Antypolskie środowiska żydowskie. Nieczysta gra...

Tylko prawda jest ciekawa i tylko prawdziwą mową jest mowa słowami o jednoznacznym znaczeniu... bez jakiejś chorej politpoprawności i autocenzury...

-------------------------------------------

Co najmniej od 1944 roku, ale też jeszcze w czasie II RP a nawet przed rozbiorami i w czasie ich trwania część mieszkającego w Polsce i poza jej granicami środowiska żydowskiego a szczególnie syjonistycznego talmudyczno-rabinicznego była i do dzisiaj jest skrajnie antypolska. Cechuje go chroniczna nienawiść do Polski i Polaków oraz szeroko rozumianej polskości, tożsamości narodowej naszych rodaków żyjących na swoich własnych ziemiach, ale też na emigracji. Ta antypolskość jest niestety też bardzo charakterystyczne u małej i haniebnej części Żydów posiadających obywatelstwo polskie i mieszkających w naszym kraju.

Przywódca Sowieckiej Rosji J. Stalin - choć był bardzo nieufny wobec Żydów -  doskonale wiedział, że chroniczna nienawiść małej części Żydów do Polski i Polaków jest możliwa przez niego do wykorzystania w walce o ustanowienie i zwycięstwo komunizmu w powojennej Polsce. Było to tym prostsze, że idee komunizmu zostały stworzone w większości przez Żydów takich jak np. K. Marks, L. Trocki czy po części sam W. Lenin i idealnie były przez dużą ich część Żydów absorbowane. Oni to, którzy przez wieki byli pozbawieni swojego państwa i w małej części byli i/lub są w dalszym ciągu ubezwłasnowolnieni chorą ideą narodu wybranego... uważają nie-Żydów za gojów zasługujących na pogardę i zniewolenie przez ich "rasę panującą".

W dużej mierze żydowska pogarda do Polaków wyrażana przez część Żydów zawierała się w słynnym antypolskim ich przedwojennym powiedzeniu: "Wasze ulice, nasze kamienice". To było clou postawy małej części polskich przedwojennych Żydów. W tej części byli oni gorącymi zwolennikami idei komunistycznych i wielu z nich działało na niekorzyść państwa polskiego powstałego po I WŚ czynnie działając np. w antypolskiej Komunistycznej Partii Polski czy Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Takim osobowym przykładem może być antypolska i komunistyczna działalność ojca A. Michnika, który  chciał oddzielić część Polski na rzecz Ukrainy i był przeciwny istnieniu państwa polskiego. To ta mała antypolska część przedwojennych Żydów entuzjastycznie witała sowieckich najeźdźców na Polskę we wrześniu 1939 roku i to ona denuncjowała też wielu Polaków, których skazywała w ten sposób na śmierć z rąk komunistów.

Tuż przed zakończeniem II WŚ J. Stalin - jak wspomniałem - postanowił wykorzystać niechęć części Żydów do Polski i katolickich Polaków i wprowadzał swoje - krwawe i niosące śmierć oraz prześladowania Polaków - porządki  w Polsce za ich pomocą. Stąd tak naprawdę można mówić o nienawistnej wobec Polaków powojennej tzw. żydo-komunie, która do dzisiaj nie została odpowiednio rozliczona a wiele osobowych jej spadkobierców bardzo dobrze i dostatnio funkcjonuje w teraźniejszej Polsce.

Wielu Żydów - zgodnie z zaleceniem Żyda J. Bermana - po wojnie w dużej swej masie zmienili swoje nazwiska na polsko-brzmiące, stąd trudno dziś kojarzyć ich i ich potomków z żydowskim pochodzeniem. A szkoda, bowiem świadomość żydowskich korzeni "polskich" elit po II WŚ i kreujących oraz tworzących III RP winna być powszechną wiedzą dla Polaków, suwerenów naszej Ojczyzny.

