     W połowie 1938 roku „Prawda” oraz organ sowieckiego MSZ „Le Journal de Moscou”  opublikowały publiczne wystąpienie Stalina poświęcone sowieckiej polityce zagranicznej, w którym niedwuznacznie dał do zrozumienia, iż Związek Sowiecki nie porzucił myśli o przeniesieniu rewolucji na inne kraje świata.     Stalin był jednak ostrożny z natury i...
odsłon: 1,206 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-12-07 [09:12]
Na jesieni 1938 roku Słowacy wywalczyli szeroką autonomię w ramach  Czecho-Słowacji.    Przez całe niemal dwudziestolecie międzywojenne znaczna część Słowaków popierała słowacką partię ludową księdza Andreja Hlinki, solidaryzując się z jej programem autonomii terytorialnej dla Słowacji. Ruch ten nie był niebezpieczny dla spoistości państwa, dopóki opierał się w swoich dążeniach na tradycji narodowej lub szukał zbliżenia z Polską, Jednak po śmierci niechętnego Niemcom Hlinki, jego...
odsłon: 747 | komentarzy: | czytaj...
2016-12-05 [08:43]
Na jesieni 1938 roku doszło do znacznych zmian w polityce władz czechosłowackich.     Po aneksji Sudetów na jesieni 1938 roku w rękach niemieckich znalazły się bardzo ważne połączenia komunikacyjne, węzły kolejowe, drogi i szlaki, co otworzyło przed nimi wielkie tereny niecki dunajskiej. III Rzesza zyskała zdecydowaną przewagę w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo wraz z częściowym rozbiorem Czechosłowacji faktycznie przestała istnieć Mała Ententa.    Jakkolwiek...
odsłon: 901 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-11-30 [08:44]
Od 1930 roku Stanisław Kot stał się czołowym przeciwnikiem obozu rządowego w Polsce.       W drugiej połowie 1930 roku rząd rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o szkołach akademickich. Dwa lata później jej projekt został przesłany do konsultacji senatom szkół wyższych.       W listopadzie 1932 roku Senat UJ powołał specjalną komisję, w skład której weszli profesorowie: Stanisław Estreicher, Emil Godlewski, Konstanty Michalski, Władysław Natanson oraz...
odsłon: 613 | komentarzy: | czytaj...
2016-11-28 [08:37]
Po zakończeniu I wojny światowej Stanisław Kot porzucił działalność polityczną poświęcając się pracy naukowej.       Na początku 1919 roku ukazała się jego monografia o Andrzeju Fryczu-Modrzewskim, która stała się podstawą jego podania o habilitację. Jednak na posiedzeniu w listopadzie 1919 roku Rady Wydziału Filozoficznego UJ zadecydowała o przystąpieniu do realizacji jego wniosku „dopiero z chwilą gdy Wny Pan złoży wobec Dziekana Wydz. Filoz. oświadczenie tej treści, że...
odsłon: 814 | komentarzy: | czytaj...
2016-11-23 [10:37]
Z inicjatywy Herberta Hoovera odrodzona Polska otrzymała w latach 1919-1920 znaczną pomoc żywnościową i humanitarną.     Herbert Hoover zaangażował liczny sztab specjalistów do studiowania powojennej sytuacji gospodarczej w Europie.  Planując pomoc dla Europy miał na uwadze także korzyści, jakie osiągną Stany Zjednoczone przez zapewnienie szerokiego zbytu dla amerykańskiej produkcji żywności. Nie mniej ważnym celem było ograniczenie ekspansji komunizmu w Europie....
odsłon: 746 | komentarzy: | czytaj...
2016-11-21 [08:58]
Herbert Hoover stał się w czasie I wojny światowej symbolem amerykańskiej pomocy dla głodującej Europy.     Herbert Clark Hoover urodzi się w dniu 10 sierpnia 1874 roku w małym miasteczku West Branch (w stanie Iowa), zamieszkałym przez kwakrów trudniących się rolnictwem i rzemiosłem. Jego ojciec był kowalem pracującym przy budowie kolei oraz zajmował się udoskonalaniem maszyn rolniczych i sprzętów domowych. Po śmierci ojca w 1880 roku oraz matki -  nauczycielki w szkółce...
odsłon: 1,019 | komentarzy: | czytaj...
2016-11-18 [09:14]
Kilka wybranych wydarzeń, które miały miejsce w dniu 19 listopada.     W dniu 19 listopada 1765 roku w nieistniejącym dziś budynku Operalni przy ul. Królewskiej, odbyła się premiera „Natrętów” Józefa Bielawskiego. Był to pierwszy spektakl powołanego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego stałego, zawodowego i publicznego zespołu. Nosił on nazwę „Aktorowie Narodowi Jego Królewskiej Mości”. Grał on w języku polskim przede wszystkim sztuki polskich autorów. Dopiero po...
odsłon: 765 | komentarzy: | czytaj...
2016-11-16 [08:49]
W dniu 19 lutego 1918 roku na ulicach Mińska pojawiły się pierwsze, działające niezależnie od siebie, białoruskie i polskie oddziały.       Około godziny 21.00 Polacy dokonali pierwszej akcji, zdobywając skład broni przy ul. Skobielewskiej, dzięki czemu mogli uzbroić ponad 200 ochotników. Pomimo wielkiej przewagi bolszewicy stawiali niewielki opór rozbrajającym ich żołnierzom. Według Melchiora Wańkowicza miał między innymi wypadek, gdy 5 Polaków rozbroiło 150-osobowy oddział...
odsłon: 1,010 | komentarzy: | czytaj...
2016-11-14 [08:42]
W lutym 1918 roku Polacy wespół z Białorusinami opanowali Mińsk, wypierając z miasta bolszewików.     Po rewolucji październikowej 1917 roku bolszewicy powołali w Mińsku Komitet Wykonawczy Zachodniego Obwodu i Frontu z Aleksandrem Miasnikianem, ormiańskim komunistą, na czele.      Jednocześnie w mieście zaczęły formować się polskie i białoruskie organizacje polityczne i wojskowe.      W grudniu 1917 roku w Mińsku odbył się I Zjazd...
odsłon: 1,098 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-11-09 [08:38]
Rząd polski pomoc militarną dla Finlandii traktował jako element wojny z Rosją Sowiecką.     W raporcie z 7 stycznia 1940 roku polski attaché wojskowy w Helsinkach - ppłk. dypl. Władysław Łoś - pisał, że po wybuchu wojny „wiele poważnych osobistości, nie wyłączając Marszałka  Mannerheima oraz szefa Oddziału II Sztabu Generalnego, w rozmowach z Posłem RP, względnie ze mną, zaczęło lansować myśl uzyskania wojskowej pomocy dla Finlandii od Polski. Wypływało to z poczucia...
odsłon: 877 | komentarzy: | czytaj...
