Nasz Głos w UPWr. Cz.X - Lustracja

Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr  przed likwidacją. Cz.X
Wrocław, dnia 08/10/2014 r.
 
1. W dniu 07.07.2014 r. Społeczna Inicjatywa Obywatelska  umieściła na stronach Internetu „List otwarty/Odezwę do pracowników, studentów i doktorantów UPWr", w którym przedstawiła 14 punktów dotyczących tematu tzw. konsolidacji uczelni wyższych we Wrocławiu. W punkcie 13 napisała , co następuje: "Społeczna Inicjatywa Obywatelska uważa, że bez przeprowadzenia lustracji pracowników (w zakresie służby / współpracy z organami bezpieczeństwa pracy w okresie 1944-1990) nigdy nie będzie możliwy dalszy i prawidłowy rozwój Naszej Uczelni w przyszłości."
 
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...
 

Fot.: Roman Andrzej Śniady

2. Teraz temat lustracji pojawił się ponownie w  środowisku akademickim Wrocławia.  Dobrze byłoby zapoznać się z  obecnie obowiązującymi  przepisami lustracyjnymi!
 
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592, z późn.zm.).
http://isap.sejm.gov.pl/Detail...

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2013 poz. 1388).
http://isap.sejm.gov.pl/Detail...
http://isap.sejm.gov.pl/Relate...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2011 r., sygn. akt K 19/08 (Dz.U. 2011 nr 89 poz. 514).
http://isap.sejm.gov.pl/Detail...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt K 2/07 (Dz.U. 2007 nr 85 poz. 571).
http://isap.sejm.gov.pl/Detail...

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016, z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/Detail...

Akty wykonawcze
http://isap.sejm.gov.pl/Relate...

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
http://isap.sejm.gov.pl/Relate...
 

FOT.: Roman Andrzej Śniady

USTAWA  z dnia 18 października 2006 r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

"Stwierdzamy, że praca albo służba w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego, lub pomoc udzielana tym organom przez osobowe źródło informacji, polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli, była trwale związana z łamaniem praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totalitarnego.

Mając na względzie powyższe, a także konieczność zapewnienia obsady funkcji, stanowisk i zawodów wymagających zaufania publicznego przez osoby, które swoim dotychczasowym postępowaniem dają i dawały w przeszłości gwarancje uczciwości, szlachetności, poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny, odwagi cywilnej i prawości, oraz ze względu na konstytucyjne gwarancje zapewniające obywatelom prawo do informacji o osobach pełniących takie funkcje, zajmujących takie stanowiska i wykonujących takie zawody, stanowi się, co następuje 1):" (...)

1) Preambuła niezgodna z Konstytucją RP w zakresie obejmującym wyrazy „przez osobowe źródło informacji”, na podstawie wyroku TK z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt K 2/07 (Dz. U. Nr 85, poz. 571).
 
 
Art. 2.
1. Organami bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy, są:

1) Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
2) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;
3) Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;
4) jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w pkt 1–3, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;
5) instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych;
6) Akademia Spraw Wewnętrznych;
7) Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;
8) Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe mu komórki;
9) Informacja Wojskowa;
10) Wojskowa Służba Wewnętrzna;
11) Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
12) inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach woj-skowych;
13) (utracił moc)2);
14) (utracił moc)2).
 
2. (utracił moc)2).
 
3. Jednostkami Służby Bezpieczeństwa, w rozumieniu ustawy, są te jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa, oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.

2) Na podstawie wyroku TK z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt K 2/07 (Dz. U. Nr 85, poz. 571).
(…)

Art. 3a.
1. Współpracą w rozumieniu ustawy jest świadoma i tajna współpraca z ogniwami operacyjnymi lub śledczymi organów bezpieczeństwa państwa w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji.
2. Współpracą w rozumieniu ustawy jest również świadome działanie, którego ob-owiązek wynikał z ustawy obowiązującej w czasie tego działania w związku z pełnioną funkcją, zajmowanym stanowiskiem, wykonywaną pracą lub pełnioną służbą, jeżeli informacje przekazywane były organom bezpieczeństwa państwa w zamiarze naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela.
3. Służbą w rozumieniu ustawy nie jest pełnienie jej w organach, o których mowa w art. 2, której obowiązek wynikał z ustawy obowiązującej w tym czasie.
(…)


Fot.: Roman Andrzej Śniady
 
USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r.  o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu
 

Mając na względzie:
– zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Pol-ski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu,
– patriotyczne tradycje zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i ko-munizmem,
– czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej,
– obowiązek ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych,
– a także powinność zadośćuczynienia przez nasze państwo wszystkim pokrzyw-dzonym przez państwo łamiące prawa człowieka,
jako wyraz naszego przekonania, że żadne bezprawne działania państwa przeciwko obywatelom nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu – stanowi się, co następuje: (…)
 

Fot.: Roman Andrzej Śniady

3. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
tel (22) 581-87-78/77/76
e-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl

Kontakty
http://ipn.gov.pl/kontakty

Struktura
http://ipn.gov.pl/o-ipn/struktura

Informacje o działalności IPN
http://ipn.gov.pl/o-ipn/inform...