Tak naprawdę bowiem liderowo od 1944 do dzisiaj w Polsce bardzo duży wpływ na jej kształt ma niestety mała ale znaczeniowo istotna antypolska część Żydów z polskim obywatelstwem. Komunizm przez nich został siłą wprowadzany i oni też byli w większości twórcami PRL i III RP. Robili to wspólnie z polskimi komunistycznymi kolaborantami a później wcielając się w tzw. konstruktywną, "różową opozycję" wobec PRL - opozycję, w której mieli liderowo decydujące znaczenie.

Po wojnie znaczący trzon decyzyjny władz politycznych, UB czy krwawych i morderczych służb wojskowych stanowili Żydzi. Oni też w dużej mierze budowali podwaliny PRL. Podobnie ważnymi kreatorami zaś III RP byli też ich syjo-komunistyczno-trockistowscy lewaccy kontynuatorzy, których dzisiejszymi spadkobiercami są w dużej części m.in. lewaccy global-unioniści. Żeby zbliżyć się do czasów nam współczesnych warto wskazać, że Żydami z polskim obywatelstwem są lub byli m.in.: B. Geremek, T. Mazowiecki, L. Balcerowicz, J. Lewandowski, A. Kwaśniewski, J. Kuroń, J. Lityński, J.J. Lipski, A. Smolar, A. Michnik, W. Kuczyński, A. Olechowski, J. Hartmann, H. Lis, A. Hall, Szczepański i wielu, wielu jeszcze innych. To węgierski Żyd G. Soros narzucił Polsce złodziejski tzw. plan L. Balcerowicza a tak naprawdę plan G. Sorosa i J. Sachsa...

Tak naprawę można śmiało wysnuć wniosek, że np. liderowo cała UD/UW była w większości żydowską partią a przecież ta partia była współkreatorem III RP. W całym okresie PRL i odchodzącej III RP Żydzi posiadali nadmierny wobec ich liczebności dominujący głos w polityce, banksterstwie i ogólnie w gospodarce, kulturze, oczywiście w mediach, edukacji i szkolnictwie wyższym, filmie i sztuce. I nie byłoby w tym być może nic nagannego, ale niestety wśród tych Żydów zdecydowaną większość stanowiła ta antypolska znikoma, ale krzykliwa część.

To m.in. z tej żydowskiej antypolskości części polskich i zagranicznych Żydów powstają antypolskie filmy i kreowanie Polaków na morderców Żydów i winnych za Holocaust, stąd promocja haniebnego i kłamliwego stwierdzenia o "polskich obozach koncentracyjnych", to stąd kreowanie przez amerykańskich Żydów pogardliwych dowcipów o Polakach, to stąd dotychczasowy brak bezwizowego ruchu Polska - USA, to stąd żądania od Polaków bezzasadnych odszkodowań dla Żydów, to stąd stosowana manipulacyjnie wobec Polaków pedagogika wstydu i realizowany przemysł pogardy wobec polskich patriotów  i wreszcie stąd nienawistna histeria zawsze, kiedy Polacy zaczynają odzyskiwać swoją polskość, zaznaczać nadrzędną swoją rolę w Polsce i odzyskiwać swoją narodową własność, tożsamość i godność, odzyskiwać swoje państwo.