2016-11-07 [08:36]
Przychylny stosunek rządu gen. Sikorskiego oraz wsparcie udzielone Finlandii przez Polskę na forum Ligi Narodów wywołały w Helsinkach nadzieję na szybkie uzyskanie od Polski pomocy militarnej.     Attaché wojskowy fińskiej ambasady w Londynie - kpt. inż Lauri Vuolasvirata  w rozmowie w dniu 14 grudnia 1939 roku ze swoim polskim odpowiednikiem mjr. Januszem Ilińskim zaproponował wysłanie „do Finlandii polskich pilotów i mechaników internowanych obecnie na Łotwie i Litwie” ....
odsłon: 747 | komentarzy: | czytaj...
2016-11-03 [09:45]
Agresja sowiecka na Finlandię doprowadziła do usunięcia Związku Sowieckiego z Ligi Narodów.     W przeciwieństwie do braku reakcji na agresję sowiecką na Polskę w dniu 17 września 1939 roku, zaatakowanie Finlandii spotkało się ze zdecydowaną reakcją państw zachodnich. W Waszyngtonie agresja sowiecka na Finlandię wywołała „dużo większe oburzenie niż miało to miejsce gdy chodziło o Czechosłowację lub Polskę. Oferta bons officers, jaką zaofiarował rząd amerykański, który podobną...
odsłon: 1,352 | komentarzy: | czytaj...
2016-10-19 [07:53]
Pomimo wysiłków Skrzyńskiego Polska poniosła dotkliwą porażkę na konferencji w Locarno.       Po wstępnym zaakceptowaniu przez Francję niemieckiej propozycji dotyczącej gwarancji jej granicy z Niemcami, polski szef dyplomacji starał się uzyskać od państw zachodnich zapewnienie o uwzględnieniu w ostatecznym porozumieniu polskich interesów, zagrożonych przez niemiecki rewizjonizm.       Jednocześnie Skrzyński odrzucił – popieraną przez większość polskiej...
odsłon: 772 | komentarzy: | czytaj...
2016-10-17 [07:30]
W okresie Locarno szefem polskiej dyplomacji był hrabia Aleksander Skrzyński.      Aleksander Skrzyński urodził się w dniu 18 marca 1882 roku w bogatej, arystokratycznej rodzinie. Jego ojciec Adam zbudował w Libuszy w Gorlickim Zagłębiu Naftowym rafinerię nafty, która przynosiła znaczne dochody. Po śmierci ojca w 1905 roku, młody Aleksander przejął zarząd nad rafinerią. Mimo, iż została ona w 1918 roku sprzedana braciom Nobel, to hrabia Aleksander nadal był współwłaścicielem...
odsłon: 770 | komentarzy: | czytaj...
2016-10-13 [07:32]
W czasie pełnienia funkcji Naczelnego Wodza gen. Kazimierz Sosnkowski stanął przed zasadniczymi problemami związanymi z użyciem Polskich Sił Zbrojnych.                  Od początku zdawał sobie sprawę, że PSZ „wobec sił państw alianckich lub Rosji, nie stanowią poważnej siły materialnej, a raczej są symbolem ciągłości udziału Polski w wojnie”. Z tego też powodu udział polskich jednostek w wojnie powinien – jego zdaniem...
odsłon: 922 | komentarzy: | czytaj...
2016-10-11 [12:57]
Po agresji sowieckiej gen. Orlik-Rückemann, dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, podjął walkę z bolszewikami.                               Generał Wilhelm Orlik-Rückemann urodził się 1 sierpnia 1894 we Lwowie w spolszczonej rodzinie żydowskiej. W I Gimnazjum Realnym we Lwowie założył skautowy oddział „Zarzewia”.  Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości...
odsłon: 873 | komentarzy: | czytaj...
2016-10-10 [07:50]
Po objęciu w lipcu 1943 roku funkcji Naczelnego Wodza gen. Kazimierz Sosnkowski nie dokonał żadnej czystki w sztabie Naczelnego Wodza w Londynie.     W pierwszym swym rozkazie jako Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski oddał hołd zmarłemu poprzednikowi, podkreślając, iż „był to wybitny żołnierz, znakomity pisarz wojskowy, człowiek ogromnej pracy i wielkiego talentu, mąż stanu, który dobrze zasłużył się Ojczyźnie”. Tym samym wykazał, iż obca jest mu zajadłość polityczna – w...
odsłon: 1,015 | komentarzy: | czytaj...
2016-10-05 [07:58]
Żołnierze niemieccy, stacjonujący w krajach okupowanych, wysyłali swym rodzinom miliony paczek z wszelkimi produktami żywnościowymi i przemysłowymi, trudno dostępnymi w III Rzeszy.       Oficjalnie każdy niemiecki żołnierz mógł otrzymać od rodziny przekaz na 100 marek. Kwota ta przed świętami Bożego Narodzenia wrastała do 200 marek, „aby każdemu żołnierzowi dać przynajmniej okazję do zakupu tradycyjnych prezentów świątecznych”. Po pewnym czasie sumę tę podwyższono do 300...
odsłon: 1,911 | komentarzy: 4 | czytaj...
2016-10-03 [07:51]
III Rzesza finansowała swoje wydatki wojenne eksploatując ekonomicznie podbite kraje.     Po wybuchu wojny zdecydowanie wzrosły pensje niemieckich robotników. Po części wzrost ten wynikał ze znacznej liczby nadgodzin oraz pracy na dodatkowe zmiany. Równocześnie z powodu wzrostu produkcji na cele wojskowe zmniejszyła się podaż artykułów na potrzeby cywilne. W konsekwencji tego doszło do pogłębienia nierównowagi rynkowej w Niemczech.     Rozwiązanie tego problemu...
odsłon: 1,711 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-09-28 [08:00]
Podczas agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku żołnierze sowieccy na masową skalę kradli mienie polskie.     Armia Czerwona wtargnęła w dniu 17 września 1939 roku na terytorium Rzeczypospolitej nie mając – delikatnie mówiąc - wystarczających zapasów żywności dla żołnierzy oraz materiałów pędnych dla pojazdów mechanicznych. Od pierwszego dnia agresji te niedobory uzupełniano na drodze rabunku i rekwizycji. Rekwizycje te wywołały szczególne niezadowolenie wśród ludności...
odsłon: 1,688 | komentarzy: | czytaj...
2016-09-26 [07:35]
Podczas agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku Sowieci zamordowali setki żołnierzy polskich.     W propagandzie sowieckiej agresja Armii Czerwonej na Polskę uzasadniania była koniecznością „wyzwolenia spod ucisku pańskiego robotników i chłopów Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy”.     Po pobiciu „pańskiej” Polski zamierzano przyłączyć „wyzwolone” ziemie do Związku Sowieckiego. W celu usprawnienia i przyspieszenia tego procesu zakładano eliminację polskiej...
odsłon: 1,837 | komentarzy: | czytaj...
2016-09-21 [07:48]
Ugrupowanie gen. Rückemanna walczyło z Sowietami aż do 1 października 1939 roku.     Po koncentracji swego ugrupowania, liczącego ponad 7000 żołnierzy, gen. Rückemanna w dniu 22 września 1939 roku odwiedził znajdującego się w pobliskim Kamieniu Koszyrskim gen. Franciszka Kleeberga, prosząc go o przełożenie o odłożenie wymarszu, z powodu oczekiwania na grupę KOP Małyńsk. Dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” oświadczył, iż nie może dalej czekać postanowił  ruszyć...
odsłon: 1,102 | komentarzy: | czytaj...
