POLISOLOKATY to OSZUSTWO!!! Cz.I

POLISOLOKATY to OSZUSTWO!!! Cz.I

1. Tym Zmanipulowanym i Propagandowym artykułem "Bezpieczne inwestowanie jest rzeczywistością" Getin Bank zachęcał ludzi do podpisywania
nierzetelnych, i jak okazało się oszukanych umów.

 
Tylko na samych Polisolokatach w Polsce zostało oszukanych około 5 mln ludzi na kwotę około 50 mld zł.

Oferowali bezwartościowe Obligacje, Grupowe Ubezpieczenia na Życie i Dożycie, nieuczciwe kredyty i lokaty. 

Oszukiwali na Certyfikatach. Nierzetelni pracownicy bankowi pobierali duże prowizje pieniężne, jakie do nich nie należały i nie wolno im było tego robić.

Nieprawidłowo rozliczali lokaty i kredyty.

W umowach stosowali zabronione klauzule i nie informowali o tym Klientów przed podpisywaniem przez nich umów; a w czasie podpisywania umów też udzielali im błędnych informacji, nie dostarczali kompletów dokumentów.

Wysyłali pieniądze na giełdę, bez zgody Klientów, tam wpłacali na różne niebezpieczne indeksy i opcje; dokonywali Strat w oszczędnościach Klientów - minus 50 %, a nawet - minus 100 % i innych Strat.

Znam przypadek, że oszukana umowa była oparta o zmyślony indeks, jaki w rzeczywistości wcale nie istniał.

Zastosowano Fałszywy Wzór, a także Symulacje Wykresów, jakie nie mają związku z rzeczywistością i są nieprawdziwe.
 
Pracownik Getin Banku P.M. nie posiadał odpowiednich kwalifikacji ekonomicznych; nie posiadał też kwalifikacji, potwierdzonych wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych, który jest prowadzony przez KNF Komisję Nadzoru Finansowego.

Pracownik P.M. nie był wpisany do tego rejestru.
 
Plan i mechanizm oszustw polegał między innymi na tym, że pracownicy bankowi, pseudo-doradcy finansowi, ubezpieczeniowi musieli podpisywać z ludźmi jak największą ilość umów; które później okazały się Oszustwami.

Kwoty tych oszustw to co najmniej kilka tysięcy zł z jednej umowy, kilkadziesiąt tysięcy z jednej umowy, a nawet kilkaset tysięcy z jednej umowy. Za jak największą ilość podpisanych umów otrzymywali specjalne premie, nagrody, wycieczki zagraniczne, sami pobierali sobie duże prowizje, jakich nie mogli brać.

Kiedy pojawiały się problemy, pracownicy byli przenoszeni pomiędzy firmami i spółkami Leszka Czarneckiego, albo całkowicie zwalniani z pracy, następnie zatrudniano
nowych pracowników do podpisywania kolejnych, oszukanych umów.
 
Znam też przypadek, że ktoś musiał spłacać pieniądze, związane z obowiązkiem zapłaty, jaki do niego nie należał.
 
W Polsce jest około 500 oddziałów Getin Banków i około 50 spółek z nimi związanych, dotyczących Leszka Czarneckiego, z tego co wiem; a te Oszustwa, kontakty i powiązania mogą być jeszcze większe...włączone są w to też zagraniczne firmy i banki, z innych krajów...
 
W taki sposób działa Mafia i ludzie Niebezpieczni !!! Ostrzegam więc, proszę nie korzystać z Żadnych ofert, ani z żadnych produktów Getin Banku, Noble Banku, Open Finance, Open Life, Getin Życie, Towarzystwo Europa, AXA, Idea Banku oraz współpracujących z nimi spółek Leszka Czarneckiego !!!

Doprowadzili do Ogromnych Strat i Tragedii ludzkich !!!
 
Te Informacje pochodzą między innymi ze sprawy Państwa Tyburcy z Ostrowa Wielkopolskiego i od Pana Edmunda Lisiewicza.
 