Przez całe 26 lat niby wolności tak naprawdę Polska została stopniowo zawłaszczana - obok innych zdrajców Polski - też przez część antypolskich syjonistycznych Żydów i oni mieli władzę lub decydujący wpływ na nią w obszarze politycznym, gospodarczym, naukowym, kulturalnym ale też medialnym, jak  np. żydowska, polskojęzyczna Gazeta Wyborcza, która kreowała świadomość  i myślenie wielu Polaków u początków transformacji i niemal do dzisiaj. Wielu Polaków nawet obecnie nie zdaje sobie sprawy, że jest ona skrajnie antypolska i antynarodowa oraz od początku swojego istnienia wypleniająca z naszego narodu wszystko co polskie. Polacy i ich polskość, narodowa polska tożsamość i własność oraz wiara katolicka dla całego środowiska michnikowszczyzny są najniebezpieczniejszymi wrogami, z którymi trzeba zawsze walczyć lub osobowo Polaków propagandowo i manipulacyjnie otumaniać. A sam naczelny GW i przez wielu uważany za "guru" antypolskiego syjo-lewactwa A. Michnik już na początku polskiej transformacji gaworzył, że nigdy nie pozwoli na odrodzenie się polskiej narodowej myśli endeckiej a dziś obwieszcza, że nie odda Polski obecnie rządzącym (wybranym przecież przez większość Polaków, suwerena Polski)... Zachowuje się tak jakby był naszej Polski właścicielem.

Wielu też przedstawicieli tych syjonistycznych rabiniczno-talmusycznych żydowskich anty-Polaków marzy również m.in. o mitycznej Judeopolonii... gdzie Polacy np. w ilości 15 mln byliby niewolnikami np. 3 mln zamieszkujących  Polskę Żydów.

Tak więc część społeczności syjonistycznych Żydów z polskim obywatelstwem (ale nie tylko), ta ich część skrajnie antypolska dziś jeszcze nadmiernie dominuje w mediach, gospodarce, finansach, nauce, polityce, kulturze i to ona dziś najbardziej histerycznie reaguje na odbudowywanie w Polsce polskości. To ona jest najbardziej nienawistna wobec polskiej tradycji, wiary katolickiej, języka, polskiej historii i polskiej tożsamości. Jako nam obca cywilizacyjnie jest niszczycielem naszej cywilizacji chrześcijańskiej a jako, że np. również Żydzi dominują w światowych finansach, mediach i światowej polityce mają wsparcie z zagranicy.

Dziś ta opanowana przez chore "wybraństwo" część syjonistycznych Żydów dominuje decyzyjnie i właścicielsko nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Największe rodziny bankowców światowych to Żydzi a rodziny Rothschildów, Rockefellerów czy Morganów od stuleci ubezwłasnowolniają kredytem państwa i jednostki. To jest źródłem ich - mam nadzieję pozornej - władzy nad światem, którą prawdopodobnie chcą sformalizować tworząc Rząd Światowy w ramach Nowego Porządku Świata (NWO).

Największym ich wrogiem jest cywilizacja chrześcijańska i tożsamość narodowa, które chcą zniszczyć poprzez komunizm kulturowy i tzw. politpoprawność polityczną a ostatnio też np. poprzez zalew cywilizacji islamskiej na Europę. Multikulturowy świat (w tym Europa),  różne unie ponadnarodowe bez granic i narodowych tożsamości, ludzie pozbawieni korzeni i ducha, tradycji, wiary... to ich marzenie, marzenie zarządzania bezrozumnymi i pozbawionymi indywidualności konsumpcjonistycznymi i hedonistycznymi podludźmi...

Ta część syjonistycznych i chorych na wiarę w dominację nad ludzkością i nienawidzących chrześcijaństwa Żydów stworzyła masonerię czy iluminatów oraz w dużej lub decydującej części takie instytucje jak ONZ (przed wojną LN), grupę Bilderberg, Komisję Trójstronną, FED i inne. To ci Żydzi - znajdujący się w mniejszości wśród całej społeczności żydowskiej -  z dużą dozą prawdopodobieństwa finansowali i wspierali Rewolucję Francuską i Bolszewicką oraz I i II WŚ... bo na nich można było dobrze zarobić, zniszczyć więzi międzyludzkie i narodowe, odczłowieczać ludzi, realizować politykę depopulacji a przede wszystkim zniewalać zadłużeniem narody i jednostki oraz tworzyć podwaliny pod NWO. Istnieją też hipotezy, że to oni są dzisiaj źródłem konfliktów międzynarodowych i budowy różnych unii regionalnych, w tym UE i że oni są źródłem wszelkiego lewactwa i jego idei, niszczących narody, państwa i jednostki.