STATUT
http://ipn.gov.pl/o-ipn/statut

Biuro lustracyjne
http://ipn.gov.pl/o-ipn/strukt...

Oświadczenie lustracyjne
http://ipn.gov.pl/biuro-lustra...
http://ipn.gov.pl/__data/asset...
 
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
http://ipn.gov.pl/biuro-lustra...
http://ipn.gov.pl/__data/asset...
 
„Biuro Lustracyjne IPN-KŚZpNP funkcjonuje od dnia 15 marca 2007 roku i realizuje zadania określone w art. 52 a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o IPN oraz art. 20,23,24 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007, Nr 63, poz.425 ze zm.), w tym szczególności:
1) prowadzi rejestr oświadczeń lustracyjnych;
2) dokonuje analizy oświadczeń lustracyjnych oraz zbiera informacje niezbędne do prawidłowej ich oceny;
3) przygotowuje postępowania lustracyjne;
4) sygnalizuje odpowiednim organom o niewywiązywaniu się organów pozasądowych z obowiązków nałożonych przez ustawę;
5) przygotowuje i publikuje katalogi zawierających dane osobowe:
a) pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa,
b) osób, wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych,
c) osób, które zajmowały kierownicze stanowiska w byłej Polskiej Partii Robotniczej i byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym i Stronnictwie Demokratycznym, a także były członkami Rady Ministrów państwa komunistycznego do dnia 23 sierpnia 1989 r. lub były w tym okresie kierownikami centralnych organów administracji państwowej.
Biuro Lustracyjne IPN-KŚZpNP realizuje zadania w ramach wydziałów oraz samodzielnych stanowisk. Ponadto w 11 Oddziałach IPN-KŚZpNP, utworzonych na terenie kraju, funkcjonują Oddziałowe Biura Lustracyjne.

Radcy prawni Biura Lustracyjnego IPN-KŚZpNP pod numerem telefonu (0-22) 693 45 95, udzielają wyjaśnień w sprawach interpretacji przepisów prawnych regulujących problematykę lustracji. Rozmowy z radcą prawnym Biura są rejestrowane.

Pisemne zapytania dotyczące problematyki wchodzącej w zakres działania Biura Lustracyjnego IPN-KŚZpNP prosimy kierować na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Lustracyjne
ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat.bl@ipn.gov.pl"

"Biuro Lustracyjne IPN-KŚZpNP informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej wskazanie: przedmiotu sprawy, której dotyczy, osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą, adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby.”

http://ipn.gov.pl/biuro-lustra...
 
 
W imieniu Społecznej Inicjatywy Obywatelskiej
„Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” – „Ratujmy UPWr przed likwidacją”

Roman Andrzej Śniady, dr inż.
 
https://www.facebook.com/pages...
 
Wrocław, dnia 08/10/2014 r.
 

Fot.:  Roman Andrzej Śniady
  
4.Piśmiennictwo:
 
http://naszeblogi.pl/49842-nas...
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...
http://naszeblogi.pl/49657-nas...
http://naszeblogi.pl/49577-nas...
http://naszeblogi.pl/49339-nas...
http://naszeblogi.pl/49206-nas...
http://naszeblogi.pl/49114-nas...
http://naszeblogi.pl/49072-nas...
http://naszeblogi.pl/48894-nas...
http://naszeblogi.pl/48464-kom...
http://naszeblogi.pl/47799-spo...
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...
http://www.up.wroc.pl/bip_old/...
http://www.up.wroc.pl/uczelnia...
 
***


Fot.: Roman Andrzej Śniady

w nawiązaniu do artykułu wPolityce nt.Listu Rodzin Smoleńskich.zobowiązanie Pawła Deresza. komentarz chyba zbyteczny ?!
https://www.facebook.com/photo...

O niejasnej przeszłości Tuska, pieniądzach z niemieckich koncernów i finansowaniu partii Tuska przez tajne służby, 13/06/2014
http://www.pomniksmolensk.pl/n...

BOLEK ZJEDZ SNICKERSA, 09/10/2014
http://naszeblogi.pl/49915-bol...