Teraz sprawy o Oszustwa na Polisolokatach są pozgłaszane w różnych miastach, w całej Polsce:
 1) na Policję,
 2) do Prokuratorów,
 3) do Sądów Karnych,
 4) do Rzeczników Ubezpieczonych,
 5) do Rzeczników Konsumentów,
 6) do UOKIKów - Urzędów Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 7) do KNF - Komisji Nadzoru Finansowego,
 8) do Federacji Konsumentów,
 9) do Ministerstwa Finansów,
 10) do NBP - Narodowego Banku Polskiego,
 11) do Związku Banków Polskich.
 
Te całe Oszustwa wyglądają jak Wielka Piramida Finansowa...
 
Pieniądze z Polisolokat ( UFK - Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) można odzyskać w całości i bez opłat likwidacyjnych, bo te opłaty, to
na przykład Tabele Opłat i Limitów i są to zabronione Klauzule Abuzywne, i banki, ani ubezpieczyciele nie mogą pobierać tych opłat od ludzi oszukanych i pokrzywdzonych na Polisolokatach.

Pracownicy bankowi specjalnie źle informowali ludzi przed podpisywaniem umów, aby wprowadzić ich do oszustw. Nie dostarczano ludziom kompletów
dokumentów.
 
Oszustwa tego rodzaju są zagrożone karą więzienia.
 
Zgodnie z Kodeksem Karnym (Dz.U. z 1997 nr 88 poz. 553 Brzmienie od 27 stycznia 2014): Art. 286. §1. To jest Oszustwo, Przestępstwo.
 Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 
(...) by Agata Krawiec - redaktor
e-mail: redaktorka12@interia.pl

2. Pilna Wiadomość, dla wszystkich, którzy wpłacili pieniądze na Polisolokaty !
 
Proszę sprawdzić Indeksy w Polisolokatach, były przypadki, że te Indeksy były zmyślone, fałszywe i bezwartościowe, albo umieszczane w innych miejscach, w których nie powinny być, w innych serwisach internetowych i były bez znaczenia.
 
Proszę sprawdzić, jak dokładnie funkcjonują te Indeksy; ich znaczenie, wartość; w jakim miejscu w internecie są opisane i najlepiej zebrać jeszcze jak najwięcej Informacji o Indeksach.
 
W sprawie Państwa Tyburcy Indeks był fałszywy, wcale nie istniał.
 
Podejrzewam, że wszystkie Indeksy w Polisolokatach są Fałszywe.
 
Czas na odzyskanie pieniędzy z oszukanych Polisolokat to 10 lat od momentu zgłoszenia Skarg do urzędów i Zawiadomienia o Oszustwie na Policję i do Prokuratora.
 
Poszkodowani mogą też starać się o zaległe odsetki ustawowe od oszukanych Polisolokat.
 
(...) by Agata Krawiec - redaktor
e-mail: redaktorka12@interia.pl

  
 
3. Oszukiwali na Polisolokatach, Grupowych Ubezpieczeniach na Życie i Dożycie, oszukiwali na Certyfikatach, UFK - ubezpieczeniowych funduszach
kapitałowych; oferowali to jako bezpieczne inwestycje i atrakcyjne lokaty z gwarancją:

 
1) w Polisolokatach były zabronione Klauzule Abuzywne, o czym sprzedawcy  nie informowali;
2) wysyłali pieniądze Klientów na giełdę bez ich zgody;
3) robili ludziom Straty w oszczędnościach;
4) sprzedawali bezwartościowe obligacje, jako atrakcyjne lokaty;
5) sprzedawali Grupowe Ubezpieczenia na Życie i Dożycie jako bezpieczne Lokaty;
6) sprzedawali UFK - ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe jako bezpieczne  Lokaty;
7) pobierali duże prowizje, premie, dodatki, o czym nie informowali  Klientów, że pobierane są dzięki ich oszczędnościom;
8) Źle rozliczali umowy, nie dopisywali odsetek;
9) przedstawiali fałszywe wykresy i fałszywe wzory, nie mające związku z rzeczywistością;
10) stosowali fałszywe indeksy, jakich wcale nie było;
11) nie dostarczali Klientom kompletów dokumentów;
12) manipulowali dokumentami;
13) utrudniali Klientom dostęp do bieżących informacji o stanie ich   oszczędności i rachunku;
14) wyjeżdżali sobie na wycieczki zagraniczne kosztem krzywdy Klientów i    za to, że robili takie Oszustwa na Klientach;
15) nie informowali o ryzyku inwestycyjnym.
 