Dziś tak naprawdę wielu stawia hipotezę, że obecnie więc toczy się walka syjonistycznej talmudyczno-rabinicznej cywilizacji żydowskiej reprezentowanej przez część społeczności żydowskiej  z cywilizacją chrześcijańską. Również w Polsce gdzie ta część antypolskich syjonistycznych Żydów nie może się pogodzić z faktem, że tracą dominację nad Polską i Polakami. A przecież to Polska podała im jako nieliczny naród i państwo na świecie pomocną dłoń. Zostali przyjęci - jako wygnańcy ze wszystkich niemal ówczesnych krajów europejskich - w Polsce przez Kazimierza Wielkiego, który nadał im wiele przywilejów. Daliśmy im kiedyś palec a oni przez stulecia do dzisiaj sprawiają wrażenie, że chcą zabrać nam całą rękę, całe nasze polskie jestestwo.

Nie wiem dlaczego tak jest... Czy to wynika tylko z ich pogardy wobec gojów a może z nienawiści wobec katolicyzmu, który jest fundamentem polskości? A może jest wiele współzależnych przyczyn tej ich nienawistnej i chorobliwej nienawiści do narodu i państwa polskiego?

Na szczęście tą antypolskością charakteryzuje się tylko część Żydów, ale często są to niestety osoby opiniotwórcze i opinionośne oraz tworzące pewien zamknięty krąg syjonistycznych antypolskich elit polityczno-gospodarczo-intelektualno-kulturalno-medialnych. I niestety w dużej mierze oni sami poprzez własną szowinistyczną naturę i pogardę dla Polaków kreują tzw. zachowania antysemickie (zresztą termin zawłaszczony przez syjonistycznych Żydów, bowiem Semitami są np. Arabowie czy niektóre ludy Afryki).

Nie piszę tego wszystkiego, aby w jakiś sposób implikować konflikty narodowościowe w Polsce, czy też wzbudzać niezdrowy antysyjonizm czy antyjudaizm. Chcę tylko wskazać, że funkcjonuje w Polsce i próbuje ją zawłaszczyć od lat pewna grupa środowiskowa skupiająca antypolskie syjonistyczne jednostki żydowskie i to najczęściej o unio-lewackich przekonaniach. I to jest po prostu prawda, rzeczywistość której musimy być świadomi.

Mam również nadzieję i pewność, że większość Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia również zdaje sobie sprawę, że jest wśród nich ta hańbiąca ich antypolska krzykliwa mniejszość. I dlatego wierzę, że same środowiska żydowskie w Polsce uporają się z tym problemem, co na pewno pozwoli na dobrą przyszłość i współpracę między naszymi narodami. Podobnie jak Polacy już dawno uporali się ze skrajnymi postawami antyżydowskimi i dzisiaj tak naprawdę Polska jest najmniej antyżydowska i antyjudaistyczna w Europie.

W tej naszej dobrej współpracy warto jednak zawsze pamiętać, że suwerenem na terenie Polski jest polski naród, tak jak suwerenem w Izraelu jest naród żydowski. I na tym uświadomieniu możemy dopiero budować fundamenty dobrych wzajemnych stosunków i zastanowić się np. czy w Izraelu możliwe byłoby wydawanie polskiej gazety dla Żydów, która byłaby skrajnie antyżydowska lub tolerowane byłyby tam mentorskie wypowiedzi Polaków o ich wyższości nad Żydami...

Wierzę mocno, że dla dobra naszego polsko-żydowskiego współistnienia nasi żydowscy goście zamieszkujący polską ziemię i w ogóle międzynarodowa społeczność żydowska uporają się z nieczystą grą części ich własnych antypolskich elit, które z jakichś chorych i niezrozumiałych powodów chciały i chcą zdobyć dominację nie we własnym kraju ale w polskiej od wieków Polsce i tworzą nieprzychylną nam międzynarodową atmosferę nienawiści!

