Samobójstwa w Polsce. Cz.II

 Samobójstwa w Polsce. Cz.II

1.LIST OTWARTY Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  z dnia  26.08.2014 r.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wyraża zdecydowany protest przeciwko obniżeniu w 2015 roku nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. 

Spadną one w kolejnym roku z 3,65 do 3,23% budżetu na świadczenia zdrowotne (z 2 324 696 tys. zł w 2014 r. do 2 106 968 tys. zł w 2015 r., co daje różnicę 217 mln zł).

Przy obecnym finansowaniu psychiatrii nie ma mowy o jakimkolwiek rozwoju tego obszaru opieki zdrowotnej, ale o jej postępującej zapaści.

1. Zbyt niskie finansowanie opieki psychiatrycznej już spowodowało zahamowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

2. Zarówno oddziały funkcjonujące przy szpitalach ogólnych, jak i duże szpitale psychiatryczne mają ogromne problemy z finansowaniem leczenia pacjentów.

3. Obserwujemy zmniejszanie się kadry specjalistycznej mimo że jej liczba już dotychczas odbiegała od przyjętych norm w Unii Europejskiej.

4. Dane epidemiologiczne wskazują na istotny wzrost częstości zachorowań na zaburzenia depresyjne, obniżenie się wieku pierwszych epizodów schizofrenii, wzrost częstości uzależnień od środkówpsychoaktywnych u młodzieży, wzrost skokowy liczby samobójstw. Śmiertelność z tego powodu przekroczyła w ubiegłym roku częstość zgonów spowodowanych nowotworem piersi.

5. Ograniczenie finansowania uniemożliwia tak istotny dla zdrowia psychicznego społeczeństwa rozwój nowoczesnych form terapii, w szczególności terapii środowiskowej, psychiatrii dziecięco-młodzieżowej.

6. Brak jakiegokolwiek działania na rzecz starszych pacjentów. Starzenie się społeczeństwa jest dzisiaj podstawowym trendem cywilizacyjnym w Polsce. Nie ma nawet teoretycznych założeń rozwoju psychogeriatrii.

7. Niezaprzeczalnym faktem jest, że stan zdrowia psychicznego ma bezpośredni wpływ na przebieg i rokowania wszystkich chorób somatycznych. W związku z tym zaniedbania w tej dziedzinie z pewnością odbiją się na ogólnej kondycji zdrowotnej społeczeństwa.

W imieniu
Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Prof. Andrzej Rajewski, Prezes PTP

http://wgospodarce.pl/opinie/1...


FOT.: Roman Andrzej Śniady - Pełnia Księżyca

2.Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
e-mail: ptp@psychiatria.org.pl
 
Raport o profilaktyce samobójstw w Polsce

Data publikacji: 2014-09-10
Wiadomość z kategorii: Sekcja Naukowa Suicydologii
 
Współczynnik umieralności z powodu samobójstwa w Polsce wynosił w 2006 roku 15,2/100 000, a w 2012 – 16,5/100 000 (Rocznik Statystyczny 2013).

O ile ogólny wskaźnik samobójstw pozycjonuje Polskę na 19 miejscu listy światowej, to liczony tylko dla mężczyzn – na 10. (30/100 000).

W wielu krajach europejskich i na świecie wskaźnik samobójstw znacząco się obniżył (nawet o 1/3 np. w Szwecji) dzięki wdrożeniu programów zapobiegania samobójstwom.

W Polsce działania w zakresie prewencji samobójstw zostały wpisane do Harmonogramu Realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP, który określiła Rada Ministrów w grudniu 2010 roku w drodze rozporządzenia).

Do chwili obecnej brak rozwiązań prawnych i finansowych dotyczących wdrożenia tego programu.

Nie został także zaakceptowany żaden projekt Narodowego Programu Zapobiegania Samobójstwom w Polsce, mimo uznania go za zadanie priorytetowe w NPOZP oraz istniejących eksperckich projektów (po recenzjach).
 
Przez 2 lata do czasu ustanowienia NPOZP działała grupa robocza ds. zapobiegania samobójstwom młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka.

Postulowała rejestracje prób samobójczych i niesamobójczych samouszkodzeń w kartach statystycznych placówek służby zdrowia, jednak bez powodzenia.
 
Bez wiedzy nt. rozpowszechnienia zachowań samobójczych nie ma możliwości monitorowania skuteczności działań prewencyjnych w obszarze suicydologii. W okresie 14 lat, w latach 1997 – 2010, oficjalnie zarejestrowano w Polsce w placówkach psychiatrycznych 168 zgonów samobójczych, w tym 31.5% dotyczyło kobiet (dane z Zakładu Zdrowia Publicznego IPiN, opublikowane w 2013 w książce pod redakcją prof. Hołysta).
 
Monitorowane od 10 lat zachowania samobójcze w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi wskazują na znaczący wzrost występowania prób samobójczych wśród przyjmowanych na oddział pacjentów w wieku 12-19 lat. 