„Bolek” przegrał w sądzie - rozmowa z Krzysztofem Wyszkowskim, 09/10/2014
http://niezalezna.pl/60259-bol...
 
Krzysztof Wyszkowski nie musi przepraszać za Bolka, 08/10/2014
http://www.kresy.pl/wydarzenia...

Po 9 latach procesu Wałęsa przegrał z Wyszkowskim. Proces o „Bolka” zakończony. 08/10/2014 r.
http://niezalezna.pl/60204-po-...

Mafia profesorska, czyli patologie świata akademickiego. 4/10/2014
http://europejczycy.info/43250...

Kto kogo rozpracował, Piotr Woyciechowski, 12/09/2014, Do Rzeczy nr 37/2014.
http://dorzeczy.pl/id,4215/Kto...
Więcej:
https://www.facebook.com/Tygod...
https://scontent-b-fra.xx.fbcd...
https://fbcdn-sphotos-c-a.akam...
 
Żaba do przełknięcia,  Ewa Jaworska. GŁOS UCZELNI. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. NR 220, Wrzesień-Październik 2014, s.28-31.
http://www.up.wroc.pl/glos_ucz...
 
DZIŚ WCHODZI W ŻYCIE USTAWA O UJAWNIANIU INFORMACJI O DOKUMENTACH ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Z LAT 1944–1990, KTÓRA OBEJMUJE OBOWIĄZKIEM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUSTRACYJNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH,15.03.2007 r.
http://www.up.wroc.pl/aktualno...

LUSTRACJA NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU – INFORMACJA REKTORA O OBOWIĄZKU LUSTRACYJNYM I SŁOWNICZEK POJĘĆ.
http://www.up.wroc.pl/aktualno...

UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 MARCA 2007 ROKU 30 marca 2007 roku.
http://www.up.wroc.pl/aktualno...
 
RELACJA Z II CZĘŚCI MARCOWEGO POSIEDZENIA SENATU 30 marca 2007 roku.
http://www.up.wroc.pl/aktualno...

Ruszyła lustracja.
http://www.up.wroc.pl/glos_ucz...

Kto, co i kiedy, czyli co trzeba wiedzieć o lustracji.
http://www.up.wroc.pl/glos_ucz...
 
Odpowiedz na uchwale Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.Warszawa, 23 marca 2007
http://www.rzeczpospolita.pl/P...
 
Mieczysław Hess – klimatolog, rektor UJ, nie wiadomo co robił jako sekretarz KU PZPR UJ.
http://lustronauki.wordpress.c...
 
Zwolnienie Warota to zemsta esbeków i ich agentów.
http://lustronauki.wordpress.c...

Stanisław Flejterski – wieloetatowy ekonomista, prof. uniwersytetu, kłamca lustracyjny.
http://lustronauki.wordpress.c...
http://lustronauki.wordpress.com/ 
 
 
Fot.: Roman Andrzej Śniady

***
„Prawda jest tym, co władza uzna za wygodne dla siebie i demaskując władzę, dekonstruujemy prawdę”  - Roger Scruton
"Aby urzeczywistnić to, co możliwe, trzeba wciąż próbować niemożliwości"- Hermann Hesse
"Jesteś zupełnie kimś innym, gdy się boisz" - Warren Zevon
„W czasach powszechnego oszustwa mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym” - George Orwell  
„Naród, który nie ma siły i woli powiedzieć łotrom, że łotry,  nie wart być narodem”- Hrabia Aleksander Fredro herbu Bończa
„Nasze życie zaczyna się kończyć wtedy,  kiedy zaczynamy milczeć  w ważnych sprawach” - Martin Luther King
 „Kto milczy, ten przyzwala” - Mikołaj Rej
„Kto zła nie karze, każe je czynić” - Leonardo da Vinci

 
***
„W każdej epoce są ludzie, którzy nie przyjmują dominującego dyskursu. Są potępiani, marginalizowani, a nawet zamykani w szpitalach dla obłąkanych. Ich głos jest głosem „nierozumu” i według władzy z ich ust nie płynie prawda, lecz bełkot. Foucault przekonuje jednak, że w tym potępieniu szaleństwa nie ma niczego obiektywnego: jest to wyłącznie narzędzie, za pomocą którego władza (porządek burżuazyjny) utrzymuje się przy życiu, strzegąc swojej „prawdy" przeciwko konkurencyjnemu dyskursowi, który tę prawdę odrzuca”

Roger Scruton: Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie. ANTROPOS. Zysk i S-ka, Poznań 2010, ss.134


Fot.: Roman Andrzej Śniady