Wierzę, że to właśnie te środowiska normalnych Żydów - wśród których są wspaniali i mądrzy ludzie a często nawet  prezentujący postawę godną postawy polskich patriotów - sprawią, że trudne historycznie relacje żydowsko-polskie wreszcie będą budowane na poszanowaniu podmiotowości obydwu narodów i że nieczyste i szpetne gry antypolskiej żydowskiej mniejszości zakończą się ich historyczną przegraną.

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Valdi

28-11-2015 [21:32] - Valdi | Link:

Balcerowicz Żydem ?
Syn młynarza z pod Lipna koło Torunia ... Jeszcze dzisiaj żyją ludzie, którzy znali jego ojca.
Coś chyba nie macie dokładnych informacji Krzysztofjaw .

Obrazek użytkownika smieciu

28-11-2015 [22:43] - smieciu | Link:

A może nie był synem młynarza? Żydzi pamiętają o takich rzeczach.
A poza tym jak ktoś się postara jak przykładowo C. Miłosz to potrafi zrobić podmianę swojego umysłu i na jedno wyjdzie.

Tak czy owak ów elaborat stwierdza dość naturalną sprawę. Żydzi MUSZĄ robić to co robią bo inaczej przegrają. Zasymilują się. Jeśli to nie oni będą elitą panów lecz mieliby żyć w jakiś gettach to jacy Żydzi by się na to zdecydowali?
Kiedyś sprawa wyglądała inaczej bo szlachecka arystokracja tworzyła swoją warstwę ponad wszystkich innych i nie było łatwego przepływu między warstwami społeczeństwa. Być biednym Żydem mogło być nawet lepiej niż być innym biednym robolem.
Dzisiaj w dobie pieniądza bariery te zniknęły. Więc jeśli w Polsce to Polacy kierowaliby państwem i innymi głównymi instytucjami brzydząc się jawnie wyznającymi żydostwo Żydami to jaki byłby sens bycia Żydem? Wśród wyższej kulturowo rodzimej ludności?
Żydzi MUSZĄ ośmieszać polskość i Polaków. Muszą niszczyć tożsamość narodową każdego państwa. Muszą być w ścisłym aparacie kierowniczym. Bo jeśli nie to będzie ich koniec.

Będzie koniec bo ich filozofia, kultura, religia jest bardzo prymitywna. Można chcieć np. zostać chrześcijaninem czy nawet muzułmaninem. Można próbować wracać do korzeni nordyckich czy słowiańskich i cieszyć swoistym Bogiem w naturze. Można być ateistą. Czy zwyczajnym konformistą. Ale jaki ktoś miałby powód by zostać (być) Żydem?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

29-11-2015 [01:23] - krzysztofjaw | Link:

smieciu

Jest wiele racji w tym, co piszesz. Może i faktycznie tak jest. Jeżeli tak... to w sumie jest to smutne...

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika cassiodorus

29-11-2015 [13:11] - cassiodorus | Link:

''Ale jaki ktoś miałby powód by zostać (być) Żydem?''

Dzisiaj takiego powodu raczej nie ma, ale przed Chrystusem to Zydzi pełnili rolę dzisiejszych chrześcijan i konwersje na judaizm były czymś powszechnym..Takie było ich własciwe powołoanie i Pzrymiezre z Bogiem, z kórego oczywiście wiekszość się nie wywiązała, dokładnie tak jak się większośc katolików z Nowego Przymierza również nie wywiązuje
Wieu autentycznych antysemitów zamiast głosic ewangelię i miłość chrześcijańśką,[a tym jedynie możemy się odrózniać] szerzą nienawiść i wcale nie do żydów[to oczywiste] ale w sercu swojego własnego narodu, który notabene już dawno nie jest ich wlasnym narodem, odobnie jak wielu żydów już dawno nie ejst żydami

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

29-11-2015 [01:21] - krzysztofjaw | Link:

Valdi

Różne są opinie i informacje na temat L. Balcerowicza. Być może akurat w jego tylko przypadku w tekście można mieć pewne wątpliwości. Opierałem się na kilku źródłach, przede wszystkim z sieci. Natomiast trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę uznawany rodowód żydowski jest przede wszystkim po matce.