2016-09-14 [07:45]
W dniu 22 września 1939 Sowieci wkroczyli do Lwowa.     Wobec agresji sowieckiej gen. Langner rozważał wycofanie całej załogi miasta w nocy 18 września do Bóbrki i dalej na południe w kierunku granicy z Węgrami. Jednak po otrzymaniu od gen. Sosnkowskiego wiadomości radiowej o przedzieraniu się jego sił do miasta gen. Langner podjął decyzję o kontynuowaniu obrony Lwowa.     Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski przyspieszyło nieunikniony bieg wydarzeń. Pierwszy po...
odsłon: 844 | komentarzy: | czytaj...
2016-09-12 [07:44]
W planie operacyjnym „Zachód” nie przewidywano obrony Lwowa, a stacjonujące tam jednostki wojskowe miały zostać skierowane na zachód.    Od 1 września 1939 roku  miasto było bombardowane przez Luftwaffe, co spowodowało znaczne zniszczenia, w tym budynku Dworca Głównego.     W obliczu zagrożenia ze strony zbliżających się Niemców, dowódca OK nr VI we Lwowie, gen. Władysław Langner rozpoczął w dniu 10 września 1939 roku przygotowania do obrony miasta.   ...
odsłon: 1,397 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-09-07 [07:49]
Ewentualna ofensywa francuska w 1939 roku zakończyłaby się porażką armii francuskiej.     Zgodnie z zawartą w maju 1939 roku umową, armia francuska powinna rozpocząć ofensywę na zachodzie w dwa tygodnie po rozpoczęciu mobilizacji. Francuzi mieli uderzyć przy użyciu dwóch trzecich wojsk skoncentrowanych na granicy z Niemcami. W rachubę wchodziło więc 35-40 dywizji oraz około 1000 czołgów, 4000 dział oraz 600 samolotów.     W tym samym czasie Niemcy skoncentrowali na...
odsłon: 1,083 | komentarzy: | czytaj...
2016-09-05 [07:40]
Rozpoczęcie przez Francję we wrześniu 1939 roku ofensywy na zachodzie zmusiłoby Niemcy do wycofania z Polski zdecydowanej większości lotnictwa oraz jednostek pancernych i zmotoryzowanych.     Zgodnie z polsko-francuską umową paryską podpisaną w dniu 19 maja 1939 roku przez gen. Gamelin’a oraz gen. Tadeusza Kasprzyckiego Francja zobowiązała się do uderzenia na Niemcy siłami stanowiącymi 40% jej armii w 15 dniu wojny.     Odpowiedni artykuł umowy brzmiał następująco...
odsłon: 1,464 | komentarzy: | czytaj...
2016-08-31 [08:00]
Polskie audycje w Radio Madryt nadawane były do końca 1975 roku.       Przez pewien czas wpływ na kształt audycji miał rząd emigracyjny w Londynie. Na polecenie rządu  Józef Potocki złożył dyrektorowi Radio Nacional de Espana memorandum, w którym postulował, aby poselstwo polskie brało czynny udział w zestawianiu i doborze informacji do dziennika informacyjnego, przygotowywaniu układu i doborze codziennych komentarzy i pogadanek. Licząc się także z działaniem nasłuchu...
odsłon: 583 | komentarzy: | czytaj...
2016-08-29 [07:29]
W styczniu 1949 roku Radio Madryt rozpoczęło nadawanie polskich audycji.      Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej Józef Łobodowski przedstawił rządowi RP w Londynie projekt utworzenia w Madrycie polskiego ośrodka politycznego i propagandowo-kulturalnego.       Jakkolwiek Hiszpania nie uznała rządu gen. Sikorskiego, to nie zlikwidowała polskiej placówki w Madrycie. Dopiero w styczniu 1942 roku pod naciskiem III Rzeszy rząd hiszpański w styczniu 1942 roku...
odsłon: 879 | komentarzy: | czytaj...
2016-08-24 [07:41]
Od połowy 1915 roku Stanisław Kot stał się zdecydowanym przeciwnikiem polityki Józefa Piłsudskiego.    Konflikt pomiędzy Piłsudskim a Sikorskim bardzo szybko znalazł swoje odbicie na łamach prasy wydawanej przez Biuro Prasowe. Z pierwszych stron „Wiadomości Polskich” znikło nazwisko Piłsudskiego, wymieniane odtąd jedynie w neutralnym kontekście. W październiku 1915 roku bliska współpracowniczka Kota Iza Moszczeńska opublikowała artykuł, w którym poddała ostrej krytyce metody działania...
odsłon: 617 | komentarzy: | czytaj...
2016-08-22 [07:49]
Początkowo Stanisław Kot był zwolennikiem Józefa Piłsudskiego.     Stanisław Kot urodził się w dniu 22 października 1885 roku we wsi Ruda koło Sędziszowa. Po ukończeniu szkoły powszechnej został przyjęty do Gimnazjum w Rzeszowie, gdzie związał się z socjalistyczną organizacją młodzieżową „Płomień”.     Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości zapisał się na polonistykę na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie kontynuował swoją działalność w „Płomieniu”, wchodząc do władz...
odsłon: 832 | komentarzy: | czytaj...
2016-08-18 [07:40]
W lipcu 1920 roku mjr Charles de Gaulle trafił na front, walcząc z bolszewikami u boku swych polskich kolegów.     W dniu 15 lipca 1920 roku rząd francuski zniósł ww. zakaz i upoważnił swoich oficerów, przebywających w Polsce do wzięcia bezpośredniego udziału w walkach. Awansowany w między czasie mjr de Gaulle został przydzielony jako doradca do sztabu armii dowodzonej przez gen. Rydza-Śmigłego.     Wraz z gen. Bernard pojechał samochodem do Chełma „polskimi...
odsłon: 1,302 | komentarzy: | czytaj...
2016-08-16 [08:00]
Na wiosnę 1919 roku kpt. Charles de Gaulle przybył do Polski.    Charles de Gaulle, urodzony 22 listopada 1890 roku w Lille, po ukończeniu jezuickiego Kolegium Niepokalanego Poczęcia Paryżu, wstąpił w 1909 roku do akademii wojskowej Saint-Cyr.      Akademię ukończył w 1912 roku i jako młody podporucznik został przydzielony do 33 pułku piechoty, gdzie po raz pierwszy zetknął się z Philippe Petain, ówczesnym 56-letnim pułkownikiem.       Po wybuchu...
odsłon: 1,238 | komentarzy: | czytaj...
2016-08-10 [07:49]
Po wojnie Jan Rzepecki podjął współpracę z komunistami, zdradzając swych podkomendnych.     Po kapitulacji powstania przebywał w oflagach Lamsdorf i Woldenberg. Po uwolnieniu wrócił w marcu 1945 roku do kraju i został zastępcą gen. Okulickiego jako szefa organizacji „NIE”, a po jego aresztowaniu przez Sowietów został p.o. komendanta „NIE”. Następnie zaś stanął na czele Delegatury Sił Zbrojnych. Po jej rozwiązaniu w sierpniu 1945 roku został prezesem Głównego Komitetu Wykonawczego...
odsłon: 1,040 | komentarzy: | czytaj...