Getin Bank, Noble Bank, Open Finance, Open Life, Getin Życie, Towarzystwo Europa, AXA, Idea Bank i inne konfiguracje banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych oszukiwali ludzi na Polisolokatach.
 
Skutek - aktualnie jest około 5 mln ludzi oszukanych na Polisolokatach w Polsce, na kwotę około 50 mld zł.
 
Sprawy są pozgłaszane na Policję, do Prokuratorów, do Sądów Karnych o Oszustwa; Skargi do UOKIK, Rzecznika Ubezpieczonych, KNF - Komisji Nadzoru
Finansowego, Rzeczników Konsumentów, Federacji Konsumentów w wielu miastach w całej Polsce.
 
Jest to Oszustwo większe, niż Amber Gold.
 
 (...) by Agata Krawiec - redaktor
e-mail: redaktorka12@interia.pl

 
 
4. UWAGA !
 
Jeśli ktoś ma Polisolokatę o nazwie "Światowe Bogactwa", "Światowe Rynki", związane z Getin Bankiem, z Open Life, z firmami Leszka Czarneckiego,
albo z innymi bankami, albo firmami pseudo-ubezpieczeniowymi, niech jak najszybciej stara się o odzyskanie zwrotu oszczędności.

Umowa jest oszukana, nie opisane są ryzyka tej inwestycji, inwestycja może przynosić Straty ! 

Pracownicy bankowi specjalnie źle i fałszywie informowali Klientów, aby wprowadzić ich do Oszustw.

W Polsce na Polisolokatach zostało oszukanych około 5 milionów ludzi na kwotę około 50 miliardów zł. Nieuczciwym pracownikom z Getin Banku i spółek
Leszka Czarneckiego zostały już przydzielone Wyroki i Postanowienia z Sądów Karnych, z Sądów Cywilnych za Oszustwa !!!
 
Ryzyko nie opisane, inwestycja przynosi straty minus - 50 % i więcej !!!
 
(...) by Agata Krawiec - redaktor
e-mail: redaktorka12@interia.pl

***


 

Źródło:
https://www.facebook.com/Polis...

***

Źródło:
https://www.facebook.com/Polis...

***

Źródło:
https://www.facebook.com/Polis...

***

Źródło:
https://www.facebook.com/Polis...

***

Źródło:
https://www.facebook.com/Polis...

***

Źródło:
https://www.facebook.com/Polis...

***

Źródło:
https://www.facebook.com/Polis...

***

Źródło:
https://www.facebook.com/Polis...

****

INNE INFORMACJE

Jaki biznes zrobili klienci L. Czarneckiego m.in. w/z: Getin Bank, Noble Bank, Open Finance, Open Life, Getin Życie, AXA, Idea Bank, Towarzystwo Europa...???  

Chodzi o polisy inwestycyjne (POLISOLOKATY)!!!

Z książek L.Czarneckiego  (vide linki poniżej) możemy dowiedzieć się, jakie autor ma nowe spojrzenie na tzw. ryzyko bankowe!!!

Teraz wiemy, dlaczego stracili na polisach inwestycyjnych tylko jego klienci (vide informacje powyżej).

Wartość  majątku  L. Czarneckiego przekroczyła już bowiem  5 mld złotych!