Nie zmienia to jednak ogólnego wydźwięku tekstu a można podać jeszcze dziesiątki znanych w Polsce nazwisk, które będąc polskimi kryją w sobie ludzi pochodzenia żydowskiego. Ja wskazałem na pewną mniejszość Żydów, którzy niestety mają negatywny stosunek do Polski i Polaków. I duża ich liczba niestety była dominująca zarównno w tworzeniu i trwaniu PRL jak i w kreacji i trwaniu III RP.

Jeszcze raz podkreślam, że większość Żydów ma przychylny do nas stosunek a nawet wielu z nich można powiedzieć, że jest polskimi patriotami. Nie zmienia to jednak faktu, że krzykliwa i hałaśliwa ich mała część jest nawet skrajnie antypolska, dla której naród polski i Polacy jako suwereni własnego państwa jest sytuacją nie do przyjęcia, szczególnie jeśli chodzi o kręgi decyzyjne w zakresie władzy politycznej, gospodarczej, medialnej, kulturowej, filmie czy sztuce. Oni chcą decydować o nas Polakach, zarządzać Polską i kreować naszą świadomość a to jest dla nas niedopuszczalne i wierzę, że dla większości normalnych Żydów również.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika lala

29-11-2015 [01:52] - lala | Link:

cytuje: "Nie piszę tego wszystkiego, aby w jakiś sposób implikować konflikty narodowościowe w Polsce, czy też wzbudzać niezdrowy antysyjonizm czy antyjudaizm"
ten tekst jest jednym wielkim antysemickim bełkotem, niestety....

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

29-11-2015 [11:34] - krzysztofjaw | Link:

lala...

Właśnie zastanawiające jest to, że tak naprawdę nie mozna pisac prawdy o jakiejś części Żydów, negatywnej prawdy. Cokolwiek sie napisze krytycznego, ale prawdziwego o części środowiska zydowskiegoi od razu przypisuje sie takiemu autorowi łatkę "antysemity". Taka refleksja... "Anysemitą" staje sie ten, którego Żydzi uznają za antysemitę niezależnie od tego, czy faktyczni9e bezzasadnie sieje nienawiśc wobec Żydów. To taka ciekawostka.

Poza tym cały czas ta "antysemickość" odnosi się do Holocaustu, czyli nie można mówić źle o Żydach bo oni przeżyli tragedię ludobójstwa na nich. To co? W imię ich martyrologii (zresztą perfidnie wykorzystywanej dla kasy przez Przedsiębiorstwo Holocaust)mamy nie mówic prawdy wtedy, gdy np. współcześni Żydzi zasługuja na krytykę? Polacy więc też powinni żądać mówienia o nich zawsze dobrze ponieważ też zginęło ich bardzo wielu podczas II WŚ a poza tym jako stawili opór i Hitlerowi i Stalinowi (i w 1920 i 1939 roku). Przeszłe zasługi Polaków winny więc byc powodem, aby teraz wtedy, gdy jest to prawdą nie mówic negatywnie o niektórych zachowaniach i działaniach? Absurd... Dotyczy to także innych narodów.

Niestety jednak historycznie to bardzo częśto zachowanie Żydów implikowało i do dziś implikuje zachowoanie wobec nich wrogie. Nieraz wydaje mi sie, że Żydzi sami kreują antysemickość, aby mieć podstawę do roszczeń i niszczenia innnych ludzi i narodów a p[oza tym aby miec podstawę do finansowych roszeń wobec nich... i jeszcze, żeby integrować Żydów wokół obrony przed tym wykreowanycm przez nich "antysemityzmem"... Ale to tylko taka refleksaj...