2016-08-08 [07:51]
Pułkownik Jan Rzepecki był zdecydowanym zwolennikiem wybuchu powstania warszawskiego.      Pułkownik Rzepecki popierał szybkie rozpoczęcie powstania, w znacznym stopniu ze względu na to, że jego zdaniem wzmocniłoby to pozycję Mikołajczyka w negocjacjach ze Stalinem w Moskwie.       Podczas narady członków Komendy Głównej AK w dniu 21 lipca 1944 roku wskazał na okno i poprosił kolegów, by wyjrzeli na puste ulice. Niemcy odeszli, nie było uzbrojonych patroli. „...
odsłon: 1,121 | komentarzy: | czytaj...
2016-08-03 [07:54]
Pułkownik Jan Rzepecki był zdecydowanym przeciwnikiem obozu narodowego, szczególnie polityków związanych z ONR.      Z racji stanowiska szefa BIP wszedł do Rady Propagandowej, złożonej z przedstawicieli AK i Delegatury Rządu RP na Kraj. To sprawiło, iż nawiązał bliskie kontakty ze sferami politycznymi, szczególnie z ludowcami, w mniejszym stopniu z socjalistami. Te związki okazały się tym silnie, iż już wcześniej ujawnił duże zacięcie i ambicje polityczne. Był zdecydowanym...
odsłon: 745 | komentarzy: | czytaj...
2016-08-01 [07:39]
W listopadzie 1940 roku Jan Rzepecki został szefem Biura Informacji i Propagandy KG ZWZ.      Jan Rzepecki urodził się w dniu 29 września 1899 roku w Warszawie, jako syn Kazimierza, dziennikarza, i Izabeli Moszczeńskiej, znanej pisarki i działaczki społeczno-oświatowej. Uczył się w Gimnazjum im. A. Kreczmara w Warszawie, równocześnie od 1912 roku został członkiem tajnego skautingu, a od maja 1914 roku należał do Związku Strzeleckiego. Od sierpnia 1914 roku walczył w 1 pułku...
odsłon: 1,599 | komentarzy: | czytaj...
2016-07-27 [08:00]
Przez znaczną część II wojny światowej gen. Patton ostro rywalizował z brytyjskim generałem, a potem marszałkiem Montgomery’m.     Bernard Law Montgomery, syn biskupa z misji anglikańskiej, był bardzo metodycznych generałem, który nigdy nie pozwolił sobie na „odrobinę szaleństwa” – podjęcie działań bez metodycznych, czasochłonnych przygotowań sztabowych i logistycznych. Generał nie pił, nie palił, a nawet nie grywał w pokera. Był introwertykiem, który prowadził samotne życie w...
odsłon: 1,834 | komentarzy: 4 | czytaj...
2016-07-25 [07:51]
Wiliam Averell Harriman wspierał Rooseveltowską politykę ustępstw wobec Związku Sowieckiego.     Harriman urodził się w bardzo bogatej rodzinie przedsiębiorców. Należąc do rodziny typowo republikańskiej przeszedł w późnych latach 20. do demokratów, identyfikując się później z rooseveltowskim programem New Deal.      Zażyłe stosunki Harrimana z Rooseveltem sprawiły, iż został wkrótce po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej specjalnym amerykańskim wysłannikiem do...
odsłon: 1,404 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-07-20 [08:05]
Bitwa pod Kostiuchnówką wpłynęła pośrednio na decyzję Berlina i Wiednia o utworzeniu Królestwa Polskiego.     W dziesięć dni po bitwie gen. Erich Ludendorff napisał: „Wzrok  mój znów zwraca się na Polskę. Polak to dobry żołnierz (...). Trzeba zrobić Wielkie  Księstwo Polskie z Warszawą i Lublinem,  a następnie armię polską pod niemieckim  dowództwem”.       Bitwa pod Kostiuchnówką była największą i najkrwawszą bitwą stoczoną przez Legiony....
odsłon: 878 | komentarzy: | czytaj...
2016-07-18 [07:36]
W dniach 4-6 lipca 1916 roku miała miejsce pod Kostiuchnówką największa bitwa, w której uczestniczyli żołnierze Legionów Polskich.       W trakcie kwietniowej narady w Mohylewie z udziałem szefa sztabu wodza naczelnego wojsk rosyjskich gen. Aleksiejewa podjęto decyzję o przeprowadzeniu ofensywy na froncie zachodnim. O przyjęciu wariantu ofensywnego zadecydowało poparcie udzielone przez gen. Brusiłowa, ówczesnego dowódcę Frontu Południowo-Zachodniego. Został on także...
odsłon: 1,203 | komentarzy: | czytaj...
2016-07-13 [08:34]
Po ponad trzech latach walki generał de Gaulle powrócił do Paryża w glorii ogólnonarodowego bohatera.     W dniu 24 września 1941 roku de Gaulle powołał dekretem Komitet Narodowy, który miał strukturę zbliżoną do rządu i faktycznie spełniał jego rolę.      Wzrost niezależności de Gaulle’a wywoływał kontrowersje w relacjach z Churchillem, któremu trudno było zaakceptować coraz szersze pole manewru przywódcy Wolnych Francuzów. Pojawiały się kwestie, w których...
odsłon: 930 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-07-11 [08:29]
Pomimo klęski Francji w 1940 roku generał de Gaulle postawił sobie za cel odbudowę wielkiej Francji.     Po przejęciu władzy przez Petaina i zapowiedzi podpisania kapitulacji z Niemcami, generał de Gaulle w dniu 18 czerwca 1940 roku wygłosił na falach BBC przemówienie w którym zapowiedział kontynuowanie walki z Niemcami.      Podpisanie przez Petaina kapitulacji i wycofanie się Francji przekreślało wedle de Gaulle’a legalizm nowego Państwa Francuskiego. W...
odsłon: 828 | komentarzy: | czytaj...
2016-06-22 [07:38]
Od 1942 roku Francuzi, opozycyjnie nastawieni do rządu w Vichy, jednoznacznie opowiadali się za sojuszem z Moskwą.      Niezależnie od postanowień konferencji w Teheranie, we francuskiej prasie konspiracyjnej uważano, iż nadal możliwe jest zachowanie niezależności Europy Środkowej pod warunkiem cesji terytorialnych na rzecz Związku Sowieckiego. „Trwałe uregulowanie problemów w Europie wschodniej – napisano w Cahiers de Defense de la France” na wiosnę 1944 roku – byłoby...
odsłon: 889 | komentarzy: | czytaj...
2016-06-20 [07:31]
Do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej francuska prasa konspiracyjna wrogo odnosiła się do Moskwy i komunistów.     Klęska Francji w 1940 roku wywołała gwałtowną dyskusję w początkowo nielicznej francuskiej prasie konspiracyjnej. Ostrej krytyce poddane zostały wszystkie partie polityczne, których „przestarzałe formy zbankrutowały; od skrajnej lewicy do skrajnej lewicy żadna z tych partii nie potrafiła zapewnić Francji jedności, żywotności i ideału, które tak bardzo jej brakowały w...
odsłon: 1,626 | komentarzy: 2 | czytaj...