Jedną z bezpośrednich przyczyn wzrostu liczby prób samobójczych młodzieży (narażonej na „zakaźność zachowań autodestrukcyjnych) może być długi okres oczekiwania (ponad 2-3 miesiące) na wizytę pierwszorazową do psychiatry w lecznictwie ambulatoryjnym, brak ośrodków pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych oraz brak działań prewencyjnych w zakresie eliminacji określonych czynników ryzyka.
 
Według statystyk Komendy Głównej Policji (KGP) w 2013 roku 6097 osób popełniło samobójstwo w Polsce, czyli o 1920 osób więcej niż w 2012 r. Nie ma jeszcze danych Głównego Urzędu Statystycznego (rejestrowanych wg Kart Zgonów) za ubiegły rok.
 
W 2013 r. jedna czwarta wszystkich prób samobójczych (tylko przypadki rejestrowane przez policję, nie służbę zdrowia!) to osoby bezrobotne oraz po pięćdziesiątce - blisko 1650 (~1/5)

http://wyborcza.pl/1,75478,157...
 
Samobójstwo jest główną przyczyną zgonów młodzieży. W Polsce w latach 2002-2012 liczba zgonów samobójczych w szerokiej grupie wiekowej 10-19 lat mieściła się w przedziale 150 – 304 rocznie (w tym w wieku 14 lat i poniżej od 12 do 38 zgonów) – w 2011 : 150 (<14rż 15 + 15-19rż 135); w 2012 : 177 (<14rż 12 + 15-19rż 165) (KGP: Zamachy samobójcze rejestrowane przez policję, w tym samobójstwa dokonane).

Statystyki dotyczące populacji rozwojowej mogą być znacznie zaniżone między innymi z powodu stygmatyzacji, jaka wiąże się ze śmiercią samobójczą zarówno dla wizerunku ofiary jak i jej bliskich oraz niezgłaszania zgonów w wyniku powikłań (oddechowych, krążeniowych, mózgowych) po przerwanych próbach samobójstwa.

Należy podkreślić, że liczba prób („zamachów” według KGP) samobójczych wśród młodzieży jest zatrważająco niedoszacowana, ponieważ liczby podawane przez KGP w poszczególnych latach kształtują się na poziomie 200 na rok, przy czym tylko w jednym województwie liczba konsultowanych przez psychiatrów i pediatrów dzieci znacząco przekracza 100/rok.

W skali kraju liczba prób samobójczych może być ponad kilkaset razy wyższa niż liczba samobójstw dokonanych (co jest tylko raportowane przez psychiatrów i pediatrów w doniesieniach prasowych).

Brak w Polsce statystyk prób samobójczych powoduje, że nawet wdrożenie programu zapobiegania samobójstwom nic nie powie o jego skuteczności. W wielu krajach UE (gdzie wdrożono profilaktykę samobójstw po koniecznej diagnozie zjawiska) zamierzone samouszkodzenia są monitorowane od ponad 20 lat.

Od 2002 roku działa w Polsce Polskie Towarzystwo Suicydologiczne (PTS) powołane przez prof. Hołysta, które musiało zawiesić w 2011 roku publikacje jedynego w Polsce czasopisma poświęconego samobójstwom (Suicydologia ukazująca się od 2005) z powodu braków finansowych.
 
Prof. Agnieszka Gmitrowicz
Przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, Wice Przewodnicząca PTS
 
Dr med. Paweł Kropiwnicki
Sekretarz Sekcji Naukowej Suicydologii PTP


Fot.: Roman Andrzej Śniady

3. Pierwszy raport WHO na temat zapobiegania samobójstwom. Data publikacji: 2014-09-05

Wiadomość z kategorii: Sekcja Naukowa Suicydologii
 
Szanowni Państwo,

w związku z opublikowanym w dniu wczorajszym na oficjalnej stronie WHO Pierwszym Raportem Światowej Organizacji Zdrowia na temat Zapobiegania Samobójstwom oraz zbliżającym się Światowym Dniem Przeciwdziałania Samobójstwom (10.09.2014) w załączeniu przesyłamy, do ewentualnego wykorzystania, robocze tłumaczenie notatki prasowej wraz z informacją dodatkową.

Link do raportu: 

http://www.who.int/mental_heal...