Pozdraiwma

Obrazek użytkownika pietrek

29-11-2015 [07:47] - pietrek | Link:

=Nie wiem dlaczego tak jest... Czy to wynika tylko z ich pogardy wobec gojów a może z nienawiści wobec katolicyzmu, który jest fundamentem polskości? A może jest wiele współzależnych przyczyn tej ich nienawistnej i chorobliwej nienawiści do narodu i państwa polskiego?=
Nienawiść ich pokarmem bo diabeł bogiem...Pluli na Chrystusa jak niósł swój krzyż.Plują dalej na cale chcrześcijaństwo.Odkąd cywilizacja rzymska powstała mieszali i mieszają w kotle razem z diabłem żeby wojna była bo wtedy pieniądze są na geszefcie...
To wszytsko co Pan opisał to od zarania dziejów prawda.Cały syf na świecie a teraz inwazja muslimow na Europę to ich dzieło....Dlaczego ludzie typu lala sa tak naiwni i wątpią w takie pewniki które Pan opisuje...ano dla tego że zwoje mózgowe im lisia telewizja wyprostowała
Jak komuś Dobry Bóg chce kare dać to miesza mu rozum....
z Panem Bogiem
ps.czekajcie sobie dalej na swego proroka .Tego co był prawdziwy nie uznaliście ...nowego już nie będzie a PRAWDA zawsze wkońcu zwycięży ze zlem.amen

Obrazek użytkownika cassiodorus

29-11-2015 [13:29] - cassiodorus | Link:

Cześć piter

Rozumiem, że Dobry Bóg mi rozum pomieszał za karę? Nie uważasz, że trochę za daleko wybiegasz posługując się Bogiem do swoich własnych, niecnych celów? Bóg ci pozwoił machać Jego Słowem jak ci wygodnie?

.''Cały syf na świecie a teraz inwazja muslimow na Europę to ich dzieło..''
Doprawdy piter? Gdzieś w Słowie BOżym to wyczytałeś? A ludobójstwo jakiego pierwszy muslim na nich dokonał to jak spowodowali?

Może wyjaśnisz czytel
nikom co Dobry Bóg nam mówi w tym Słowie?

''Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela: Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.''

To z listu świętego Pawła, żyda, Pismo kanoniczne

Rozumiem Piter, że ty nie odrzucasz Słowa Bożego i przed Baalem nie klekasz? Chyba, że ci rozum ktoś pomieszal Piter

Obrazek użytkownika pietrek

29-11-2015 [16:11] - pietrek | Link:

Skoro uważasz że jesteś tym co ci pomieszal to widać tak jest...Nie mam zamiaru z Toba dyskutować na żaden temat ani nic wyjasniac.Mam prawo do swego zdania i nie przypominam sobie bym komentowal pod Twoim nikiem cos...Także wielka prośba do Ciebie.Idz swoją droga i zejdz ze mnie co...
Z Panem Bogiem Pietrek
aha.Mój imie jest Pietrek.Skoro nie ma dla Ciebie roznicy to może pomyliles i pod wpływem jakiś srodkow...chciales napisac do Pitera a wyszlo jak wyszlo

Obrazek użytkownika cassiodorus

29-11-2015 [18:56] - cassiodorus | Link:

Pioter a gdzie to jest napisane, że pod twoim nickiem nie można komentować, znaczy można, ale nie mnie?
Jak już wszedleś na blog, który nie jest twoją wlasnoscią, i zapodaleś komentarz, kóry jest antykatolickim glupstwem, to gdzie to jest napisane, że nikomu nie wolno wyrazić swojego sprzeciwu? Tak jest w regulaminie?