2016-06-15 [07:34]
Bitwa o Verdun oraz bitwa nad Sommą kosztowała strony konfliktu setki tysiące zabitych.     W kolejnych miesiącach walki pod Verdun nadal były niezwykle zaciekłe. Była to typowa wojna na wyczerpanie sił przeciwnika. I tak w dniu 22 maja Francuzi odzyskali fort Douaumont, aby go stracić dwa dni później. Na wielu odcinkach frontu Niemcy w ciągu dwumiesięcznych walk przesunęli się o kilkaset metrów.     Na przełomie czerwca i lipca Niemcy podjęli ostatnie ataki....
odsłon: 917 | komentarzy: 3 | czytaj...
2016-06-13 [07:43]
W lutym 1916 rozpoczęła się pod Verdun jedna z najbardziej krwawych bitew wszech czasów.     Po zatrzymaniu podczas bitwy nad Marną niemieckiej ofensywy, głównodowodzący armii francuskiej gen. Joffre próbował doprowadzić w 1915 roku do przerwania, przy wsparciu Anglików, niemieckiej linii obrony przy zastosowaniu ataków frontalnych.    Joffre – jak większość francuskich generałów – był przeświadczony, że wroga należy pokonać tam, gdzie jest najsilniejszy, na...
odsłon: 1,026 | komentarzy: | czytaj...
2016-06-08 [06:28]
W końcu 1940 roku utworzono Akcję Kontynentalną.    Po upadku Francji w 1940 roku powstał projekt wykorzystania Polaków, przebywających w Europie do działalności konspiracyjnej. Autorem tego projektu był Jan Librach, były pierwszy sekretarz ambasady RP w Paryżu.    W grudniu 1940 roku gen. Sikorski poinformował Brytyjczyków o powyższym projekcie, zyskując ich wsparcie materialne i logistyczne. W rezultacie utworzono przy polskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych specjalną...
odsłon: 1,075 | komentarzy: | czytaj...
2016-06-06 [07:26]
W 1941 roku polscy oficerowie zorganizowali ucieczkę byłego rumuńskiego króla Karola II z Hiszpanii.     Po przewrocie generała Antonescu i abdykacji we wrześniu 1940 roku na rzecz księcia Michała, król Karol II wraz z nieodłączną panią Magdą Lupescu i szambelanem dworu płk. Urdareanu, musiał opuścić kraj. Członkowie Żelaznej Gwardii próbowali dokonać zamachu na pociąg, którym jechał były rumuński monarcha, jednak dzięki przytomności umysłu maszynisty udało się przekroczyć...
odsłon: 1,722 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-06-01 [06:16]
Erich von Manstein zdobył w czerwcu 1942 roku Krym.      Manstein był świadomy, iż przed kolejnym atakiem na Sewastopol musiał zniszczyć sowieckie ugrupowanie na Półwyspie Kerczeńskim, stanowiące poważne zagrożenie dla jego armii. Zgrupowanie sowieckie w rejonie Kerczu liczyło ok. 17 dywizji, podczas gdy Manstein dysponował zaledwie siedmioma dywizjami piechoty. Zmuszony został do ściągnięcia z frontu sewastopolskiego kilku oddziałów, pozostawiając tam tylko nieliczne...
odsłon: 1,187 | komentarzy: | czytaj...
2016-05-30 [06:19]
W połowie września 1941 roku generał Erich von Manstein został dowódcą niemieckiej 11 armii, której zadaniem było zdobycie Krymu.      Przed Mansteinem, autorem spektakularnego planu ataku na Francję w 1940 roku, Hitler postawił bardzo trudne zadanie. 11 armia miała uderzyć na wschód w stronę Rostowa nad Donem i jednocześnie dokonać zwrotu na południe w celu zajęcia Krymu, będącego ważną bazą sowieckiego lotnictwa i marynarki wojennej.     Osobliwy kształt...
odsłon: 1,585 | komentarzy: | czytaj...
2016-05-25 [06:16]
Wielka Brytania ze znacznym sceptycyzmem podchodziła do sprawy polskiej w czasie I wojny światowej.     Pierwszy lord Admiracji Balfour na początku 1916 roku dowodził, iż ewentualne powstanie Polski jako państwa buforowego pomiędzy Rosją a Niemcami doprowadziłoby do rozbicia sojuszu francusko-rosyjskiego i w znacznym stopniu wzmocniłoby pozycję Niemiec w Europie Środkowej.   W przesłanym pół roku później premierowi memoriale „The Peace Settlement in Europe” potwierdzając...
odsłon: 1,441 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-05-18 [06:04]
Jednym z zamordowanych w Charkowie polskich oficerów był Julian Gruner wybitny lekarz oraz sportowiec II RP.    Julian Gruner urodził 13 października 1898 roku w Wisztyńcu w powiecie wołkowyskim, jako syn Lucjana i Stefanii z Nowickich. Grunerowie przybyli na tereny w XVIII wieku z Niemiec. Wywodzili się z rodziny szlacheckiej o długoletniej tradycji. Johan Kacper de Gruner, który jako pierwszy przybył na ziemie Rzeczypospolitej ożenił się z Polką. Jego synowie postąpili tak samo,...
odsłon: 958 | komentarzy: | czytaj...
2016-05-11 [07:56]
W maju 1926 roku Józef Piłsudski dokonał zamachu, w wyniku którego przejął władzę w Polsce.     W licznych wywiadach w 1926 roku Piłsudski, który w trakcie blisko trzyletniego odosobnienia w Sulejówku zyskał olbrzymi kapitał polityczny i społeczny przekonywał, iż losy Polski są zagrożone, co stwarzało uzasadnienie dla podjęcia decyzji sprzecznych z prawem. Jeśli najwyższym dobrem jest interes Rzeczypospolitej, to wszelkie działania mające na celu uchronienie Polski przed upadkiem...
odsłon: 706 | komentarzy: | czytaj...
2016-05-09 [07:26]
Na jesieni 1925 roku stało się jasne, iż państwo polskie przeżywa kryzys i niezbędna jest daleko idąca jego sanacja.    W październiku 1925 na konferencji w Locarno, polska dyplomacja poniosła dotkliwą porażkę stawiającą pod znakiem zapytania największe dotąd powojenne osiągnięcie polityki zagranicznej – uważany za fundament bezpieczeństwa państwa i jego granic polityczno-wojskowy sojusz z Francją z lutego 1921 roku. To wydarzenie, a nie siódma rocznica powrotu Komendanta z Magdeburga...
odsłon: 994 | komentarzy: | czytaj...