- Dr Leszek Czarnecki - główny udziałowiec kilku banków w Polsce i na świecie przedstawia nowe spojrzenie na ryzyko banku. Prezentuje też swoje propozycje zmian po doświadczeniach kryzysu.
http://www.ryzykowbanku.pl/

- Osobisty przewodnik po świecie biznesu stworzony przez przedsiębiorcę nr 1 w Polsce – dr Leszka Czarneckiego.
http://www.biznespoprostu.com/

- Najnowsza książka Leszka Czarneckiego to prawdziwe kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zarządzania trudną materią transakcji.
http://nastepny-krok.pl/

by Roman Andrzej Śniady, dr inż.
Niezależny Monitoring Środowiska Politycznego, Społecznego, Naukowego, Ekonomicznego,
Medycznego, Przyrodniczego, Rolniczego  oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce 
e-mail: ekodoradca@o2.pl

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Agnieszka375

06-04-2016 [11:48] - Agnieszka375 | Link:

Niestety w OWU, Regulaminach Funduszy i tabelach opłat wszystko jest napisane. Na deklaracjach przystąpienia czy wnioskach podpisujemy, że przekazano nam wszystkie powyższe dokumenty oraz zapoznaliśmy się z nimi i je rozumiemy. podpisujemy również ( w niektórych przypadkach), że jesteśmy świadomi ryzyka inwestycyjnego i zgadzamy się z tym, że ów ryzyko jest w całości przeniesione na Ubezpieczonego. Nawet jeśli na miejscu nie przeczytaliśmy dokumentów, to mamy od 30 do 45 dni na odstąpienie od umowy.

Jeśli jest ktoś zainteresowany pomocą w odzyskaniu pieniędzy z polis w trakcie ich trwania lub po już zamknięciu zachęcam do kontaktu 531399855. Nie pobieram opłat wstępnych.

Obrazek użytkownika domatorka

30-12-2016 [10:47] - domatorka | Link:

Jeśli chodzi o pomoc odnośnie sytuacji dotyczących polisolokat, to koniecznie sprawdźcie pomoc, taką jak ta - kancelaria Lex - bardzo pomocna organizacja :) http://www.kancelaria-lex.org/ - dzięki nim wyszłam z zadłużenia i udało mi się odzyskać moje oszczędności :) Powodzenia życzę również wam :)

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

06-04-2016 [12:31] - NASZ_HENRY | Link:

Taki biznes a młody Tusk musiał w Amber Goldowym OLT Expres pracować ;-)

Obrazek użytkownika Konrad_INVICTUS

06-09-2016 [09:32] - Konrad_INVICTUS | Link:

Witam,
reprezentuję Kancelarię INVICTUS. Jeśli mają Państwo problem z trwającą, bądź upadłą polisą, zapraszam do skontaktowania się z naszą kancelarią. Zajmujemy się skutecznym odzyskiwaniem środków ze wszelkich produktów tego typu.

Email: konrad.jasinski@ubezpieczenia-...

Obrazek użytkownika catty

18-11-2016 [17:35] - catty | Link:

Nie zawsze wszystko co zostało okrzyknięte oszustwem nim jest. Dobrym przykładem mogą być niegdysiejsze problemy firmy http://www.openlife.pl/ . Czasem brak chęci do porozumienia grupy klientów skutkuje jakąś aferą :)

Obrazek użytkownika Intrest.com.pl

02-08-2017 [15:47] - Intrest.com.pl | Link:

Znaczna część poszkodowanych nie otrzymała nawet podstawowych dokumentów. Często samo Towarzystwo nie jest w stanie na wezwanie sądu przedłożyć oryginałów dokumentacji
z podpisami klienta. Poszkodowani nie byli informowani o podstawowych cechach produktu.Agenci i pośrednicy stosowali wszelkie możliwe oszukańcze praktyki byle tylko umowa została zawarta. Proszę nie ufać bezpodstawnym zapewnieniom, skorzystajcie Państwo z usług kancelarii które codziennie spotykają się z przedmiotem sprawy.

Obrazek użytkownika Lily

02-10-2017 [10:39] - Lily | Link:

Nawet nie chcę myśleć przez co muszą przechodzić ludzie, którzy dali się namówić na te polisolokaty. Już chyba wiedzą, że złotych gór z tego nie będzie. Ale na szczęście nie wszystko jest jednak stracone bo jeszcze wszystko można odkręcić. Jak to zrobić należałoby się skonsultować ze specjalistami w tym zakresie, jak choćby http://www.kplex.pro/polisolokaty/ którzy doradzą co zrobić w danej sytuacji, kiedy przeanalizują dokładnie sprawę.