''Mam prawo do swego zdania''

A ja nie mam Piotrze? Czlowiek prawdy winien poszukiwac, bo wiara szuka rozumu, i tu czyjeś zdanie nie jest żadnym walem zaporowym

Obrazek użytkownika pietrek

29-11-2015 [19:35] - pietrek | Link:

Widze że ci się jednak pomieszało pod jarmulka całkowicie.PIETREK mam na imie i tak tez mam w dowodzie.Paniał ty tawariszcz...Jak ci kolegow brakuje to nie szukaj u mnie na blogu bo nie jestem zainteresowany znajomością.I nie ucz mnie wiary i patriotyzmu bo goralom ceprze możesz kierpce czyścić szmatką
I z Panem Bogiem
PIETREK

Obrazek użytkownika cassiodorus

29-11-2015 [21:18] - cassiodorus | Link:

Piotr ja cię wiary nie uczę, za stary już na to jesteś, wrzuciłeś na pub;liczne forum antykatolicki paszkwil, z ktorym należy się bezwzgędnie rozprawić i tyle

Jeżeli Pioter zamieszczam fragment biblijny, np taki

''Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie! Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą,''

to wyłącznie po to, by każdy czytelnik mógl zweryfikować ile są warte twoje antysemickie bazgroły w kontekście Pisma Świętego..
Chyba rozumiesz jeszcze, ze to nie są moje słowa?

Acha jak już wyzywasz ludzi od głupków i jednocześnie wciskasz na koniec ''z Panem Bogiem'' to ja tam nie mam nic przeciw, ale jedno do drugiego pasuje jak żyd do gorola[sic!]

to na razie stary byku

Obrazek użytkownika pietrek

29-11-2015 [23:53] - pietrek | Link:

Słuchaj kolego!
Ty mi tu mózgu nie pierz cytatami bo ja uczony nie jestem.Jednak tyle czytac umiem by już wiedzieć od dawna że to Wasza nacja narodu wybranego za jaki się uważacie robi cakly syf na kuli ziemskiej..dlaczego...widać zachlannośc na dudki nie zna granic.Takie nazwiska jak rotschildowie,bildelbergi czy Sorosowie to nie są nazwiska polskie a jednak to rodzina rotschildow postawiła lenina na beczkę by komunizm zapoczątkowac.Potem podobni sfinansowali kampanię zagłady Adolfa by tym samym pozbyć się swoich braci z Europy...Ilu was było w NKWD itp...kapowaliscie na siebie wspólnie.My Polacy was ratowaliśmy swoim zżyciem a teraz opluwacie nas we wszystkim.Dlaczego.Ja nie wiem ale tak jest!Ja nie mowię że żydzi nie wycierpieli.Owszem nie każdy Zyd jest zły...ale kto nie wycierpiał podczas 2 wojny swiatowejjj..Nie mam chęci z toba dyskutować bo wy jesteście mistrzami w przypisywaniu sobie wszelkich zasług i mistrzami w odwracaniu kota ogonem!
Także prośba kolejna..nie pisz do mnie więcej bo już nie odpiszę tobie na nic.Ja wiem swoje a ty wiesz swoje ALE POWIEM CI ZE JA I MOJA RODZINA NIE MAMY SIE CZEGO WSTYDZIC .NIKOMU KRZYWDY NIE WYRZADZILISMY zas wasza nacja wyrzadza krzywdę caly czas ludzkości a jak się prawde powie to od razu ze antysemita...Wasze jest wszystko,macie telewizje,banki i bogactwa mało wam jeszcze...Bog wam za to zapłaci po swojemu ,za pazernośći chciwość która prowadzi świat ku zagładzie
I z Panem Bogiem człowieku.Mama mi wpoiła to powitanie nie zaleznie czy kogo lubie czy nie.PIETREK przez e
Byku krasy
nie pisze tego w gniewie tylko ja zawsze szczerze gadam co czuje.hej

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-11-2015 [12:29] - NASZ_HENRY | Link:

Szechter i krewniacy ;-)