2016-05-04 [07:41]
Wbrew „ustaleniom” historiografii peerelowskiej Józef Piłsudski nie lekceważył sprawy śląskiej i wspierał walkę Ślązaków o przyłączenie ich kraju rodzinnego do Polski.     Już w marcu 1919 roku w trakcie spotkania z polskimi działaczami ze Śląska złożył zapewnienie, iż gdy wybuchnie powstanie da „4 tysiące, co ma najlepszego”. Jednocześnie będąc świadomy szczupłości swych sił i środków oraz konieczności liczenia się ze zdaniem Ententy, zachęcał Ślązaków do założenia u siebie...
odsłon: 1,260 | komentarzy: | czytaj...
2016-04-27 [07:53]
W 1962 roku sąd wojskowy skazał Jerzego Bryna za zdradę PRL na karę śmierci, zamienioną potem na karę dożywotniego więzienia.     Od pierwszego przesłuchania Jerzy Bryn dokładnie powtarza wersję, którą przedstawił w Tokio. Jednocześnie domaga się wyrwania żony i dzieci z rąk Amerykanów.      Na żądanie MSW kierownictwo Air France, której liniami Bryn wyleciał z Tokio 1958 roku, przesłało listę pasażerów, na której widniało nazwisko b. pierwszego sekretarza...
odsłon: 1,449 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-04-25 [07:48]
W 1958 roku wysoki pracownik ambasady PRL w Tokio Jerzy Bryn  „wybrał wolność”.     Jerzy Bryn urodził się jako Izrael Alter Bryn w 1916 roku Warszawie w rodzinie drobnego rzemieślnika. W połowie lat 30. wyjechał  do Palestyny, gdzie związał się miejscową partią komunistyczną.     Jako  Hans Braun wziął udział w wojnie domowej w Hiszpanii, będąc oficerem politycznym w 2 batalionie niemiecko-austriackiej XI Brygady Międzynarodowej im. Ernsta Thalmanna...
odsłon: 1,900 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-04-20 [07:40]
Przez kilka miesięcy 1966 roku Polska Ludowa stała się widownią konkurencyjnych obchodów kościelnych i państwowo-komunistycznych.     Wysiłek aparatu państwowego koncentrował się nie tylko na organizacji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, ale równocześnie na działaniach mających na celu utrudnienie przebiegu uroczystości kościelnych.      W dniu 15 kwietnia w Gnieźnie w trakcie nabożeństwa odprawianego przez abp. Karola Wojtyłę rozległy się strzały...
odsłon: 685 | komentarzy: | czytaj...
2016-04-18 [07:52]
Sprawę orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich władze komunistyczne wykorzystały dla utrudnienia Kościołowi obchodów Millenium Chrztu Polski.       Po orędziu biskupów w prasie peerelowskiej polscy hierarchowie przedstawiani byli niemalże jako rzecznicy „niemieckiego i amerykańskiego imperializmu”.   Kazimierz Rusinek posunął się do stwierdzenia, że przed wojną ksiądz Wyszyński w redagowanym przez siebie „Ateneum kapłańskim” pochwalił walkę Hitlera z...
odsłon: 943 | komentarzy: | czytaj...
2016-04-13 [07:58]
Przez wiele lat bezpieka próbował skłonić Tadeusza Chciuka do podjęcia współpracy agenturalnej.     Po utworzeniu Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa Jan Nowak-Jeziorański za zgodą Amerykanów zatrudnił Tadeusza Chciuka, który wraz z rodziną przeniósł się do Monachium.     W Monachium „Celt” jako Michał Lasota prowadził audycję „Droga przez wieś” oraz wygłaszał komentarze na tematy polityczne. W późniejszym okresie prowadził audycję „Ważne sprawy rodziny Kubiczów”,...
odsłon: 1,001 | komentarzy: | czytaj...
2016-04-11 [07:39]
W areszcie w 1946 roku Tadeusz Chciuk podpisał zobowiązanie do współpracy z bezpieką.     Tadeusz Chciuk, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu  Jana Kazimierza we Lwowie oraz podharcmistrz ZHP,  po przegranej wojnie 1939 roku wstąpił do ZWZ i został kurierem utrzymującym łączność pomiędzy krajem a Francją. Po jednej z wypraw zostaje we Francji i rozpoczyna służbę w 3 Dywizji Piechoty. Po klęsce Francji udaje mu się przedostać do Wielkiej Brytanii, gdzie wkrótce zostaje...
odsłon: 1,834 | komentarzy: | czytaj...
2016-04-08 [08:20]
W dniu wczorajszym, 7 kwietnia 2016 roku na zaproszenie Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego UW Bronisław Komorowski wygłosił wykład pt. „Dziedzictwo Tadeusza Mazowieckiego. Zaufanie i lojalność w polityce.”             Twórcy Katedry za główne cele postawili sobie „rozwijanie wśród studentów Uniwersytetu postaw obywatelskich, umiejętności obywatelskiej debaty i zespołowego, kreatywnego działania oraz wypełnienia zadań w obszarze służby...
odsłon: 3,083 | komentarzy: 2 | czytaj...
2016-04-06 [07:41]
Rząd RP na Uchodźstwie przez kilka miesięcy utrzymał stosunki dyplomatyczne z rządem francuskim w Vichy.     Po kapitulacji Francji, personel polskiej ambasady z jej kierownikiem Feliksem Frankowskim udał się do Madrytu.     Władze hiszpańskie nie zgodziły się na pobyt całego personelu b. polskiej ambasady w Paryżu, tolerując jednak obecność Feliksa Frankowskiego. Pozostali Polacy zmuszeni zostali wyjechać do Lizbony. Polski poseł utrzymywał bliskie relacje z...
odsłon: 1,219 | komentarzy: | czytaj...
2016-04-04 [07:40]
Po ucieczce Józefa Światło władze komunistyczne represjom poddały całą jego rodzinę.     Po ogłoszeniu przez władze amerykańskie w końcu września 1954 roku ucieczki Józefa Światły, w komunistycznej prasie zamieszczono komunikat, w którym podkreślono, iż „do aparatu bezpieczeństwa zdołał się zakraść prowokator i agent wywiadów imperialistycznych niejaki Józef  Światło. Światło przedostał się do aparatu bezpieczeństwa, skrzętnie maskując się i fałszując dane dotyczące jego...
odsłon: 2,207 | komentarzy: | czytaj...
2016-03-30 [07:58]
Jednym z najbardziej znanych oddziałów partyzanckich na Kielecczyźnie był oddział „Wybranieccy” dowodzony przez Mariana Sołtysiaka i Henryka Pawelca.     Po przegranej wojnie z Niemcami Henryk Pawelec, b. żołnierz 38 pułku strzelców lwowskich Armii „Karpaty”, wraca do Kielce i wkrótce przystępuje do konspiracji wojskowej. Z Marianem Sołtysiakiem „Barabaszem” organizuje oddział partyzancki, który działa w okolicach Kielc i Jędrzejowa, likwidując wielu agentów oraz konfidentów...
odsłon: 1,457 | komentarzy: | czytaj...