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem
Biuro WHO w Polsce
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa
tel. 22 635 94 96, fax. 22 831 08 92
 

Fot.: Roman Andrzej Śniady

4. Zgodnie ze statystykami Policji - 
http://www.policja.pl/  
Informacje, statystyki -
http://statystyka.policja.pl/

Sposób dokonania zamachu:
trucie gazem - 47
zażycie trucizny - 41
zażycie środków nasennych - 313
uszkodzenie układu krwionośnego - 226
inne samookaleczenie - 400
rzucenie się z wysokości - 647
utopienie się - 118
powieszenie się - 5952
rzucenie się pod pojazd - 158
zastrzelenie się - 83
inny sposób - 489
nieustalono - 78

Ustalone przyczyny zamachów: (źródłem jednego zamachu może być więcej niż jedna przyczyna)
nieporozumienia rodzinne - 999
choroba psychiczna – 797
przewlekła choroba - 570
zawód miłosny - 555
warunki ekonomiczne - 484
nagła utrata źródeł utrzymania - 135
śmierć bliskiej osoby - 138
problemy szkolne - 27
trwałe kalectwo - 12
niepożądana ciąża - 8
popełnienie przestępstwa, wykroczenia - 48
inny - 1463
Nie zawsze można ustalić przyczynę zamachu - tak było w 3663 zdarzeniach.

Stan cywilny osób podejmujących zamachy samobójcze:
kawaler, panna - 2546
żonaty, zamężna - 3231
konkubinat - 289
wdowiec, wdowa - 456
rozwiedziony (a) - 637
separacja - 60
brak danych - 1266
nieokreślony - 76

Wykształcenie osób dokonujących zamachów:
podstawowe niepełne - 47
podstawowe - 800
zasadnicze zawodowe - 719
średnie - 536
wyższe - 186
brak informacji o wykształceniu - 6214
nieznane - 77

Stan świadomości:
(jeden zamach może być uwzględniony w kilku pozycjach)
trzeźwi - 681
pod wpływem alkoholu - 1858
pod wpływem substancji psychotropowych - 45 62
pod wpływem innych środków - 66
nie ustalono - 5771
nieznany - 209

Źródło utrzymania osób podejmujących zamachy samobójcze:
praca - 1570
na utrzymaniu innej osoby - 889
renta, emerytura alimenty - 1235
zasiłek dla bezrobotnych - 82
bez stałego źródła utrzymania - 853
brak danych - 3873
nieznane – 77” (…)

Źródło:
http://statystyka.policja.pl/s...
 
 
5. Więcej informacji:
 

Samobójstwa w Polsce. CzI
http://naszeblogi.pl/49910-sam...

Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie
http://stat.gov.pl/obszary-tem...),
 
Zapraszamy na debatę: Zapobieganie samobójstwom w Polsce – zadanie dla wszystkich, 19/09/2014
http://www.polityka.pl/opolity...),

Psychiatria: znaczny wzrost liczby samobójstw w Polsce, 09/09/2014
http://www.rynekzdrowia.pl/Psy...

Samobójstwa
http://statystyka.policja.pl/s...,

Preventing suicide. A global imperative. WHO Library Cataloguing-in-Publication. 1.Suicide, Attempted. 2.Suicide - prevention and control. 3.Suicidal Ideation. 4.National Health Programs. I.World  Health Organization. ISBN 978 92 4 156477 9 (NLM classification: HV 6545)
© World Health Organization 2014
http://apps.who.int/iris/bitst...

Opracował: Roman Andrzej Śniady, dr inż.

e-mail: ekodoradca@o2.pl
Pisz, jeśli tego potrzebujesz, na pewno odpiszę :)

Wrocław, dnia 11/10/2014 r.

***

"Prawda jest tym, co władza uzna za wygodne dla siebie i demaskując władzę, dekonstruujemy prawdę”  - Roger Scruton
"Aby urzeczywistnić to, co możliwe, trzeba wciąż próbować niemożliwości"- Hermann Hesse
"Jesteś zupełnie kimś innym, gdy się boisz" - Warren Zevon
„W czasach powszechnego oszustwa mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym” - George Orwell  
„Naród, który nie ma siły i woli powiedzieć łotrom, że łotry,  nie wart być narodem”- Hrabia Aleksander Fredro herbu Bończa
„Nasze życie zaczyna się kończyć wtedy,  kiedy zaczynamy milczeć  w ważnych sprawach” - Martin Luther King
„Kto milczy, ten przyzwala” - Mikołaj Rej
„Kto zła nie karze, każe je czynić” - Leonardo da Vinci

 ***
„W każdej epoce są ludzie, którzy nie przyjmują dominującego dyskursu. Są potępiani, marginalizowani, a nawet zamykani w szpitalach dla obłąkanych. Ich głos jest głosem „nierozumu” i według władzy z ich ust nie płynie prawda, lecz bełkot. 

Foucault przekonuje jednak, że w tym potępieniu szaleństwa nie ma niczego obiektywnego: jest to wyłącznie narzędzie, za pomocą którego władza (porządek burżuazyjny) utrzymuje się przy życiu, strzegąc swojej „prawdy" przeciwko konkurencyjnemu dyskursowi, który tę prawdę odrzuca”

Roger Scruton: Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie. ANTROPOS. Zysk i S-ka, Poznań 2010, ss.134


Fot.: Roman Andrzej Śniady

Fot.: Roman Andrzej Śniady