2016-03-24 [08:57]
Zbigniew Herbert – Męczeństwo Pana Naszego malowane przez Anonima z kręgu mistrzów nadreńskich.   Gęby mają szpetne, a ręce sprawne, przywykłe do młota i gwoździa, żelaza i drzewa. Właśnie przybijają Jezusa Chrystusa Pana Naszego do krzyża. Roboty huk, spieszyć się trzeba, żeby na południe wszystko było gotowe. Rycerze na koniach – dekoracje dramatu. Twarze obojętne. Długie lance imitują drzewa bez gałęzi na tym wzgórzu bez drzew. Dobrzy rzemieślnicy przybijają – jak się rzekło – Pana...
odsłon: 908 | komentarzy: | czytaj...
2016-03-21 [08:47]
W marcu 1938 roku Polska zmusiła Litwę do nawiązania normalnych stosunków dyplomatycznych.      Po powrocie Becka z Włoch, doszło w dniu 16 marca 1938 roku do spotkania na Zamku Królewskim, w którym wzięli udział: Beck, prezydent Mościcki oraz marszałek Rydz-Śmigły. Po nim rozpoczęło się rozszerzone posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta.      Przed spotkaniem Beck uzyskał informacje, iż Związek Sowiecki „nie będzie ryzykował z powodu...
odsłon: 1,176 | komentarzy: | czytaj...
2016-03-14 [08:46]
W marcu 1938 doszło do incydentu na granicy polsko-litewskiej, w wyniku którego zginął polski żołnierz.     Spór o Wilno sprawił, iż Polska i Litwa nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych. Na początku 1938 roku stosunki polsko-litewskie nadal były napięte. O ile Warszawa skłaniała się do szukania drogi do porozumienia, to Kowno nadal było niechętne uregulowaniu stosunków z Polską.  Spora część polityków litewskich była przekonana, iż z braku stosunków z Warszawą Litwa...
odsłon: 2,041 | komentarzy: 3 | czytaj...
2016-03-09 [08:58]
Wkrótce po nominacji gen. Sosnkowskiego na Naczelnego Wodza, Mikołajczyk podjął próbę ograniczenia jego kompetencji.     Nie zważając na interes Polski Mikołajczyk i Popiel próbowali doprowadzić do swoistego zamachu stanu i pozbawić prezydenta jego konstytucyjnych uprawnień. Wspomniana umowa paryska nie pozbawiała bowiem prezydenta wyłącznej prerogatywy mianowania Naczelnego Wodza.       O swojej demonstracyjnej dymisji Mikołajczyk poinformował Radę...
odsłon: 1,022 | komentarzy: | czytaj...
2016-03-07 [08:51]
Na początku lipca 1943 roku gen. Kazimierz Sosnkowski został Naczelnym Wodzem.     Po śmierci gen. Sikorskiego, najstarszy stopniem oficer w Wojsku Polskim gen. Kazimierz Sosnkowski wydawał się jedynym kandydatem na stanowisko Naczelnego Wodza. Wicepremier Stanisław Mikołajczyk, obsesyjnie nienawidzący piłsudczyków, podjął próbę storpedowania tej kandydatury.     W dniu 5 lipca 1943 roku prezydent Władysław Raczkiewicz w czasie rozmowy z Mikołajczykiem stwierdził,...
odsłon: 1,796 | komentarzy: | czytaj...
2016-03-02 [08:35]
Pozostawiona przez Mikołajczyka Maria Hulewicz ponad 6 lat spędziła w komunistycznych aresztach i więzieniach.     Maria Hulewiczowa poddana została bardzo ciężkiemu śledztwu, wzywana codziennie, nierzadko w nocy, na przesłuchania, starała się nie ujawnić tajemnic b. premiera ubeckim śledczym. Przez pierwsze tygodnie trzymano ją w izolatce „w kapiącej wilgocią celi nie ogrzewanej zimą”, a klawisze szydzili z niej, że „opuści tę celę, ale z gruźlicą”. Ciągłe przebywanie w zimnej,...
odsłon: 2,459 | komentarzy: 2 | czytaj...
2016-02-29 [09:35]
Uciekając z Polski w 1947 roku Mikołajczyk nie zadbał o los swojej sekretarki i kochanki Marii Hulewiczowej.     Maria Hulewiczowa, urodzona w 1913 roku, związana z ruchem ludowym od 1937 roku, żona Jana Hulewicza (rozwiodła się z nim w czerwcu 1947 roku), poszukiwana przez Niemców przedostała się w 1942 roku na Węgry. Następnie pełniła służbę kurierską, za którą została awansowana do stopnia porucznika i odznaczona Krzyżem Walecznych. Jednocześnie opiekowała się synem Stanisława...
odsłon: 2,623 | komentarzy: | czytaj...
2016-02-24 [08:44]
Ambasador rządu warszawskiego w Rzymie Stanisław Kot na każdym kroku przeciwstawiał się polityce gen. Andersa.      Kot nie zdołał zyskać wsparcia rządu włoskiego, który nie zamierzał zmieniać swojego stosunku do II Korpusu. „Ciągłe nadawanie Andersowi – żalił się ambasador – obywatelstw honorowych przez miasta włoskie, asysta organów rządowych przy każdym jego wystąpieniu, dowodzi tendencji Rządu”.      Dodatkowo rząd włoski wspierał wstępowanie...
odsłon: 1,334 | komentarzy: | czytaj...
2016-02-22 [08:42]
Stanisław Kot, b. ambasador RP w Moskwie, minister w rządzie gen. Sikorskiego, a potem Stanisława Mikołajczyka był zdecydowanym zwolennikiem porozumienia z Moskwą.     Po ustaleniu  przez członków Wielkiej Trójki w Jałcie wschodniej granicy Polski wzdłuż linii Curzona oraz decyzji o utworzeniu nowego polskiego rządu przez reorganizację komunistycznego Rządu Tymczasowego, Kot w wywiadzie dla dziennika „Observer” w dniu 18 lutego 1945 roku podkreślił, iż „decyzje krymskie...
odsłon: 1,505 | komentarzy: | czytaj...
2016-02-17 [08:23]
Ucieczka prof. Korowicza, czwartego uciekiniera z PRL w ostatnim półroczu 1954 roku, była dotkliwym ciosem dla dyplomacji warszawskiej.     Wkrótce po wybraniu wolności prof. Korowicz skontaktował się ze Stefanem Korbońskim, znanym działaczem ludowym, który uciekł z rządzonej przez komunistów Polski na jesieni 1947 roku. W dniu 16 września 1954 roku Stefan Korboński, jeden z współorganizatorów Komitetu Wolnej Europy, w nowojorskiej siedzibie organizacji zaprezentował „szczupłego...
odsłon: 1,324 | komentarzy: | czytaj...
2016-02-15 [08:28]
Na początku września 1953 roku ekspert ONZ prof. UJ Marek Korowicz wybrał wolność, „zdradzając swoją ludową ojczyznę”.     Marek Korowicz urodzony w 1903 roku był profesorem prawa międzynarodowego i znanym przedwojennym propagatorem taternictwa, sekretarzem Sekcji Taternickiej krakowskiego AZS. Po przegranej wojnie 1939 roku przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego.     Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do kraju i po uzyskaniu w 1947 roku...
odsłon: 1,985 | komentarzy: | czytaj...
2016-02-10 [08:51]
Najważniejszą rolę w nadaniu Wojsku Polskiemu „ludowego” charakteru odegrały Informacja Wojskowa, sądy wojskowe oraz prokuratura wojskowa.      W dniu 10 września 1944 roku komunistyczne władze utworzyły Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa WP, którego struktura opierała się na sowieckich wzorcach – kontrwywiadu wojskowego „SMIERSZ”.     Pierwszym szefem Informacji został sowiecki oficer płk Piotr Kożuszko, współpracownik gen. NKWD Gieorgija Żukowa, łącznika...
odsłon: 1,238 | komentarzy: | czytaj...
2016-02-08 [08:47]
Od początku swej władzy komuniści dążyli do całkowitego zdyskredytowania tradycji przedwojennego Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej.     W deklaracji programowej „O co walczymy” z listopada 1943 roku Polska Partia Robotnicza zapowiadała bezwzględną walkę z Polskim Państwem Podziemnych i Armią Krajową, która „według sanacji – napisano – ma być tą siłą, która złamie wszystkie próby ujęcia władzy przez masy ludowe. Polityczną strawą codzienną, którą dzisiaj karmi się Armię Krajową...
odsłon: 1,423 | komentarzy: | czytaj...
2016-02-03 [09:03]
Po ucieczce Stefana Korbońskiego władze komunistyczne aresztowały, a następnie postawiły przed sądem większość osób, które umożliwiły mu przedostanie się do Szwecji.       Wkrótce po ucieczce posła Wacław Komar, szef Departamentu VII Ministerstwa Bezpieczeństw Publicznego, zajmującego się wywiadem polecił mjr Stanisławowi Nadzinowi, rezydentowi komunistycznego wywiadu w Sztokholmie śledzenie Korbońskiego w Szwecji. „Wszystko trzeba zrobić w wielkiej dyskrecji – nakazał...
odsłon: 1,694 | komentarzy: | czytaj...
2016-02-01 [08:29]
Na początku listopada 1947 roku Stefan Korboński postanowił uciec z rządzonej przez komunistów Polski.    Stefan Korboński, znakomity prawnik, znany działacz Stronnictwa Ludowego, w okresie okupacji hitlerowskiej pełnił funkcję szefa Kierownictwa Walki Cywilnej, a od 1943 roku szefa Oporu Społecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej. Po aresztowaniu przez Sowietów w marcu 1945 roku Jana Stanisława Jankowskiego został Delegatem Rządu na Kraj.     Przez cały okres...
odsłon: 2,088 | komentarzy: | czytaj...
2016-01-28 [08:45]
W dniu 26 stycznia 2016 roku w  programie „Debata”  dyskutowano między innymi o polityce historycznej Polski. Wybitny publicysta i pisarz Bronisław Wildstein słusznie przypomniał, iż przez większość istnienia tzw. III RP: „Uprawiano wobec nas pedagogikę wstydu. Twierdzono, że nasza historia powinna być czymś złym, że powinniśmy wstydzić się przeszłości”.   Z kolei Jacek Żakowski, publicysta postkomunistycznej „Polityki”  dowodził: „Jeśli pojawia się nazwa...
odsłon: 4,295 | komentarzy: 2 | czytaj...
2016-01-27 [08:54]
Robert Brasillach, autor wstrząsającego reportażu z Katynia  został rozstrzelany przez rodaków w dniu 6 lutego 1945 roku.       W pierwszym artykule opublikowanym po powrocie z niewoli, noszącym znaczący tytuł Vive le Marechal!, zdecydowanie poparł Rewolucję Narodową marszałka Petaina. W innych tekstach opublikowanych na łamach Je Suis Partout  jednoznacznie opowiadał się na sojuszem francusko-niemieckim, mającym zapobiec dostaniu się Europy w łapy komunistów,...
odsłon: 2,353 | komentarzy: 6 | czytaj...
2016-01-25 [09:02]
Robert Brasillach był krytykiem, pisarzem i dziennikarzem politycznym, którego rozstrzelano w 1945 roku wyłącznie za napisane artykuły.     Robert Brasillach urodził się w dniu 31 marca 1909 roku. Jego ojciec Arthemile – porucznik armii francuskiej zginął w 1914 roku w walkach z Berberami w Maroku. Po powrocie do Francji osierocona rodzina zamieszkała najpierw w Perpignan, a potem w Sens, gdzie Robert rozpoczął naukę w gimnazjum. W 1925 roku po przeniesieniu się do Paryża, Robert...
odsłon: 1,622 | komentarzy: | czytaj...
2016-01-20 [09:04]
Polskie osiedle w Meksyku usytuowano na terenie hacjendy Santa Rosa.        Polskie osiedle w Meksyku zarządzane było przez przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej – Bohdana Szmejko. Koszty finansowania szkół i placówek zdrowia na terenie osiedla ponosić miała Rada Polonii Amerykańskiej, a koszty administracyjne Foreign Relief and Rehabilitation Operations w formie kredytu na konto rządu polskiego.         Administracja...
odsłon: 836 | komentarzy: | czytaj...
2016-01-18 [08:44]
Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego znaleźli gościnę również w Meksyku.       Inicjatorami wysłania Polaków byli Brytyjczycy, którzy latem 1942 roku szukali sposobu rozwiązania problemu polskich uchodźców, przebywających w Azji. W tym celu zwrócili się do kilku państwa amerykańskich z pytaniem o możliwość przejęcia pewnej liczby Polaków. Ze względu na bardzo restrykcyjne przepisy ustawodawcze Stanów Zjednoczonych, większa szansa była na przemieszczenie Polaków do państw...
odsłon: 1,575 | komentarzy: | czytaj...
2016-01-13 [08:50]
Na jesieni 1918 roku epidemia hiszpanki zawitała na ziemie polskie, zbierając śmiertelne żniwo.      Do Polski hiszpanka przyjechała koleją - podobnie jak w zachodniej Europie przemieszczała się wojskowymi eszelonami. We Lwowie zauważono ją w lipcu 1918 r., w połowie września pojawiła się w Krakowie, a w październiku w Warszawie. Przez długie lata była obecna w żargonie ulicznym, a powiedzenie "trup jak Hiszpan" oznaczało, że ktoś śmierci już się nie wywinie. Jarosław...
odsłon: 1,161 | komentarzy: | czytaj...
2016-01-11 [09:37]
Grypa hiszpanka, która przetoczyła się przez świat w latach 1918-1919 doprowadziła do śmierci co najmniej 50 mln ludzi.      Pierwszy przypadek zachorowania odnotowano w stanie Kansas. Doktor Loring Miner, lekarz z hrabstwa Haskell County w stanie Kansas, w lutym 1918 roku donosił władzom o wystąpieniu choroby gwałtownie atakującej miejscowych mieszkańców, którzy skarżą się na silne bóle głowy i mięśni, wysoką gorączkę oraz kaszel. Ponieważ zapadali na nią przede wszystkim...
odsłon: 2,024 | komentarzy: | czytaj...
Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl
Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Do czego są one potrzebne może Pan/i dowiedzieć się tu. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.